Obsah ročníka

___
Gahér, F. Na úvod: Argumenty a argumentácia     689
Sedová, T. - Smreková, D. Za Ľubicou Hábovou   [PDF] 348
State
Suvák, V. Aischinés zo Sféttu: sokratovec alebo podvodník, autor alebo plagiátor [Abstrakt] [PDF] 1-12
Zelinová, Z. - Kalaš, A. Alkibiadov pedagogický Eros? [Abstrakt] [PDF] 13-27
Cepko, J. Od konfliktu k zdatnosti. Aischinés a sokratovská výchova [Abstrakt] [PDF] 28-39
Škvrnda, F. Sokrates a Télauges – Aischinova sokratika medzi pl a kynizmom [Abstrakt] [PDF] 40-51
Bureš, O. Budoucnost lidstva za soumraku éry národních států: Předpoklady a vyhlídky kosmopolitní konstelace [Abstrakt] [PDF] 81-94
Greif, A. Drug Laws, Ethics, and History [Abstrakt] [PDF] 95-110
Griffith, J. Thinking Descartes in Conjunction, with Merleau-Ponty: the Human Body, the Future, and Historicity [Abstrakt] [PDF] 111-125
Hanzel, I. Neukončený projekt transparentnej intenzionálnej logiky [Abstrakt] [PDF] 126-138
de Bravo Delorme, C. Socrates’ Dialectic Therapy According to Plato’s Aporetic Dialogues [Abstrakt] [PDF] 169-180
Pavlovkin, K. K otázke rozlíšenia intelektuálnych a mravných cností u Aristotela a Tomáša Akvinského a ich významu pre súčasnosť [Abstrakt] [PDF] 181-193
Machura, P. Practices, Virtues and Embedded Moral Cognition [Abstrakt] [PDF] 194-208
Sepczyńska, D. Post-Truth from the Perspective of Hannah Arendtʼs Political Theory [Abstrakt] [PDF] 209-222
Švihura, L. Musíš sa stať umeleckým dielom [Abstrakt] [PDF] 223-237
Gahér, F. Je Mill naozaj predchodca známeho vysvetlenia kontrafaktuálov? [Abstrakt] [PDF] 259-277
Park, S. The Descriptive and Normative Versions of Scientific Realism and Pessimism [Abstrakt] [PDF] 278-290
Čana, T. O metajazykovom odmietnutí zlomyseľného klamára [Abstrakt] [PDF] 291-307
Tamura, A. What does the Premise “a Deceiver Deceives me” Conclude? - Descartes’ Deceiver Argument Reconsidered [Abstrakt] [PDF] 308-317
Mihina, F. Patrí skúmanie ľudskej prirodzenosti medzi antropologické insolubilia? [Abstrakt] [PDF] 318-333
Sťahel, R. Lovelockov koncept udržateľného ústupu a jeho konzekvencie [Abstrakt] [PDF] 352-365
Hrubec, M. Od sociálních a environmentálních konfliktů k pozitivnímu alarmismu [Abstrakt] [PDF] 366-377
Gümplová, P. Yasuní ITT Initiative and the Reinventing Sovereignty over Natural Resources [Abstrakt] [PDF] 378-393
Blecha, I. Fink a Heidegger při četbě Parmenida [Abstrakt] [PDF] 427-439
Leško, V. Otázka Bytia – Heidegger verzus Hegel [Abstrakt] [PDF] 440-455
Stewart, J. Hegel’s Theory of the Emergence of Subjectivity and the Conditions for the Development of Human Rights [Abstrakt] [PDF] 456-471
Fraňo, P. Cicero a zdroje stoickej argumentácie v spise Paradoxa stoicorum (Cic. Parad. 20 – 26) [Abstrakt] [PDF] 472-484
Sýkora, P. K posthumánnemu človeku prostredníctvom editovania génov pre kognitívne schopnosti [Abstrakt] [PDF] 511-529
Petit, J.L. Pamäť a mozog: Bergsonov omyl [Abstrakt] [PDF] 530-542
Siegel, L. Limity Rawlsovho prístupu k teórii spravodlivosti v koncepciách Evy F. Kittayovej a Marthy C. Nussbaumovej [Abstrakt] [PDF] 543-555
Zolcer, Š. Whitehead v historickom kontexte – procesuálna filozofia a pragmatizmus [Abstrakt] [PDF] 556-570
Kocourek, D. Paradox havranů jako ontologický problém [Abstrakt] [PDF] 571-581
Muránsky, M. Liberalizmus, občianske práva a ekonomická nesloboda (k Tugendhatovej koncepcii ľudských práv v kontexte ľudí so zdravotným znevýhodnením) [Abstrakt] [PDF] 593-607
Smreková, D. K otázke kolektívnej morálnej zodpovednosti neštruktúrovaných zoskupení [Abstrakt] [PDF] 608-621
Foltin, M. Zdôvodnenie ľudských práv v koncepcii efektívneho altruizmu [Abstrakt] [PDF] 622-636
Smolková, E. K filozofickým východiskám súčasných modelov zdravotnej starostlivosti [Abstrakt] [PDF] 637-651
Glavaničová, D. Hyperintenzionalita deontických modalít: argument z analógie [Abstrakt] [PDF] 652-662
Bielik, L. Druhy nezhody a ich (semi)formálna rekonštrukcia [Abstrakt] [PDF] 690-704
