Obsah ročníka

___
Marcelli, M. Na úvod: Semiotika v lone filozofie   [PDF] 1
Mihina, F. Na úvod   [PDF] 293-294
Halás, M. Palovičová, Z.: Morálne dilemy v sociálnych službách   [PDF] 722-723
State
Marcelli, M. Komunikácia a rytmus [Abstrakt] [PDF] 2-10
Fišerová, M. Odložený význam. Derrida o sémantickej konštrukcii a deštrukcii [Abstrakt] [PDF] 11-21
Klinkenberg, J.M. O kognitívnej semiotike [Abstrakt] [PDF] 22-32
Michalovič, P. Slovo za obrazom, alebo slovo a obraz? [Abstrakt] [PDF] 33-41
Lévy, P. Algoritmická mediácia [Abstrakt] [PDF] 42-51
Šafaříková, R. Obrazy ako vitálne znaky: Komunikačné možnosti vizuálnych správ [Abstrakt] [PDF] 52-62
Švantner, M. O jedné bouři v čajovém hrnku: Ch. S. Peirce, U. Eco a sémiotická metafyzika objektů [Abstrakt] [PDF] 63-76
Sluková, T. Role reprezentace v Deleuzově myšlení o malbě [Abstrakt] [PDF] 77-88
Češka, J. Smrt autora jako nekonceptuální metafora (K jednosměrnosti literární komunikace) [Abstrakt] [PDF] 89-100
Bielik, L. - Kosterec, M. - Zouhar, M. Model metódy (1): Metóda a problém [Abstrakt] [PDF] 105-118
Hofmeyr, B. Is Facebook Effacing the Face? Reassessing Levinas’s Ethics in the Age of Social Connectivity [Abstrakt] [PDF] 119-130
Ruisel, I. Marian Váross v kontexte slovenskej psychológie [Abstrakt] [PDF] 131-142
Buraj, I. Malá štúdia o fanatizme (na motívy veľkej štúdie Mariana Várossa o fanatizme) [Abstrakt] [PDF] 143-153
Gerát, I. Várossov pojem umeleckého obrazu vo svetle súčasných vied o obraze [Abstrakt] [PDF] 154-163
Mistrík, E. Marian Váross o umeleckej funkcii [Abstrakt] [PDF] 164-172
Sedová, T. Várossove pohľady na filozofiu – pokus o rekonštrukciu [Abstrakt] [PDF] 173-177
Bielik, L. - Kosterec, M. - Zouhar, M. Model metódy (2): Inštrukcia a imperatív [Abstrakt] [PDF] 197-211
Vydra, A. Canguilhemove analýzy normality a výzvy pre filozofiu [Abstrakt] [PDF] 212-221
Mihina, F. Metodeutické inšpirácie v myslení Ch. S. Peircea [Abstrakt] [PDF] 295-306
Višňovský, E. Peirceova verzia pragmatizmu [Abstrakt] [PDF] 307-317
Colapietro, V. Peirce Today [Abstrakt] [PDF] 318-331
Misak, C. Exploding a Myth: C. I. Lewis, Pragmatism, and the Given [Abstrakt] [PDF] 332-341
Žiak, J. Asocianizmus v pragmatizme: Peirceova rekonštrukcia britského empirizmu [Abstrakt] [PDF] 342-354
Šajda, P. Haeckerova kritika liberálnej tlače inšpirovaná Kierkegaardom [Abstrakt] [PDF] 378-387
Petkanič, M. K pojmu voľby seba samého v Kierkegaardovom diele Buď – alebo [Abstrakt] [PDF] 388-398
Dolar, M. Kierkegaard a psychoanalýza [Abstrakt] [PDF] 399-408
Uršič, M. „Nešťastné vedomie“ v Kierkegaardovom Zvodcovom denníku [Abstrakt] [PDF] 409-415
Tonkli, A. Kierkegaard, škandalóznosť viery [Abstrakt] [PDF] 416-422
Lozar, J. Kierkegaard, Heidegger and Us Moderns [Abstrakt] [PDF] 423-433
Komel, D. Gadamer and Kierkegaard: On Contemporaneity [Abstrakt] [PDF] 434-442
Žalec, B. Nazism and Stalinism in the Light of Kierkegaard’s Thought [Abstrakt] [PDF] 443-450
Ule, A. Wittgenstein and Kierkegaard in and on Paradox [Abstrakt] [PDF] 451-457
Tomašovičová, J. Život v zóne biomoci. Etický a biopolitický diskurz o transhumanizme [Abstrakt] [PDF] 461-471
Odorčák, J. Hĺbková mozgová stimulácia, identita a perdurantizmus [Abstrakt] [PDF] 472-481
