Obsah ročníka

State
Marcelli, M. Foucault ako historik [Abstrakt] [PDF] 1-13
Fišerová, M. Meta-reprezentace. Michel Foucault a sémantické násilí strukturalismu [Abstrakt] [PDF] 14-24
Charvát, M. Archeologie jako symptomatologie: Michel Foucault a hlubiny řeči [Abstrakt] [PDF] 25-37
Černý, V. Podobnost a bohatství. Foucaultova archeologie versus fotografický diskurs [Abstrakt] [PDF] 38-49
Goldschmit, M. Iný znak. Mimo dvojitej archeologickej hry Michela Foucaulta [Abstrakt] [PDF] 50-59
Zaccarello, B. Odvaha pravdy: Filozofia ako prax vypovedania [Abstrakt] [PDF] 60-69
Suvák, V. Sókratovská therapeia: Antisthenés o rozumnosti [Abstrakt] [PDF] 85-95
Škvrnda, F. Bol Antisthenés pýthagorovec? [Abstrakt] [PDF] 96-106
Zelinová, Z. Kynická paideia alebo Antisthenés medzi Odysseom a Sókratom [Abstrakt] [PDF] 107-118
Kalaš, A. Diogenov postoj k ľudskej sexualite: hedonizmus, alebo asketizmus? [Abstrakt] [PDF] 119-130
Cepko, J. „Všetko patrí múdrym“: Blasfémia, alebo utópia? [Abstrakt] [PDF] 131-140
Nový, M. K recepci Adornovy metody v aktuálních podobách kritické teorie [Abstrakt] [PDF] 173-185
Hohoš, L. Filozofia dejín bez historickej nevyhnutnosti (?) [Abstrakt] [PDF] 186-196
Chung, H. Psychological Egoism and Hobbes [Abstrakt] [PDF] 197-208
Hajko, D. Wilmon Henry Sheldon a jeho „syntéza filozofií“ [Abstrakt] [PDF] 209-219
Kosterec, M. Methods of Conceptual Analysis [Abstrakt] [PDF] 220-230
Petkanič, M. Základy Kierkegaardovej apolitickej filozofie [Abstrakt] [PDF] 257-269
Marek, J. Kierkegaardova apolitická politika aneb Jak odevzdat císařovo císařovi a Boží Bohu [Abstrakt] [PDF] 270-281
Šajda, P. Štyri modely spoločenskej angažovanosti v Kierkegaardovej rozprave Jedinec [Abstrakt] [PDF] 282-291
Thonhauser, G. Sociálna filozofia v diele Bytie a čas so zvláštnym zreteľom na Kierkegaardovu rolu [Abstrakt] [PDF] 292-303
Bizoň, M. Buberova otázka jedincovi [Abstrakt] [PDF] 304-315
Barker, J. Epic or Tragedy? Karl Marx and Poetic Form in The Communist Manifesto [Abstrakt] [PDF] 316-327
Kubok, D. Parmenides’ Methodological Criticism and the Problem of Phronesis [Abstrakt] [PDF] 345-356
Suvák, V. Sókratovská therapeia: Platónov Charmidés 153a-158d [Abstrakt] [PDF] 357-368
Wollner, U. Opozícia sófrosyné – fronésis u Platónovho Kallikla [Abstrakt] [PDF] 369-378
Chovanková, A. K dištinkcii medzi vedením a pravdivou mienkou (Theaet. 201a-c) [Abstrakt] [PDF] 379-388
Boháček, K. Fronésis a svobodné rozhodnutí [Abstrakt] [PDF] 389-400
Fraňo, P. Termín prudentia v spisoch Marca Tullia Cicerona [Abstrakt] [PDF] 401-409
Zouhar, M. Konceptuálna analýza v analytickej filozofii [Abstrakt] [PDF] 410-424
Sisáková, O. Estetika existencie: umenie, či étos individuálneho života? [Abstrakt] [PDF] 437-449
Fišerová, M. Aporie podpisu: opakování neopakovatelného u Derridy a Deleuze [Abstrakt] [PDF] 450-461
Slováček, P. Tomášova metafyzika člověka: člověk jako prostřední článek hierarchie stvoření [Abstrakt] [PDF] 462-473
Varga, J. Propoziční sémantika Waltera Burleyho [Abstrakt] [PDF] 474-486
Scala, A. Šport a filozofia [Abstrakt] [PDF] 541-549
Janoušek, H. Vášně a personalita jako podmínka filosofie v Humově Pojednání [Abstrakt] [PDF] 550-561
