Obsah ročníka

Na úvod
Zeleňák, E. O pojmovom relativizme   [PDF] 1 – 2
Wollner, U. O politickej slobode   [PDF] 79 – 80
State
Labuda, P. Je pojmový relativizmus predpokladom filozofie ako pojmového inžinierstva? [Abstrakt] [PDF] 3 – 17
Zeleňák, E. Prekonávanie relativizmu v súčasnej filozofii histórie [Abstrakt] [PDF] 18 – 30
Hrkút, J. Goodman a Gombrich o povahe obrazovej reprezentácie a realizme zobrazenia [Abstrakt] [PDF] 31 – 45
Foltin, M. Morálno-normatívne zdôvodnenie ľudských práv [Abstrakt] [PDF] 46 – 58
Vydra, A. Epistemologická prekážka a „strážca prahu“ u Gastona Bachelarda [Abstrakt] [PDF] 59 – 71
Sedová, T. O slobode ako politickej hodnote [Abstrakt] [PDF] 81 – 96
Wollner, U. Chápe Nussbaumová spôsobilosti ako slobody? [Abstrakt] [PDF] 97 – 109
Hejduk, T. Trojí pojetí svobody [Abstrakt] [PDF] 110 – 124
Yun, S.W. - Lee, H. Applying Arendt to Translation Discourse [Abstrakt] [PDF] 125 – 136
Gatto, A. Descartes and Montaigne on Divine Power and Human Reason [Abstrakt] [PDF] 137 – 150
Lysý, J. Duch tiaže J. L. Fischera [Abstrakt] [PDF] 167 – 180
Tomašovičová, J. Sociálno-etické dôsledky neurovylepšovania [Abstrakt] [PDF] 181 – 194
Suvák, V. Foucault: Od mikrofyziky moci ku guvernmentalite [Abstrakt] [PDF] 195 – 208
Jeong, J. Nietzsche on the Necessity of Social Decadence [Abstrakt] [PDF] 209 – 222
Démuth, A. - Števček, M. Na obranu vágnosti [Abstrakt] [PDF] 237 – 251
Rybák, D. Problém života čistého Já v Husserlových L-manuskriptech [Abstrakt] [PDF] 252 – 266
Smreková, D. Jankélévitch a Ricœur o povinnosti pamäti [Abstrakt] [PDF] 267 – 280
Stelmach, M. Philosophical Problems and Therapy. Polemic with The New Wittgenstein [Abstrakt] [PDF] 281 – 292
Vašek, M. Eco a Vattimo – negatívny realizmus verzus slabé myslenie [Abstrakt] [PDF] 293 – 306
Sedová, T. Fenomén ľudskej dôstojnosti, jej pojem a vzťah k ľudským právam [Abstrakt] [PDF] 317 – 332
Borovjak, M. Cnosť rozumnosti podľa Dante Alighieriho [Abstrakt] [PDF] 333 – 350
Ryška Vajdová, I. Adolf Portman, filozof vedy o živom [Abstrakt] [PDF] 351 – 363
Bielik, L. Abdukcia a jej miesto vo vede a filozofii [Abstrakt] [PDF] 391 – 406
Zámečník, L. Towards a Universal Account of Asymmetry in Non-causal Explanations [Abstrakt] [PDF] 407 – 422
Čukljević, F. McDowell and Brandom on Observational Knowledge [Abstrakt] [PDF] 423 – 435
Błahut-Prusik, J. On Social Consequences of Epistemic Ignorance [Abstrakt] [PDF] 436 – 450
Spodniak, S. Utilitarizmus ako praktická voľba s empirickou podporou v etike Joshuu Greena – kritická reflexia [Abstrakt] [PDF] 451 – 464
Gellens, S. How “Amor Fati” Became Nietzsche’s Formula for Learning to Love Necessity and Human Thriving [Abstrakt] [PDF] 465 – 479
Vydrová, J. Telesnosť ako excentrická pozicionalita v antropológii a filozofii biológie Helmutha Plessnera [Abstrakt] [PDF] 487 – 498
Gahér, F. Naozaj Frege plagizoval stoikov? [Abstrakt] [PDF] 499 – 520
Bánovský, J. Metodologické problémy v súčasnom výskume vývinu sociálnej kognície [Abstrakt] [PDF] 567 - 580
Park, S. The Unvirtuous Prediction of the Pessimistic Induction [Abstrakt] [PDF] 581 - 595
Novák, V. Foucaultův dispozitiv v kontextu uživatelsky generovaného obsahu v prostředí Webu 2.0 [Abstrakt] [PDF] 596 - 607
Šedík, M. Limity reprezentácie: Charles Sanders Peirce a Nelson Goodman o reprezentácii [Abstrakt] [PDF] 608 - 623
Nuhlíček, M. Kooperatívny naturalizmus [Abstrakt] [PDF] 647 - 660
Višňovský, E. Naturalistické koncepcie v súčasnom neopragmatizme [Abstrakt] [PDF] 661 - 673
Sklutová, K. Dennetova naturalistická koncepcia vedomej skúsenosti [Abstrakt] [PDF] 674 - 687
