Obsah ročníka

State
Sťahel, R. Environmentálna zodpovednosť a environmentálna bezpečnosť [Abstrakt] [PDF] 1-12
Vydra, A. Načo potrebujeme vitalizmus? Canguilhemova reinterpretácia jedného pojmu [Abstrakt] [PDF] 13-22
Hacking, I. Canguilhem uprostred kyborgov [Abstrakt] [PDF] 23-37
Šarkadyová, L. Canguilhem a Jacob o živém [Abstrakt] [PDF] 38-46
Zvarík, M. Horizont človeka a problém života u Hannah Arendtovej [Abstrakt] [PDF] 47-58
Lysoňková, M. Pluralitní svět států a vize globální jednoty. Ke Kantově a Habermasově verzi kosmopolitismu [Abstrakt] [PDF] 81-93
Čáp, J. Smrť človeka z axiologickej perspektívy. Myšlienkové experimenty [Abstrakt] [PDF] 94-106
Myšička, S. Démokritos o podstatě duše a její smrti [Abstrakt] [PDF] 107-118
Urban, P. Enactivism and Care Ethics: Merging Perspectives [Abstrakt] [PDF] 119-129
Zahrádka, P. Heteronomie estetické hodnoty [Abstrakt] [PDF] 130-144
Zouhar, M. Logická forma definícií [Abstrakt] [PDF] 161-174
Kvasz, L. Šach ako metafora matematiky [Abstrakt] [PDF] 175-187
Hanzel, I. Kvalitatívne predikáty verzus vedecké zákony, explanácia a testovanie [Abstrakt] [PDF] 188-201
Haas, A. On the Implications of γνῶθι σαυτόν [Abstrakt] [PDF] 202-214
Fišerová, M. Drift dekonštrukcie [Abstrakt] [PDF] 215-228
Šajda, P. Spor o interpretáciu 19. storočia. Poznámky Carla Schmitta ku Kierkegaardovi a Donosovi Cortésovi [Abstrakt] [PDF] 245-257
Zouhar, M. Metóda definovania [Abstrakt] [PDF] 258-271
Stewart, J. Hegel’s Criticism of the Enlightenment and Romanticism: The Problem of Content in Religion [Abstrakt] [PDF] 272-281
Yun, S.W. - Lee, H. Ricœur and the Paris School: An Imaginary Encounter on The Notion of Interpretation [Abstrakt] [PDF] 282-294
Smreková, D. Ricœur o praktickom rozume [Abstrakt] [PDF] 295-306
Sivák, J. Ohlasy na Ricœurovo dielo Čas a rozprávanie [Abstrakt] [PDF] 307-320
Sýkora, P. Etika biotechnologických zásahov do ľudského genómu: Argumenty rizikovosti a zničenia ľudskej prirodzenosti [Abstrakt] [PDF] 329-342
Višňovský, E. Idea „vylepšovania človeka“ z hľadiska filozofie pragmatizmu [Abstrakt] [PDF] 343-355
Tomašovičová, J. Biosocialita: Sociálne dôsledky biovedeckého poznania [Abstrakt] [PDF] 356-366
Odorčák, J. Kopírovanie zabíja identitu osoby [Abstrakt] [PDF] 367-377
Šmihula, D. - Hrabovský, M. Aktuálne výzvy skúmania tzv. rasovej otázky a rasizmu. K problému pádu starej paradigmy multikulturalizmu a patovému stavu v humanitných vedách v otázke argumentovania proti rasizmu [Abstrakt] [PDF] 378-397
Blecha, I. Patočkova péče o duši mezi Sókratem, Platónem a Aristotelem [Abstrakt] [PDF] 409-419
Sobotka, M. Patočkova přednáška o Hegelově Fenomenologii ducha ze školního roku 1949/1950 [Abstrakt] [PDF] 420-428
Leško, V. Patočka, Heidegger a otázka bytia [Abstrakt] [PDF] 429-439
Ritter, M. K ontologii pohybu existence. Srovnání Platónova a Patočkova pojetí člověka [Abstrakt] [PDF] 440-448
Sivák, J. „Život v idei“, idea ako život u Jana Patočku [Abstrakt] [PDF] 449-457
Chvatík, I. Kolem Patočkovy politiky duchovního člověka [Abstrakt] [PDF] 458-464
Višňovský, E. Peirce a Rorty: Pokus o zmierenie dvoch verzií pragmatizmu [Abstrakt] [PDF] 497-504