Jemelka, P. Etická a axiologická reflexe života zvířat a se zvířaty (Několik poznámek k tématu) [Abstrakt] [PDF] 482-492
Majerník, J. Becoming what One Is as Becoming Noble [Abstrakt] [PDF] 493-502
Cohen Shabot, S. Philosophy as Grotesque: The Case of Nietzsche [Abstrakt] [PDF] 503-513
Koubová, A. Etika odvrženého a morálka oběti: k pojetí lidství a nelidství u Adorna, Butler a Améryho [Abstrakt] [PDF] 549-557
Sucharek, P. Ľudské ako otvorená a rytmická jednota. Henry Maldiney [Abstrakt] [PDF] 558-568
Bizoň, M. O „vzájomnosti“ a vzťahu Ja-Ty u Martina Bubera [Abstrakt] [PDF] 569-580
Novotný, K. Lidské a nelidské v Levinasově kritice Heideggera [Abstrakt] [PDF] 581-590
Urban, P. Sociální rozumění u lidí a ostatních hominidů [Abstrakt] [PDF] 591-603
Nitsche, M. O tom, co vidíme v mlze. Fenomenologická esej o nepředstavitelnosti nelidského [Abstrakt] [PDF] 604-612
Karul, R. Ľudská duša a mimoľudský intelekt [Abstrakt] [PDF] 613-622
Bielik, L. - Kosterec, M. - Zouhar, M. Model metódy (3): Inštrukcia a metóda [Abstrakt] [PDF] 637-652
Zervan, M. Fenomenologická interpretácia architektúry Christiana Norberga-Schulza [Abstrakt] [PDF] 653-665
Šedík, M. Problém interpretácie umeleckého diela a možnosti našej skúsenosti [Abstrakt] [PDF] 666-677
Todorova, P. Linguistic Elements as Generated and Reflected in Modern Fragmented World [Abstrakt] [PDF] 678-686
Chung, H. Understanding Rationality in Hobbes and Hume [Abstrakt] [PDF] 687-696
Dufourcq, A. The Ontological Imaginary: Dehiscence, Sorcery, and Creativity in Merleau-Ponty’s Philosophy [Abstrakt] [PDF] 708-718
Mészáros, O. Dejiny národných filozofií v stredoeurópskom kontexte (Niekoľko metodologických poznámok) [Abstrakt] [PDF] 725-736
Bielik, L. - Kosterec, M. - Zouhar, M. Model metódy (4): Aplikácia a klasifikácia [Abstrakt] [PDF] 737-751
Barker, J. Master Signifier: A Brief Genealogy of Lacano-Maoism [Abstrakt] [PDF] 752-764
Slováček, P. Esence materiálních jsoucen v kontextu psychologie u Tomáše Akvinského. Poznámky ke vztahu psychologie a metafyziky v De ente et essentia [Abstrakt] [PDF] 765-776
Kalaš, A. - František Škvrnda Homér a predsókratovské myslenie [Abstrakt] [PDF] 813-823
Suvák, V. Sókratovská therapeia: Úloha Sókrata [Abstrakt] [PDF] 824-834
Flachbartová, L. Kynické parrhesiastické praktiky. Diogenova performatívna múdrosť [Abstrakt] [PDF] 835-846
Sucharek, P. Sebauvedomenie a otvorenosť. K rekonštrukcii fenomenologického prístupu v psychoterapii [Abstrakt] [PDF] 847-858
Sisáková, O. „Musíš meniť svoj život“ – k novej antropológii Petra Sloterdijka [Abstrakt] [PDF] 859-868
Recenzie
Sluková, T. Borecký, F., Fišerová, M., Švantner, M., Váša, O.: Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů   [PDF] 101-103
Wollner, U. Daneš, J.: Politické aspekty řecké tragédie /Political Aspects of Greek Tragedy   [PDF] 193-195
Chovanková, A. Bobonich, Ch. (ed.): Plato’s Laws. A Critical Guide   [PDF] 286-288
Deraj, I. Montiglio, S.: From Villain to Hero – Odysseus in Ancient Thought   [PDF] 289-291
Vydra, A. Lipták, M.: Možnosti umeleckej kritiky: Fenomenologická analýza   [PDF] 374-376
Krcha, M. Démuth, A. et al.: Rozpravy o Humovej filozofii   [PDF] 458-460
Palovičová, Z. Vladyková, Ľ.: Etika o vzťahu človeka a Zeme   [PDF] 543-545
