Obsah ročníka

State
Szapuová, M. Fakty a hodnoty: k otázke hodnotovej neutrality vedy [Abstrakt] [PDF] 693-706
Rönnedal, D. The Aporia of Perfection [Abstrakt] [PDF] 707-716
Urban, P. - Koubová, A. Vztahové pojetí morální subjektivity mezi etikou péče a teorií hry Donalda Winnicotta [Abstrakt] [PDF] 717-730
Smolková, E. K otázke vplyvu Hansa Jonasa na súčasnú etiku [Abstrakt] [PDF] 731-741
Buraj, I. Manipulácia ako moc, manipulácia a sloboda [Abstrakt] [PDF] 742-754
Hanyš, M. Gender, soukromí a intersubjektivita: O poddanství žen J. S. Milla [Abstrakt] [PDF] 755-766
Sťahel, R. Environmentalizmus ako politická filozofia pre 21. storočie [Abstrakt] [PDF] 1-13
Šmajs, J. Uzrál čas pro biofilní duchovní obrat? [Abstrakt] [PDF] 14-23
Kwiatkowski, P. Consensual Foundations of the Policy of Protecting the Genetic Information [Abstrakt] [PDF] 24-35
Gahér, F. Kontrafaktuály [Abstrakt] [PDF] 36-50
Ogilvie, B. Negatívna antropológia? Vyhladzovanie ako východisko premyslenia filozofickej antropológie [Abstrakt] [PDF] 51-62
Fišerová, M. Písemní akt. Derrida a Searle o parazitické performativitě [Abstrakt] [PDF] 63-74
Kalaš, A. - Škvrnda, F. Od Zoroastra k Sókratovi: vzťah antickej filozofie a mágie v 5. a 4. storočí pred Kr. (I) [Abstrakt] [PDF] 85-96
Wollner, U. Kto sú Fronimoi v Platónovom dialógu Gorgias? (Gorg. 489e3-491d3) [Abstrakt] [PDF] 97-107
Aguirre, J. - Lavilla de Lera, J. The Philosopher against the Rhapsodist. Socrates and Ion as Characters in Plato’s Ion [Abstrakt] [PDF] 108-118
Zamora Calvo, J.M. The Crafting of Mortal Soul in Plato’s Timaeus [Abstrakt] [PDF] 119-132
Zelinová, Z. Aristotelés – autor Platónových dialógov Štátnik a Sofista? [Abstrakt] [PDF] 133-144
Machura, P. Flourishing vs. Market: Towards the Aristotelian Concept of Education [Abstrakt] [PDF] 145-157
Slováček, P. Polemos jako odpověď Carla Schmitta na krizi modernity [Abstrakt] [PDF] 169-178
Stewart, J. Hegel’s Criticism of Schleiermacher and the Question of the Origin of Faith [Abstrakt] [PDF] 179-190
Sváčková, K. Konstruování přirozeného stavu v Rousseauově filosofii [Abstrakt] [PDF] 191-200
Palenčár, M. Základné črty Pascalovej filozofie ľudskej konečnosti [Abstrakt] [PDF] 201-211
Kalaš, A. - Škvrnda, F. Od Zoroastra k Sokratovi: vzťah antickej filozofie a mágie v 5. a 4. storočí pred Kristom (II) [Abstrakt] [PDF] 212-223
Rozemberg, A. Pamäť, rekognícia a osobná identita v klasickej indickej filozofii [Abstrakt] [PDF] 224-234
Višňovský, E. Filozofia vedy v klasickom pragmatizme [Abstrakt] [PDF] 257-268
Maco, R. Filozofia je mŕtva. Nech žije fyzika! [Abstrakt] [PDF] 269-281
Chabada, M. Problém vzťahu rozumu / filozofie a viery / náboženstva v stredovekej filozofii (Averroes, Boethius z Dácie a Tomáš Akvinský) a paralely so súčasnými prístupmi [Abstrakt] [PDF] 282-293
Pavlovkin, K. Vzťah racionality k morálke [Abstrakt] [PDF] 294-304