Vydrová, J. Prítomnosť človeka. Antropologický prístup Helmutha Plessnera [Abstrakt] [PDF] 562-571
Urban, P. Fenomenologické pojetí rozdílu ženy a muže u Edity Steinové [Abstrakt] [PDF] 572-582
Černý, J. Aporie politického jednání u Hannah Arendtové [Abstrakt] [PDF] 583-594
Karul, R. Súčasné umenie na ceste k post-post? Ako André Stanguennec spája umenie so skromným, triviálnym a negrandióznym [Abstrakt] [PDF] 595-607
Kaiser, B. Laughing and Alterities. On the Movement of Alterity in the Philosophies of Laughter [Abstrakt] [PDF] 608-616
Gahér, F. Metóda ako procedúra [Abstrakt] [PDF] 629-643
Miloš Taliga Je Popperova falzifikovateľnosť kritériom demarkácie? [Abstrakt] [PDF] 644-655
Schmidt, M. Neurčitosť referencie a pretrvávanie v čase [Abstrakt] [PDF] 656-668
Sedová, T. Na margo poznávacej stratégie v sociálnom poznaní: medzi interpretativizmom a naturalizmom [Abstrakt] [PDF] 669-679
Mihina, F. Moritz Schlick, viedenský scientizmus a nová filozofia [Abstrakt] [PDF] 680-695
Chabada, M. Internalistické znaky v koncepcii intuitívneho poznania podľa Dunsa Scota [Abstrakt] [PDF] 721-732
Greif, A. Skeptické intuície [Abstrakt] [PDF] 733-745
Maco, R. Intuícia v matematike [Abstrakt] [PDF] 746-758
Démuth, A. Tri historické matematické prístupy ku skúmaniu krásy [Abstrakt] [PDF] 759-770
Halas, J. Marx a Weber o metóde abstrakcie (I) [Abstrakt] [PDF] 771-778
Di Piazza, S. The Uncertainty of Medicine: Galen on the Notion of τέχνη Στοχαστική [Abstrakt] [PDF] 779-790
Gluchman, V. Idea starostlivosti o seba a iných alebo umenie života podľa Johna Stuarta Milla [Abstrakt] [PDF] 791-802
Halas, J. Marx a Weber o metóde abstrakcie (II) [Abstrakt] [PDF] 809-820
Slováček, P. Teorie politična Carla Schmitta a její antropologické a theologické předpoklady [Abstrakt] [PDF] 821-831
Zágoršeková, M.B. Pojem kultúry ako superštruktúry v diele Igora Hrušovského [Abstrakt] [PDF] 832-844
Mészáros, O. Hegel v maďarskej a slovenskej filozofii 19. storočia [Abstrakt] [PDF] 845-857
Doyle, T. Nietzsche and the Reciprocal Relationship between Art and Science: A Question of Philosophical Methodology [Abstrakt] [PDF] 858-868
Recenzie
Prášil, J. Marcelli, M.: Miesto, čas, rytmus   [PDF] 70-73
Sluková, T. Fišerová, M.: Obraz a moc. Rozhovory s francouzskými mysliteli   [PDF] 73-76
Zelinová, Z. Suvák, V.: Antisthenica Cynica Socratica   [PDF] 164-166
Chovanková, A. Collobert, C. – Destrée, P. – Gonzalez, F. J. (eds.): Plato and the Myth. Studies on the Use and Status of Platonic Myths   [PDF] 166-168
Mihina, F. Višňovský, E.: Richard Rorty a zrkadlo filozofie   [PDF] 168-171
Plašienková, Z. Münz, T.: Cesta za skutočnosťou bez metafyziky. S Nietzschem a proti nemu   [PDF] 246-248
Steiger, P. Kováč, L.: Closing Human Evolution: Life in the Ultimate Age   [PDF] 248-251
Nežinská, E. Kováč, L.: Closing Human Evolution: Life in the Ultimate Age   [PDF] 251-255
Babičová, M. Stewart, J. (ed.): Kierkegaard’s Influence on Social-Political Thought   [PDF] 338-340
Lysý, J. Liessmann, K. P.: Hodina duchů. Praxe nevzdělanosti. Polemický spis   [PDF] 341-343
