Obsah ročníka

State
Bielik, L. Evidencia v sémantike [Abstrakt] [PDF] 1-14
Glavaničová, D. Definície z pohľadu hyperintenzionálnej sémantiky [Abstrakt] [PDF] 15-23
Gráfová, L. Etika užívania chytroliekov v kontexte MacIntyrovej etiky cností [Abstrakt] [PDF] 24-30
Keck, F. Rozpúšťanie subjektu a ekologická katastrofa u Léviho-Straussa [Abstrakt] [PDF] 31-45
Bierhanzl, J. Práce a dílo. Levinas, Arendtová a marxizmus [Abstrakt] [PDF] 46-53
Stewart, J. Hegel and the Egyptian Religion as a Mystery or Enigma: The Inner and the Outer [Abstrakt] [PDF] 54-63
Suvák, V. Umenie života medzi Sókratom a Epiktétom [Abstrakt] [PDF] 81-91
Cepko, J. Kratétova kynická utópia [Abstrakt] [PDF] 92-102
Wollner, U. Achilles - Sókratov vzor? (Apol. 28b3-d6) [Abstrakt] [PDF] 103-113
Kalaš, A. Filozofické aspekty Horáciovho diela [Abstrakt] [PDF] 114-127
Škvrnda, F. Diogenés a Platón [Abstrakt] [PDF] 128-139
Raclavský, J. Model jazyka v synchronním a diachronním smyslu [Abstrakt] [PDF] 140-153
Hrkút, J. Je rozlišovanie dvoch druhov „kresťanskej filozofie“ zmysluplné? [Abstrakt] [PDF] 162-172
Labuda, P. Problémy normatívneho vymedzenia vzťahu filozofie a teológie u E. Stumpovej [Abstrakt] [PDF] 173-180
Nemec, R. Niekoľko pohľadov na problematiku „homo interior“ vo vybraných textoch Augustína z Hippa [Abstrakt] [PDF] 181-191
Karaba, M. Aplikácia vybraných vedeckých metodológií na otázky náboženského poznania [Abstrakt] [PDF] 192-203
Grassi, M. The Loving Creativity of Law. An Essay on Paul Ricœur’s Hermeneutical Ethics [Abstrakt] [PDF] 204-214
Hanzel, I. Definície a definovanie v Newtonových Princípoch. Pokus o metodologickú analýzu [Abstrakt] [PDF] 245-258
Puc, J. Jak vzniká něco nového? Založení a transcendence [Abstrakt] [PDF] 259-270
Scala, A. Svetlo a farba [Abstrakt] [PDF] 271-282
Sivák, J. K fenomenológii kultúry: Tymieniecka verzus Husserl [Abstrakt] [PDF] 283-293
Országh, L. K ekonómii výskumu Charlesa S. Peircea [Abstrakt] [PDF] 294-305
Blecha, I. Technika, stavění a bydlení u Martina Heideggera a José Ortegy y Gasseta [Abstrakt] [PDF] 333-346
Capobianco, R. Heidegger on Pindar’s “Gold” and Heraclitus’s “Kosmos” as Being Itself [Abstrakt] [PDF] 347-356
Leško, V. Heidegger a Parmenides [Abstrakt] [PDF] 357-370
Jusko, Š. Otázka hodnôt u Heideggera a Nietzscheho [Abstrakt] [PDF] 371-380
Zach, M. Vědecký realismus jako kultivace ducha [Abstrakt] [PDF] 381-391
Sucharek, P. Zmierenie nie je odpustenie. Chvála odpustenia [Abstrakt] [PDF] 417-428
Suvák, V. Odvaha k pravde: Foucault a kynici [Abstrakt] [PDF] 429-439
Popa, D. Zmysel a tvorba: hranice predstavivosti [Abstrakt] [PDF] 440-450
Koubová, A. The Sacrifice and the Ludic Stances Reflected Through the Theatre Practice of the 20th Century [Abstrakt] [PDF] 451-462
Neština, M. Lutherovo rozlišovanie medzi filozofiou a teológiou z pohľadu logiky a sémantiky [Abstrakt] [PDF] 463-474
Batka, Ľ. Libero arbitrio a ratio v Lutherovej teologickej antropológii [Abstrakt] [PDF] 475-486