Berdinesen, H. Future Generations and Concepts of Well-Being [Abstrakt] [PDF] 305-317
Volek, P. Metódy metafyziky a prírodných vied − o ich podobnostiach a odlišnostiach [Abstrakt] [PDF] 345-355
Zeleňák, E. Filozofia histórie medzi predpisovaním a opisovaním [Abstrakt] [PDF] 356-365
Labuda, P. O povahe filozofie z historicko-pragmatistickej perspektívy [Abstrakt] [PDF] 366-377
Hrkút, J. Metaestetické riešenie sporu klasifikačného a hodnotiaceho pojmu umenia u Eddyho Zemacha [Abstrakt] [PDF] 378-388
Kuna, M. Význam princípu subsidiarity pre MacIntyrovu víziu politiky [Abstrakt] [PDF] 389-399
Gahér, F. Spätné kontrafaktuály [Abstrakt] [PDF] 400-407
Sýkora, P. Moderný návrat k Aristotelovi: hylomorfné verzus historické esencie [Abstrakt] [PDF] 425-436
Tomašovičová, J. Nové formy života? Filozofické reflexie syntetickej biológie [Abstrakt] [PDF] 437-448
Odorčák, J. Neuroadministratívne zariadenia a autonómia subjektu [Abstrakt] [PDF] 449-457
Rozemberg, A. Minulé životy Johna Locka: morálna zodpovednosť a pamäťové kritérium osobnej identity [Abstrakt] [PDF] 458-468
Čana, T. Dummett o kruhovosti pri argumentovaní [Abstrakt] [PDF] 469-480
Leduc, C. Leibniz a idea systému [Abstrakt] [PDF] 501-508
Duchesneau, F. Monáda ako princíp zloženia organického tela [Abstrakt] [PDF] 509-519
Rey, A.L. Morálna istota v Leibnizovej prírodnej filozofii [Abstrakt] [PDF] 520-528
Andreanský, E. Leibnizovské inšpirácie v Kantovom chápaní logiky [Abstrakt] [PDF] 529-539
Makovský, J. K úloze dialogu v Leibnizově myšlení [Abstrakt] [PDF] 540-554
Labuda, L. Ku Kymlickovým východiskám liberálnej koncepcie menšinových práv [Abstrakt] [PDF] 555-565
Otisk, M. Anselmův dialog De grammatico jako úvod do dialektiky [Abstrakt] [PDF] 566-579
Zouhar, M. Indexická povaha epistemických modalít [Abstrakt] [PDF] 589-605
Schmidt, M. O menej radikálnom prístupe k významu, esenciám a modalitám [Abstrakt] [PDF] 606-619
Gahér, F. Otvorená textúra pojmu – pôvodný zmysel a kritika [Abstrakt] [PDF] 620-635
Taliga, M. Argumentáciou sa zdôvodnenie nedá objaviť ani vytvoriť [Abstrakt] [PDF] 636-646
Šedík, M. O povahe poznania v umení [Abstrakt] [PDF] 647-659
Lohmann, G. K metodologickým otázkam antropológie a „obrazu človeka“ s „ľudskou dôstojnosťou“ [Abstrakt] [PDF] 660-674
Muránsky, M. Ernst Tugendhat o Heideggerovom probléme „pravdy“ [Abstrakt] [PDF] 675-688
Zarka, Y.C. Má ešte pojem ľudská prirodzenosť zmysel? [Abstrakt] [PDF] 777-789
Muránsky, M. Tugendhatov problém „pravdy“ v konfrontácii s Heideggerom [Abstrakt] [PDF] 790-803
Šajda, P. Schmittova teória nepriateľa ako výzva pre Kierkegaardovu teóriu nepreferenčnej lásky [Abstrakt] [PDF] 804-817
Juchniewicz, N. Dialectical Technology – Hegel on Means, Tools and the Machine [Abstrakt] [PDF] 818-830
Blaščíková, A. - Vašek, M. Problematika úmyslu (intentio) u Petra Abelarda a Tomáša Akvinského [Abstrakt] [PDF] 831-843