Buraj, I. - Palenčárová, S. Michel Foucault: Minulosť a súčasnosť (K niektorým otázkam sociálnej kontroly) [Abstrakt] [PDF] 505-517
Maco, R. Matematické objekty: nálezy, alebo vynálezy? [Abstrakt] [PDF] 518-530
Greif, A. Je skepticizmus stále zaujímavý? [Abstrakt] [PDF] 531-545
Halas, J. Abstrakcia a idealizácia vo filozofii vedy I [Abstrakt] [PDF] 546-559
Cmorej, P. Možné indivíduá a posibílie (I) [Abstrakt] [PDF] 585-600
Schmidt, M. Continuants and Temporal Parts [Abstrakt] [PDF] 601-609
Miloš Taliga Problém demarkácie a tri dogmy empirizmu [Abstrakt] [PDF] 610-619
Čana, T. Boghossian o nezdôvodniteľnosti epistemologických nárokov logiky [Abstrakt] [PDF] 620-632
Halas, J. Abstrakcia a idealizácia vo filozofii vedy II [Abstrakt] [PDF] 633-646
Gahér, F. Interpretácia v práve I [Abstrakt] [PDF] 647-658
Šuch, J. O dvoch pohľadoch na historické narácie a pluralitu ich obrazov minulosti [Abstrakt] [PDF] 659-669
Jančovič, I. Funkcie fikčného naratívu a konanie čitateľa [Abstrakt] [PDF] 670-679
Vydra, A. Sociálna patológia – filozofický pojem, alebo zle zvolená metafora? [Abstrakt] [PDF] 693-702
Tomašovičová, J. Heideggerova analýza moderného myslenia a biovedecký výskum [Abstrakt] [PDF] 703-714
Nitsche, M. Topologie transformativní lokalizace: odvození perspektivy skupiny z ambivalence perspektivy první a druhé osoby [Abstrakt] [PDF] 715-725
Šajda, P. K situácii doby: Kierkegaardova verejnosť a Jaspersova masa [Abstrakt] [PDF] 726-735
Karul, R. Paradigmou súčasného umenia je neautenticita [Abstrakt] [PDF] 736-747
Dufourcq, A. Merleau-Pontyho estetika [Abstrakt] [PDF] 748-758
Palovičová, Z. Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu filozofie [Abstrakt] [PDF] 759-769
Gahér, F. Interpretácia v práve II [Abstrakt] [PDF] 789-799
Cmorej, P. Možné indivíduá a posibílie (II) [Abstrakt] [PDF] 800-816
Zouhar, M. Rigidná designácia a stabilnosť vzťahu pomenovania [Abstrakt] [PDF] 817-830
Vydrová, J. Fenomenológia a kubizmus – možnosti zblíženia [Abstrakt] [PDF] 831-841
Hampton, A.J.B. Herder’s Concept of Being and the Influence of Kant’s Pre-Critical Consideration of the Ontological Argument [Abstrakt] [PDF] 842-852
Plašienková, Z. Filozoficko-literárna činnosť Milana Ziga v šesťdesiatych rokoch minulého storočia [Abstrakt] [PDF] 853-864
Úvahy - eseje
Trnka, J. Blízko človeka [Abstrakt] [PDF] 59-65
Pirc, T. Auto-Mobilization and the Post-Metaphysical Myth of Progress [Abstrakt] [PDF] 145-155
Sedová, T. Sociálna teória a sociálna realita. Na cestách za poznaním a sebapoznaním. Nad knihou Františka Novosáda Čo? Ako? Prečo? Sociálna teória v otázkach a odpovediach   [PDF] 229-236
Jusko, Š. Patočka: Čas, mýtus a kritická filozofia dejín   [PDF] 465-471
Bierhanzl, J. Etika a politika těla. Pokus o foucaultovskou četbu Levinase [Abstrakt] [PDF] 770-777
Rozhovory
Procháska, L. Život, veda a metafory živého. Rozhovor s Antonom Markošom   [PDF] 66-71
Stojka, R. Demokracia nie je prechádzka ružovou záhradou. Rozhovor s Ivanom Chvatíkom pri príležitosti 25. výročia založenia Archívu Jana Patočku   [PDF] 472-478
Gáliková, S. Filozofia lásky. Rozhovor s Ronaldom de Sousom   [PDF] 873-878
Recenzie
