Obsah ročníka

State
Mészáros, O. Súčasný stav historiografie maďarskej filozofie [Abstrakt] [PDF] 1-12
Guba, Á. Isaacus Zabanius’ Existentia Atomorum. Searching for a New Historical-Philosophical Context [Abstrakt] [PDF] 13-27
Mester, B. Béla Hamvas’s Concept of Authentic Tradition in European Context [Abstrakt] [PDF] 28-39
Kovács, G. National Characterology in the Interwar Hungarian Thought [Abstrakt] [PDF] 40-50
Szabados, B. Georg Lukács in Heidelberg: A Crossroad Between the Academic and Political Career [Abstrakt] [PDF] 51-64
Kuna, M. Kritika Brownovej koncepcia nenávistného prejavu [Abstrakt] [PDF] 77-90
Bielik, L. Možnosti rekonštrukcie, analýzy a hodnotenia argumentov [Abstrakt] [PDF] 91-108
Vydrová, J. Konvergencie fenomenológie, pražského štrukturalizmu a umeleckej tvorby. Príspevok ku genealógii fenomenológie v stredoeurópskom priestore [Abstrakt] [PDF] 109-120
Démuth, A. K problematike geometrizovania krásy a estetických pojmov [Abstrakt] [PDF] 121-132
Horyna, B. Hamann a Herder o metakritice. Příspěvek k dějinám pojmů [Abstrakt] [PDF] 133-147
Cepko, J. Atopia – miesto kynika vo svete [Abstrakt] [PDF] 170-182
Fraňo, P. Appius Claudius Caecus a počiatky rímskej filozofie [Abstrakt] [PDF] 183-194
Evangelou, G. The Role of Socrates, Lysis, and Menexenus in Plato’s Lysis [Abstrakt] [PDF] 195-211
Škvrnda, F. - Zelinová, Z. Platónov Sokrates a problematika antropologického obratu [Abstrakt] [PDF] 212-223
Suvák, V. Foucault o parrhésii: Sokrates verzus Diogenes [Abstrakt] [PDF] 224-236
Calvo, J.María Zam What Is That Which Is Always Becoming, and What Is That Which Always Is? [Abstrakt] [PDF] 237-250
Dumitru, A.C. Deconstructing the Constituency of the Public Reason. Taking Systematic Conspiracy Theorists out of the Legitimation Pool [Abstrakt] [PDF] 263 – 278
Dolník, J. Základ racionality prirodzeného jazyka [Abstrakt] [PDF] 279 – 293
Peterková, E. Připomínky Thomase Reida proti materialismu Josefa Priestleyho [Abstrakt] [PDF] 294 – 308
Gahér, F. - Mrva, M. - Števček, M. - Turčan, M. Otvorená textúra pojmov a pravidiel – voda na mlyn pre subjektivizmus v aplikovanej sémantike? [Abstrakt] [PDF] 309 – 323
Švec, J. K historickým zdrojom liberalizmu – medzi politickou ideológiou a filozofickými pojmami [Abstrakt] [PDF] 341-355
Anchústegui Igartua, E. The Topicality of Political Republicanism [Abstrakt] [PDF] 356-371
Šajda, P. Existencia, subjektivita, etika. Reflexia Kierkegaarda v nemeckej a francúzskej fenomenológii [Abstrakt] [PDF] 372-385
Stewart, J. Hegel’s Philosophy of Religion as a Phenomenology [Abstrakt] [PDF] 386-400
Sivák, J. Husserlova teória imaginácie a „nová fenomenológia“ M. Richira [Abstrakt] [PDF] 401-417
Maco, R. Od častíc k poliam: ontologické otázky fyziky [Abstrakt] [PDF] 431 – 445
Lipták, M. Hegelova koncepcia byrokracie ako všeobecného stavu [Abstrakt] [PDF] 446 - 459
Juan José Gómez Gutiérrez Republican Freedom and Subjective Legitimacy of Power [Abstrakt] [PDF] 460 - 473
Buráň, J. Proč chápat Popperův kritický dualismus decisionisticky [Abstrakt] [PDF] 474 - 489
Vacura, M. Problém založení a legitimizace lidských práv [Abstrakt] [PDF] 513 – 526
Sedová, T. Filozofický pohľad na ľudské práva [Abstrakt] [PDF] 527 – 538
Turčan, M. K negatívnemu nazeraniu M. Rothbarda na myšlienku práv zvierat [Abstrakt] [PDF] 539 – 554
Smolková, E. K filozofickým otázkam presadzovania sociálnych práv [Abstrakt] [PDF] 555 – 568
Muránsky, M. K filozoficko-ekonomickým východiskám sociálnych ľudských práv u Karla Polanyiho a Ernsta Tugendhata [Abstrakt] [PDF] 569 - 583
Spodniak, S. K jednému pokusu o evolučné vysvetlenie morálky [Abstrakt] [PDF] 584 – 595
Smreková, D. Odpustenie v politike: realita alebo ilúzia? [Abstrakt] [PDF] 596 – 611
Zouhar, M. Pojem argumentácie a jeho definícia [Abstrakt] [PDF] 615 – 627
Bielik, L. Pollockova koncepcia revidovateľného usudzovania a kritika argumentov [Abstrakt] [PDF] 628 – 643
Halas, J. Argumentácia a primárne vysvetlenia [Abstrakt] [PDF] 644 – 659