Lambert, G. Derridova „Filopolemologie“ [Abstrakt] [PDF] 505-514
Fišerová, M. Dekonstrukce „není“ kritika [Abstrakt] [PDF] 515-526
Charvát, M. Spravedlnost, dekonstrukce a differänce: O bestialitě a státu [Abstrakt] [PDF] 527-536
Kramoliš, O. Antisthenova „naturální ekonomie“. Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby [Abstrakt] [PDF] 537-547
Holub, G. Human Enhancement and the Question of Human Beings [Abstrakt] [PDF] 548-556
Glavaničová, D. Explikácia modálnych pojmov [Abstrakt] [PDF] 557-566
Taliga, M. Falzifikácia a paradox inferencie [Abstrakt] [PDF] 593-602
Zouhar, M. The Fiction of Fictionalism [Abstrakt] [PDF] 603-615
Gahér, F. Deduktívne a abduktívne retrodikcie a predikcie [Abstrakt] [PDF] 616-631
Sedová, T. K metodologickému významu pojmu kultúry [Abstrakt] [PDF] 632-644
Bánovský, J. Priama percepcia, sociálna kognícia a interaktívny obrat [Abstrakt] [PDF] 645-655
Buraj, I. Tri možné modely vzťahu prirodzeného/biologického a politického/sociálneho [Abstrakt] [PDF] 685-697
Chabada, M. - Szapuová, M. Ľudská prirodzenosť, rozum a emócie: Pohľad T. Akvinského a D. Huma [Abstrakt] [PDF] 698-710
Halas, J. Metóda explanácie ako postupnosť inštrukcií [Abstrakt] [PDF] 711-723
Persijn, J.J. Badiou beyond Formalization? On the Ethics of the Subject [Abstrakt] [PDF] 724-735
Tlolka, J. The Restless Liberalism of Alexis de Tocqueville [Abstrakt] [PDF] 736-747
Popa, D. Oslovený subjekt [Abstrakt] [PDF] 769-778
Scala, A. Plebejská ontológia Michela Foucaulta [Abstrakt] [PDF] 779-788
Šajda, P. O epistemologickej výhode porazených: C. Schmitt a R. Koselleck [Abstrakt] [PDF] 789-799
Muránsky, M. Neriešiteľný problém univerzalizmu v Tugendhatovej antropológii [Abstrakt] [PDF] 800-812
Lipták, M. K fenomenológii umeleckej kritiky [Abstrakt] [PDF] 813-824
Rozhovory
Mičaninová, M. - Brenišin, J. Filozofia v islamskom svete. Rozhovor s prof. Petrom Adamsonom   [PDF] 64-67
Leško, V. Pútavo o pútavom Heideggerovi. Rozhovor s profesorom Richardom Capobiancom   [PDF] 397-408
Suvák, V. Filozofia ako žitá skúsenosť. Rozhovor s Ágnes Heller   [PDF] 497-499
Recenzie
Gálik, S. Ströhl, A.: Vilém Flusser (1920 − 1991): Fenomenologie komunikace   [PDF] 68-71
Mravcová, A. Manda, V., Sťahel, R., Pružinec, T.: Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii raného novoveku   [PDF] 72-76
Zelinová, Z. Cepko, J., Kalaš, A., Suvák, V.: Diogenis Fragmenta Diogenove zlomky, Fontes Socraticorum II   [PDF] 154-156
Chovanková, A. - Wollner, U. Jirsa, J., Thein, K., Jinek, J.: Obec a duše. K Platónově praktické filosofii   [PDF] 156-159
Nosál, M. Šedík, M.: Filozofia umenia / Analytická tradícia   [PDF] 238-240
Zeleňák, E. Borbone, G. − Brzechczyn, K. (eds.): Idealization XIV: Models in Science   [PDF] 241-243
Tolnaiová, S.Gáliková Deuze, M.: Media life. Život v médiích   [PDF] 328-332
Hruška, D. Capobianco, R.: Heidegger’s Way of Being   [PDF] 409-412