Greif, A. Parfit on Moral Disagreement and The Analogy Between Morality and Mathematics [Abstrakt] [PDF] 688 - 703
Šulcová, I. Návraty Schellingovy svobody u Jasperse [Abstrakt] [PDF] 704 - 716
Jasečková, G. - Konvit, M. Vernadského koncept noosféry a jeho pokračovanie [Abstrakt] [PDF] 717 - 730
Tvrdý, F. Vice Epistemology of Believers in Pseudoscience [Abstrakt] [PDF] 735 - 751
Makovník, D. Nekauzálna explanácia: Hempelovo dedičstvo a jeho moderné podoby [Abstrakt] [PDF] 752 - 765
Peterková, E. Má nová interpretace Davida Huma co říci? [Abstrakt] [PDF] 766 - 779
Fraňo, P. Senecov spis O pokoji mysle a pandémia ochorenia Covid-19 [Abstrakt] [PDF] 780 - 789
Dupkala, R. Ambivalentná recepcia a teistická negácia Hegelovej filozofie v tvorbe S.- B. Hroboňa : Príspevok k súčasnému výskumu dejín filozofie na Slovensku [Abstrakt] [PDF] 790 - 805
Knižné recenzie
Nebošková, M. - Stančo, R. BAGHRAMIAN, Maria, COLIVA, Annaliva: Relativism   [PDF] 72 – 75
Fořtová, H. CHARBONNIER, Pierre: Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques   [PDF] 151 – 154
Moural, J. GOODIN, Robert E. – PETTIT, Philip (eds.): Contemporary Political Philosophy: An Anthology   [PDF] 155 – 158
Stodola, I. HONNETH, Axel: Idea socializmu. Pokus o aktualizáciu. Rozšírené vydanie   [PDF] 159 – 164
Tomašovičová, J. ANDREJ DÉMUTH: Krása, estetická skúsenosť a emocionálne afektívne stavy   [PDF] 223 – 226
Sisáková, O. ARNOLD GEHLEN: Pračlovek a neskorá kultúra. Filozofické skúmania a vyhlásenia   [PDF] 227 – 231
Zelinová, Z. FRANTIŠEK ŠKVRNDA: Sokratovská otázka ako problém historiografie antickej filozofie   [PDF] 232 – 235
Petrucijová, J. JAROMÍR FEBER, HELENA HREHOVÁ, PETER RUSNÁK: Man between Sacrum and Profanum in Russian Philosophy in 20th Century   [PDF] 307 – 311
Volek, P. DAVID SVOBODA: Metafyzika vztahů. Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice   [PDF] 312 – 314
Fikejzová, M. ŠVANTNER, Martin – KARĽA, Michal – ŠEDIVCOVÁ, Karolína (eds.): Semiotické marginálie: Mezi epistemologií, estetikou a politikou   [PDF] 377 – 379
Valach, M. VIŠŇOVSKÝ, Emil: Veda ako sociokultúrna praktika   [PDF] 380 – 383
Horyna, B. BRÁZDA, Radim: Filozofové ve městě   [PDF] 384 – 388
Vavríková, D. PETER SÝKORA (ed.): Promises and perils of emerging technologies for human condition. Voices from four postcommunist Central and East European countries Berlin: Peter Lang 2019, 208 s.   [PDF] 480 – 483
Sedová, T. NAGY, Ladislav: Od romance k románu a zase zpět   [PDF] 549 – 553
Zelinová, Z. SUVÁK, Vladislav: Ars vivendi alebo umenie žiť medzi Sókratom a Foucaltom   [PDF] 554 – 559
Novák, P. MAREK HRUBEC, EMIL VORÁČEK a kol. Čína a její partneři: Interakce   [PDF] 636 - 639
Herreros, A. ALPINA, Tommaso: Subject, Definition, Activity. Framing Avicenna’s Science of the Soul   [PDF] 640 - 643
Spomienka
Lalíková, E. MILOTA SPÁLOVÁ, 6. 6. 1943 – 23. 12. 2020   [PDF] 77 – 78
Recenzné štúdie
Leško, V. Fenomenológia ducha – Jednota filozofie a dejín filozofie [Abstrakt] [PDF] 364 – 376
Z vedeckého života
Spodniak, S. O ľudských právach v období výnimočnej situácie. 20. máj 2021, online konferencia   [PDF] 484 – 485
Úvahy – eseje
Šebela, K. K samotnému dělení analytické vs. kontitnentální filozofie [Abstrakt] [PDF] 521 – 530
Dožudić, D. Thoughts In Exchange: A Note on Frege’s Tractatus Letters [Abstrakt] [PDF] 531 – 541
Rozhovory
Hohoš, L. - Hrubec, M. OD 11. SEPTEMBRA K PANDÉMII: 20 rokov filozofie globálnych konfliktov : Rozhovor s Marekom Hrubcom pripravil Ladislav Hohoš   [PDF] 542 – 548
Úvahy - eseje
Švec, J. K problematike obmedzení osobnej slobody jednotlivca v kontexte dejín vybraných autorov sociálneho liberalizmu [Abstrakt] [PDF] 624 - 635