Gahér, F. Metódy abstrakcie, idealizácie a konkretizácie v logike: prípad posunutého času vo faktuálnych kondicionáloch [Abstrakt] [PDF] 660 - 676
Marko, V. On Cicero’s Fabius Argument [Abstrakt] [PDF] 677 – 692
Tvrdý, F. Mysteriánství a dělba epistemické práce [Abstrakt] [PDF] 693 – 705
Bánovský, J. Aké reprezentácie a kognitívne mechanizmy umožňujú kumulatívnu kultúru? [Abstrakt] [PDF] 706 – 722
Višňovský, E. Naturalizmus v americkej filozofii a klasickom pragmatizme [Abstrakt] [PDF] 734 – 746
Chabada, M. Prirodzené a morálne dobro alebo zlo: prístup Philippy Footovej [Abstrakt] [PDF] 747 – 759
Szapuová, M. - Nuhlíček, M. Naturalizmus a skepticizmus [Abstrakt] [PDF] 760 – 775
Chudárková, P. Kritika intuicionismu a Huemerův pokus o jeho revizi [Abstrakt] [PDF] 776 – 792
Schmidt, M. O objavovaní a konštruovaní možností [Abstrakt] [PDF] 793 – 803
Sťahel, R. K filozofii ekologickej civilizácie [Abstrakt] [PDF] 815 – 831
Horyna, B. Tři negace environmentální filosofie [Abstrakt] [PDF] 832 – 844
Mravcová, A. Environmentálne občianstvo v kontexte súčasného vývoja a bezprostredného ohrozenia [Abstrakt] [PDF] 845 – 860
Rozemberg, A. S odstupom času: akrasia a intemporálne stratégie [Abstrakt] [PDF] 861 – 872
Recenzie
Launter, P. NÉMETH, Atilla: Epicurus on the Self. Issues in Ancient Philosophy   [PDF] 65-66
Tákács, D. GURKA, Dezső (ed.): Changes in the Image of Man from the Enlightenment to the Age of Romanticism – Philosophical and Scientific Receptions of (Physical) Anthropology in the 18 – 19th Centuries   [PDF] 67-68
Véber, V. BOROS, Gábor – SZALAI, Judit – TÓTH, Olivér István (eds.): The Concept of Affectivity in Early Modern Philosophy   [PDF] 69-70
Foltin, M. ANNA ALEXANDROVA: A Philosophy for the Science of Well-being New York: Oxford University Press, 2017, pp. xlv + 196   [PDF] 158-162
Lipták, M. JAROSLAVA VYDROVÁ: Výraz, dielo, telesnosť. Fenomenologické eseje Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019, 167 s.   [PDF] 163-167
Kalaš, A. Zuzana Zelinová: Paideia v sokratovskej filozofii   [PDF] 251-255
Černý, M. Luciano Floridi: The Logic of Information: A Theory of Philosophy as Conceptual Design   [PDF] 256-260
Siegel, L. MURÁNSKY Martin: Konanie a morálka. Vysokoškolské skriptá k predmetu filozofia   [PDF] 331 – 333
Nuhlíček, M. TALIGA Miloš: Kritický racionalizmus a metóda falzifikácie   [PDF] 334 – 338
Horyna, B. VIEWEG, Klaus: Hegel. Der Philosoph der Freiheit. Biographie   [PDF] 418-423
Sivák, J. RENAUD BARBARAS: Métaphysique du sentiment   [PDF] 424-429
Maco, R. MAUDLIN, Tim: Philosophy of Physics: Quantum Theory   [PDF] 500 - 504
Plašienková, Z. MÜNZ, Teodor: Odchádzame? Esej o človeku a prírode   [PDF] 505 – 510
Foltin, M. FINNIS, John: Prirodzený zákon a prirodzené práva   [PDF] 723 – 725
Fraňo, P. VLADISLAV SUVÁK: Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sókratom a Foucaultom   [PDF] 726 – 730
Maco, R. VERHAEGH, Sander: Working from Within: The Nature and Development of Quine᾿s Naturalism   [PDF] 804 – 807
Daubner, P. WALLACE-WELS, David: Neobývateľná Zem. Život po oteplení   [PDF] 899 – 904
Dědečková, E. HÁLA, Vlastimil, KOLÁŘSKÝ, Rudolf: Filosofie a ohrožená Země   [PDF] 905 – 907
Spomienky
Hévizi, O. - Szabados, B. Spomienka na Ágnes Heller     72-75
Úvahy - eseje
Lacko, I. Ani úmysel, ani náhoda – skôr niečo medzi tým: posthumanistické témy vo filme ex machina [Abstrakt] [PDF] 148-157
Eseje
Sedová, T. Filozofia ako životný program. Nad knihou Sarah Bakewellovej V existencialistické kavárně [Abstrakt] [PDF] 324 – 330
Münz, T. Môj pohľad na vzájomný vzťah človeka a prírody [Abstrakt] [PDF] 892 – 898
Rozhľady
Zvada, Ľ. O sionismu a obnově židovství v předdialogickém díle Martina Bubera [Abstrakt] [PDF] 490 - 499
Na úvod
Sťahel, R. Environmentálna filozofia   [PDF] 813 – 814
Recenzné štúdie
Cmorej, P. K problémom metodológie empirických vied. Ku knihe L. Bielika Metodologické aspekty vedy [Abstrakt] [PDF] 873 – 891