Fraňo, P. Jemelka, P.: Úvod do bioetiky. Kapitoly z aplikovanej etiky III   [PDF] 545-547
Martinkovič, M. Hamada, M.: Kritické komentáre I. – IV.   [PDF] 632-634
Sedová, T. Elster, J.: Tmel společnosti. Studie sociálního řádu   [PDF] 719-721
Karol Kollár Hollý, K., Martinkovič, M. (ed.): Slovenské politické myslenie 1848 – 1914   [PDF] 806-808
Simanová, J. Trajtelová, J.: Vzdialenosť a blízkosť mystiky   [PDF] 808-811
Flachbartová, L. Boys-Stones, G., Rowe, Ch.: The Circle of Socrates. Readings in the First-Generation Socratics   [PDF] 888-890
Zelinová, Z. Kalaš, A. – Suvák, V.: Antisthenis fragmenta /Antisthenove zlomky. Úvodná štúdia, grécky a latinský text, slovenský preklad a komentár k zlomkom   [PDF] 891-894
Fraňo, P. Porubjak, M.: Najstaršie podoby európskej etiky v antickom období. Kapitoly z aplikovanej etiky II   [PDF] 894-896
Rozhľady
Kaliský, Ján Podoba skepticizmu v diele Agrippu von Nettesheim [Abstrakt] [PDF] 178-187
Hajko, D. Indická filozofia na prelome tisícročí [Abstrakt] [PDF] 786-796
Karol Kollár K novšiemu výskumu dejín slovenského filozofického myslenia [Abstrakt] [PDF] 797-805
Rozhovory
Mičaninová, M. - Kolberová, T. Platonizmus: filozofia i životný program. Rozhovor s Johnom M. Dillonom   [PDF] 188-192
Filozofia filozofie. Rozhovor s Timothym Williamsonom   [PDF] 366-373
Dunaj, Ľ. - Suvák, V. Individualizácia, sociálne patológie a starosť o seba. Rozhovor s Axelom Honnethom   [PDF] 883-887
Reflexia Homéra v antickej filozofii
Kubok, D. Skepticizmus a negatívny dogmatizmus v myslení Homéra a Xenofana [Abstrakt] [PDF] 223-235
Cepko, J. Platónov Faidón: Pomsta básnikom za Sókrata? [Abstrakt] [PDF] 236-245
Fraňo, P. Ciceronova interpretácia homérskej tematiky: Príbeh o Filoktétovi [Abstrakt] [PDF] 246-255
Pramene
Suvák, V. Žáner epideiktických rečí a Gorgiov Palamédés [Abstrakt] [PDF] 256-266
Gorgias Palamédova obhajoba   [PDF] 267-273
Úvahy - eseje
Wollner, U. Dve interpretácie Pindarových veršov [Abstrakt] [PDF] 274-280
Porubjak, M. Plótinovi chlapci, Menónov otrok a etické dilemy [Abstrakt] [PDF] 526-535
Rozemberg, A. Dar tela v bráhmanskej etike a jeho súčasné podoby [Abstrakt] [PDF] 536-542
Pauer, J. Stretnúť sa so svetom ľudsky [Abstrakt] [PDF] 623-631
Sedová, T. O zle, násilí, ich vzťahu a odlišnosti – traja autori, tri perspektívy [Abstrakt] [PDF] 777-785
Diskusie - polemiky
Škoviera, D. Preklad odborného textu ako vedecká práca   [PDF] 281-285
Sýkora, P. Kritika teologicko-teleologickej koncepcie ľudskej prirodzenosti ako dôvodu odmietnutia transhumanizmu [Abstrakt] [PDF] 514-525
Z vedeckého života
Medzinárodné sympózium o živote a diele Bernarda Bolzana - oznam   [PDF] 292
Gluchmanová, M. - Gluchman, V. Medzinárodná konferencia k otázkam etiky rozvoja   [PDF] 635-636
Hajko, D. Interdisciplinárne uvažovanie o smrti   [PDF] 812
K dialógu kultúr
Zágoršeková, M.B. Dialóg kultúr – príznak postmoderny? [Abstrakt] [PDF] 355-365
Na úvod
Repar, P. - Šajda, P. Slovenskí a slovinskí filozofi o Kierkegaardovi v kontexte 20. storočia   [PDF] 377
Rozhovor
Používanie Merleau-Pontyho. Renaud Barbaras odpovedá na otázky F.-D. Sebbaha   [PDF] 697-707
Recenzné štúdie
Kuchtová, A. - Glavaničová, D. Nad prekladmi Antisthena alebo nie je preklad ako preklad [Abstrakt] [PDF] 869-882