Bajla, M. Denke r, A. – Heinz, M. – Sallis, J. – Vedder, B. – Zaborowski, H. (Hrsg.): Heidegger-Jahrbuch 2. Heidegger und Nietzsche   [PDF] 413-415
Manda, V. Kanda, R. a kol.: Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy současnosti   [PDF] 500-502
Zelinová, Z. Flachbartová, L., Sisáková, O., Suvák, V.: Starosť o seba: Antické problematizácie života a súčasné myslenie   [PDF] 503-504
Fišerová, M. Charvát, M.: Gilles Deleuze: Asignifikantní sémiotika   [PDF] 586-587
Lošťák, D. Charvát, M., Karľa, M., Švantner, M.: Archeologie znaku: Vybrané studie k dějinám sémiotiky   [PDF] 588-589
Lysý, J. Suša, O., Hrubec, M. a kol.: Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka   [PDF] 679-680
Majerník, J. Šajda, P.: Kierkegaardovská renesancia. Filozofia, náboženstvo, politika   [PDF] 681-683
Münz, T. Plašienková, Z., Bizoň, M.: Antropológia normativity v myslení Pierra Teilharda de Chardin a Martina Bubera. Človek – Príroda – Boh   [PDF] 759-762
Karol Kollár Zozuľak, J.: Byzantská filozofia   [PDF] 763-765
Gálik, S. Carr, N.: Nebezpečná mělčina: Jak internet mění náš mozek. Analýza stavu lidské psychiky v době digitální   [PDF] 844-847
Zouhar, J. Farkašová, E.: Paralely a prieniky   [PDF] 847-849
___
Karol Kollár Za Jánom Bodnárom (18. 10. 1924 − 20. 12. 2016)   [PDF] 77-79
Hrkút, J. Na úvod     161
Gahér, F. Za Václavom Černíkom (7. 5. 1931 – 13. 10. 2017)   [PDF] 766-767
Chabada, M. Za Milanom Zigom (4. 9. 1934 – 11. 11. 2017)   [PDF] 850-851
Rozhľady
Volek, P. Tomistický smer kresťanskej filozofie v dialógu svetonázorov [Abstrakt] [PDF] 215-227
Cepková Feješová, Z. Metodologické východiská sociálneho konštruktivizmu S. J. Schmidta [Abstrakt] [PDF] 668-678
Smoczynski, R. The Totemic Function of the Contemporary Polish Post-Noble Milieu [Abstrakt] [PDF] 748-758
Karol Kollár Vybrané interdisciplinárne momenty v skúmaní „štúrovskej problematiky“ [Abstrakt] [PDF] 834-843
Pramene
Lullus, R. Učený rozhovor medzi Vierou a Rozumom (Prológ a I. časť)   [PDF] 228-237
Úvahy - eseje
Pavel Šaradín Úvahy o současné demokracii [Abstrakt] [PDF] 306-311
Vandenabeele, B. Touching Matter in Art: Towards a ‘Matterist’ Aesthetic with Fra Angelico, Vermeer, Lucebert, De Bruyckere, and Moreau [Abstrakt] [PDF] 825-833
Diskusie - polemiky
Mikušiak, M. Jazyk a metóda metafilozofie [Abstrakt] [PDF] 312-324
Edward, T.Rajivan A Solution to the Surprise Exam Paradox [Abstrakt] [PDF] 325-327
Sivák, J. Poznámky k jednému pohľadu na Husserlovu fenomenológiu   [PDF] 392-396
Cmorej, P. Ako sa vyvíjajú pojmy (I) [Abstrakt] [PDF] 567-580
Peregrin, J. Trápení může být kultivací. Ale přestává tak být trápením? [Abstrakt] [PDF] 581-585
Cmorej, P. Ako sa vyvíjajú pojmy (II) [Abstrakt] [PDF] 656-667
Recenzná štúdia
Flachbartová, L. Od sókratovcov k sókratovským školám [Abstrakt] [PDF] 487-496
Z vedeckého života
Malinovská, Z. XXVI. Francúzska letná univerzita   [PDF] 590-591