Zolcer, Š. Višňovský, E. (ed.): Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita versus hodnoty   [PDF] 72-74
Horyna, B. Belás, Ľ.: Kant a Machiavelli. Historicko-filozofická analýza a komparácia   [PDF] 75-78
Zozuľak, J. Brodňanská, E.: Gregor z Nazianzu: Listy vo veršoch   [PDF] 156-158
Feber, J. Čechvala, O.: Banalita zla ako ohrozenie zmysluplnosti ľudského konania   [PDF] 158-160
Molnárová, Z. Beran, O.: „Střední“ Wittgenstein: Cesta k fenomenologii a zase zpátky   [PDF] 237-239
Sucharek, P. Levinas, E.: Œuvres 3. Eros, littérature et philosophie   [PDF] 240-243
Cepko, J. Šíma, A.: Svět vymezený a neomezený. Principy přírody ve filosofii Filoláa z Krotónu a u raných pythagorejců   [PDF] 321-323
Petkanič, M. Šajda, P.: Buberov spor s Kierkegaardom: O vzťahu náboženstva k etike a politike   [PDF] 323-327
Porubjak, M. Wollner, U. – Cepko, J. (ed.): Reflexia Homéra v antickej filozofii   [PDF] 398-401
Mihina, F. Višňovský, E.: Štúdie o pragmatizme & neopragmatizme   [PDF] 401-404
Nemec, R. Chabada, M.: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie I. Kresťanstvo a starovek   [PDF] 404-407
Sedová, T. Leško, V. – Schifferová, V. – Stojka, R. – Tholt, P. a kol.: Patočka a novoveká filozofia   [PDF] 479-482
Kolberová, T. Patočka, J.: Platónova péče o duši a spravedlivý stát   [PDF] 483-485
Kompiš, M. Zahavi, D.: Self and Other: Exploring Subjectivity, Empathy and Shame   [PDF] 485-488
Sivák, J. Frogneux, N.: Jan Patočka. Liberté, existence et monde commun   [PDF] 488-493
František Škvrnda Suvák, V.: Kynizmus grécky a moderný I   [PDF] 575-577
Karol Kollár Plašienková, Z. (ed.): Reflexia európskej filozofie v slovenskej filozofii 20. storočia. Tvorba Teodora Münza očami súčasníkov   [PDF] 577-580
Geremešová, G. Gluchman, V.: Idey humanizmu v dejinách etiky na Slovensku. Náčrt vývoja kresťanského humanizmu do polovice 20. storočia   [PDF] 580-583
Drappanová, H. Perelman, Ch.: Právna logika. Nová rétorika   [PDF] 685-688
Dunaj, Ľ. Dinuš, P., Hohoš, L., Hrubec, M. a kol.: Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia?   [PDF] 689-691
Palovičová, Z. Solík, M. (ed.): Rozpory a alternatívy globálneho kapitalizmu. Polemiky   [PDF] 778-780
Čengeri, M. Vydrová, J., et al.: Starosť o dušu. Životy subjektivity a podoby myslenia   [PDF] 781-784
Lysý, J. Odjištěná společnost. Rozhovory o potřebné společenské změně   [PDF] 879-881
Dragašek, J. Šmahel, F. – Pavlíček, O. (eds.): A Companion to Jan Hus   [PDF] 882-885
Z vedeckého života
Šarkadyová, L. - Haloun, M. Správa z konferencie Canguilhem a myšlení živého   [PDF] 79
Pozvánka na konferenciu Znak a afektivita ve filosofii Gilla Deleuze   [PDF] 448
Stacho, K. Správa z medzinárodnej kantovskej vedeckej filozofie   [PDF] 494-495
Zozuľak, J. Medzinárodná vedecká konferencia Historické míľniky byzantskej filozofie   [PDF] 785-787
___
Oznam   [PDF] 243
Pramene
Apuleius O Sokratovom božstve   [PDF] 560-574
Rozhľady
Zouhar, J. Literární dílo jako předmět filozofické interpretace [Abstrakt] [PDF] 680-684
Karol Kollár O niektorých predpokladoch utvárania základov národnej filozofie v Uhorsku v 19. storočí [Abstrakt] [PDF] 865-872