Porubjak, M. Labuda, P.: Úvod do antickej filozofie I. Zrod a vývoj ranej gréckej filozofie   [PDF] 431-433
Fraňo, P. Garani, M. - Konstan, D.: The Philosophizing Muse: The Influence of Greek Philosophy on Roman Poetry   [PDF] 433-435
Volek, P. Sousedík, S.: Kosmologický důkaz Boží existence v životě a myšlení   [PDF] 533-536
Brenišin, J. Laumakis, J. A.: The Font of Life (Fons vitae) by Solomon Ibn Gabirol (Avicebron)   [PDF] 536-539
Maco, R. Kanichová, R.: Nemecká filozofická terminológia. Štruktúrno-funkčná analýza   [PDF] 617-621
Bilasová, V. Gluchman, V. (ed.): Morality: Reasoning on Different Approaches   [PDF] 622-624
Gáliková, S. Marvan, T., Polák, M.: Vědomí a jeho teorie   [PDF] 716-719
Pichler, T. Ihringová, K. et al.: Kultúrne premeny očami Milana Hamadu/ Cultural Variances by Milan Hamada (bilingválne vydanie)   [PDF] 803-805
Nežinská, E. Novosád, F.: What? How? Why? Social Theory: Questions and Answers   [PDF] 806-808
Škvrnda, F. Flachbartová, L.: Diogenovský kynizmus ako spôsob života   [PDF] 898-900
Kleyman, M. Žalec, B.: Genocide, Totalitarianism and Multiculturalism: Perspectives in the Light of Solidary Personalism   [PDF] 901-903
Z vedeckého života
Karol Kollár Významné životné jubileum Teodora Münza   [PDF] 77-79
Čupková, L. Správa z V. Slovenského filozofického kongresu (Meta)filozofia – prax   [PDF] 79-81
Smorada, M. Správa z konferencie Sociálne konflikty – Západ a jeho alternatívy   [PDF] 82-83
Zozuľak, J. Správa z konferencie Vplyv byzantskej filozofickej a kultúrnej iniciatívy na formovanie obrazu modernej Európy   [PDF] 904-905
Pramene
Dión z Prúsy Diogenés alebo o zdatnosti   [PDF] 141-152
Gorgias Chvála Heleny   [PDF] 425-430
Bonaventura Je svet vytvorený od večnosti, alebo v čase?   [PDF] 494-502
Rozhľady
Maglione, M. Diogenés: pes hľadajúci (sám v sebe) človeka [Abstrakt] [PDF] 153-163
Nun Stewart, K. Príbehy všedného života Thomasiny Gyllembourgovej a jej román Dve doby: Kierkegaardovo hodnotenie [Abstrakt] [PDF] 328-337
Daneš, J. The Use and Abuse of Ideology in the Study of Athenian Democracy and Tragedy [Abstrakt] [PDF] 503-513
Čengeri, M. Kant a antropológia ako vademecum svetoobčana [Abstrakt] [PDF] 514-524
Karol Kollár K niektorým vybraným problémom z novších dejín slovenskej filozofie [Abstrakt] [PDF] 881-891
Úvahy - eseje
Hrabovský, M. Zvodná tvár neľudskosti [Abstrakt] [PDF] 231-239
Sucharek, P. Totálny obraz. Chvála myslenia [Abstrakt] [PDF] 487-493
Jančovič, I. Interpretativizmus a literárna veda [Abstrakt] [PDF] 696-707
Nežinská, E. E. Višňovský’s Book 'Richard Rorty and the Mirror of Philosophy' [Abstrakt] [PDF] 708-715
Muránsky, M. O slobode uvidieť svet inak [Abstrakt] [PDF] 869-880
Rozhovory
Plašienková, Z. O skutočnosti a metafyzike. Rozhovor s Teodorom Münzom   [PDF] 240-245
Vydrová, J. Pokračovať v hľadaní. O fenomenológii v Rusku. Rozhovor s Nataliou Artemenko   [PDF] 525-532
Suvák, V. - Neubauer, Z. Jedna otázka – jedna odpoveď. Rozhovor so Zdeňkom Neubauerom   [PDF] 892-897
___
Münz, T. Odišiel Karol Nandrásky (2. 12. 1927 − 11. 7. 2016)   [PDF] 625-627
Bakoš, O. Spomienka na Jaroslava Hrocha (6. 5. 1947 − 17. 6. 2016)   [PDF] 627