Halas, J. Abstrakcia, idealizácia a používanie argumentov [Abstrakt] [PDF] 705-720
Gahér, F. Millova mylná výhrada petitio principii voči deduktívnej logike [Abstrakt] [PDF] 721-734
Marko, V. Sľuby a procedúry [Abstrakt] [PDF] 735-753
Zouhar, M. Subjektívny vkus a argumentácia [Abstrakt] [PDF] 754-767
Kollárik, T. Je nedorozumenie medzi kompatibilistami a inkompatibilistami len verbálne? [Abstrakt] [PDF] 768-784
Kiymaz, T. Phenomenal Concepts and Physical Facts: A Dialogue with Mary [Abstrakt] [PDF] 797-807
Tomeček, M. Mandeville and Berkeley – a Missing Dialogue [Abstrakt] [PDF] 808-822
Tee, S.H. Diagrams, Difference-Makers, and Background Knowledge [Abstrakt] [PDF] 823-840
Glavaničová, D. The Food Thief: Alleviation of Responsibility in Terms of All-Things-Considered Obligations [Abstrakt] [PDF] 841-851
Šajda, P. Obmedzenie nepriateľstva ako výchova k ľudskosti: Carl Schmitt a Ernst Jünger [Abstrakt] [PDF] 852-865
Recenzné štúdie
Flachbartová, L. Sokrates, Aischinés a sokratovský dialóg [Abstrakt] [PDF] 52-63
Pramene
Kalaš, A. - Cepko, J. - Suvák, V. Vybrané zlomky Aischina zo Sféttu (Preklad zo starogréčtiny: A. Kalaš; Komentár: J. Cepko, V. Suvák)   [PDF] 64-73
Recenzie
Škvrnda, F. Wollner, U.: Prolegomena k Platónovmu dialógu Gorgias   [PDF] 74-77
Sluková, T. Fišerová, M.: Dekonstrukce podpisu. Jacques Derrida a opakování neopakovatelného   [PDF] 78-80
Gálik, S. MARCELLI, Miroslav: Myslenie v sieti   [PDF] 163-168
Tomašovičová, J. Milan Zigo: Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili   [PDF] 252-254
Fraňo, P. Matúš Porubjak: Praktická protofilozofia Tyrtaia a Theognida   [PDF] 255-257
Horyna, B. ASSMANN, Jan: Achsenzeit. Eine Archeologie der Moderne   [PDF] 343-347
Smolková, E. SŤAHEL, R.: Pojem krízy v environmentálnom myslení   [PDF] 414-418
Horyna, B. GARVEY, J.: Etika klimatické změny. Co je a co není správné ve světě, který se otepluje   [PDF] 419-424
Foltin, M. SEDOVÁ, Tatiana, PALOVIČOVÁ, Zuzana: Zdravotné postihnutie v kontexte ľudských práv. Filozofická reflexia   [PDF] 501-504
Tuboly, A.T. MORRIS, Sean: Quine, New Foundations, and the Philosophy of Set Theory   [PDF] 505-508
Lesňák, S. PAVLIČÍKOVÁ, Helena: František Mareš. Od fyziologie k filosofii   [PDF] 582-585
Siegel, L. SMREKOVÁ, Dagmar: Podoby zodpovednosti. Filozofické reflexie o aktuálnych spoločenských problémoch   [PDF] 586-588
Foltin, M. DE LAZARI-RADEK, Katarzyna and SINGER, Peter: Utilitarianism: A Very Short Introduction   [PDF] 669-672
Kišoňová, R. LEŠKO, Vladimír – MAYEROVÁ, Katarína a kol.: Heidegger a metafyzika v 20. storočí   [PDF] 673-676
Valach, M. HALAS, Juraj: Abstrakcia a idealizácia   [PDF] 785-789
Petkanič, M. CHAVALKA, Jakub, SIKORA, Ondřej: Nietzsche o ctnosti (2. mimořádné číslo Filosofického časopisu 2/2018)   [PDF] 790-794
Porubjak, M. HOBZA, Pavel: Mílétská filosofie jako aristotelská konstrukce   [PDF] 876-880
Gálik, S. DVOŘÁK, Tomáš a kol.: Epistemologie (nových) médií   [PDF] 881-885
Diskusie - polemiky
Mikušiak, M. O klasifikácii definícií [Abstrakt] [PDF] 139-153
Sivák, J. Heidegger a otázka jestvovania fenomenológie [Abstrakt] [PDF] 485-500
Vacek, M. Fiktívne postavy ako cudzie indivíduá [Abstrakt] [PDF] 663-668
Úvahy - eseje
Karul, R. Lissarrague a Schnapp, Bažant a Frontisi-Ducroux o posune medzi zobrazovaním a videním u starých Grékov [Abstrakt] [PDF] 154-162
Muránsky, M. K dvojznačnosti pojmu zodpovednosť [Abstrakt] [PDF] 238-251
Horyna, B. Když je filosofie aktuální [Abstrakt] [PDF] 334-342
Horyna, B. Utrpení aktuálnosti [Abstrakt] [PDF] 394-404
Špirko, D. Zodpovednosť naplnená obavami i nádejou z budúcnosti – Jonasov a Skolimowského prínos k environmentálnemu mysleniu [Abstrakt] [PDF] 405-413
Ševčík, M. Laskavost a hořkost humoru v úvahách Louise Cazamiana [Abstrakt] [PDF] 866-875
Z vedeckého života
Kollárik, T. Issues On The (Im)Possible II   [PDF] 589-590