Recenzie
Kret, P. Gray, J.: Seven Types of Atheism   [PDF] 767-770
Vašek, M. Funda, O. A.: K filosofii náboženství   [PDF] 771-774
Lesňák, S. Jemelka, P.: Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie   [PDF] 75-79
Skačan, J. Javorská, A. − Kocinová, L. − Wagnerová, S. (eds.): (Meta)filozofia − prax   [PDF] 79-83
Tomašovičová, J. Leško, V., Stojka, R. a kol.: Heidegger, metafyzika a Gréci   [PDF] 158-160
Škvrnda, F. Suvák, V.: Antisthenés: Štyri štúdie   [PDF] 161-164
Zvarík, M. Lear, J.: Aristotelés. Touha rozumět   [PDF] 164-167
Kyslan, P. Pollmann, A. − Lohmann, G. (ed.): Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka   [PDF] 254-256
Švec, J. Palovičová, Z.: Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu filozofie   [PDF] 338-341
Sabela, L. Greif, A., Nuhlíček, M.: Epistemické intuície   [PDF] 341-344
Kuna, M. Heinze, E.: Hate Speech and Democratic Citizenship   [PDF] 418-420
Chedia, I. Kocka, J.: Capitalism: A short History   [PDF] 421-423
Černý, M. Damasio, A.: The Strange Order of Things: Life, Feeling, and the Making of Cultures   [PDF] 481-484
Wollner, U. Sørensen, A. D.: Plato on Democracy and Political techné   [PDF] 485-487
Takáč, P. Fraňo, P.: Ciceronove Stoické paradoxy   [PDF] 488-490
Gálik, S. Charvát, M.: O nových médiích, modularitě a simulaci   [PDF] 491-495
Kocinová, L. Henčová, K. – Javorská, A. – Sťahel, R. – Špirko, D.: Kapitoly z dejín enviromentálneho myslenia   [PDF] 584-586
Pavlovkin, K. Olfert, Ch.: Aristotle on Practical Truth   [PDF] 689-692
Zozuľak, J. Kalaš, A.: Pyrrhón – blažený filozof bez hodnôt   [PDF] 861-864
___
Pichler, T. Za Karolom Kollárom (25. 1. 1948 – 14. 7. 2018)   [PDF] 775
Recenzná štúdia
Nežinská, E. F. Novosád’s Book "Ideas in the Marketplace" [Abstrakt] [PDF] 235-242
Sedová, T. Jánusovská tvár ľudských práv: medzi ľudskou dôstojnosťou a právom mať práva. Na margo troch kníh o problematike ľudských práv [Abstrakt] [PDF] 318-328
Gálik, S. Temporalita (nových) médií [Abstrakt] [PDF] 408-417
Pramene
Akvinský, T. Teologická suma I, q. 82 „O vôli“   [PDF] 243-253
Diskusie - polemiky
Alfieri, F. Kdo má Černého Petra v případu Heideggerových Černých sešitů? Zpráva o hlavních aktérech aktuální kontroverze   [PDF] 329-337
Novák, A. „Fenomenologie nikdy nebyla“. Heideggerova kritika fenomenologie v rámci sebekritických Průběžných poznámek ke spisu „Bytí a čas“ [Abstrakt] [PDF] 844-853
Z vedeckého života
Mentel, A. - Jerotijević, D. Medzinárodný workshop o evolúcii rituálov   [PDF] 496-498
Pozvánka na konferenciu SFZ: Intuícia a imaginácia vo filozofii a vede   [PDF] 500
Rozhovory
Škára, M. Leibniz dnes. Rozhovor s Paulom Rateau o stave leibnizovského bádania   [PDF] 580-583
Dunaj, Ľ. K relevantnosti filozofického diela Egona Bondyho. Rozhovor s Petrom Kuželom   [PDF] 854-860