Obsah ročníka

___
Karul, R. - Tomašovičová, J. - Vydrová, J. Na úvod: Interiorita, exteriorita, responzivita   [PDF] 1
Drengubiak, J. - Karul, R. Avant-propos     5-6
Drengubiak, J. - Karul, R. Úvod     7-8
Koubová, A. Na úvod   [PDF] 357
Kiczko, L. - Szapuová, M. - Sabela, L. Za Jaroslavom Martinkom (1930 - 2013)   [PDF] 725-728
Na úvod
Šajda, P. Kierkegaardov jubilejný rok   [PDF] 1-2
I. Fenomenologické interpretácie
Waldenfels, B. Zrod étosu z pátosu. Cesty responzívnej fenomenológie [Abstrakt] [PDF] 4-15
Bierhanzl, J. Stopa upřímnosti slov. Pokus o přiblížení rozdílu mezi tím, co říkám a říkáním samým u pozdního Levinase [Abstrakt] [PDF] 16-24
Starzyňski, W. Fenomenologické určenie interiority vo fenomenologickom karteziánstve [Abstrakt] [PDF] 25-35
Vydrová, J. Ja a Ne-Ja: archeologický prístup k štruktúre jadra v Husserlových textoch o časovej konštitúcii [Abstrakt] [PDF] 36-44
Rokoee, R. Živý svet podľa spisu Hajj ibn Jaqzán a životný svet [Abstrakt] [PDF] 45-59
Calin, R. Predstieranie, intencionalita a subjektivita podľa Bachelarda [Abstrakt] [PDF] 60-70
Vydra, A. Intimita v Bachelardovom Fragmente z denníka človeka [Abstrakt] [PDF] 71-80
State
Šajda, P. Kierkegaardov príspevok k Buberovej filozofii židovstva, teórii vlastenectva a teórii politických skupín [Abstrakt] [PDF] 5-16
Bornadel, F. De l’individualisme à l’individuation : appartenance familiale et ouverture à l’universel [Abstrakt]   9-21
Stewart, J. Kierkegaard’s Relation to Hegel and Quellenforschung: Some Methodological Considerations [Abstrakt] [PDF] 17-26
Drengubiak, J. Le déclin de la famille et la crise identitaire comme le signe avant-coureur de la fin de la civilisation dans l’œuvre de R. Millet [Abstrakt]   22-33
Schreiber, G. Kierkegaard’s Account of Faith as ‘the New Immediacy’ [Abstrakt] [PDF] 27-37
Fulka, J. Individu et famille dans les fictions pédagogiques du XVIIIe siècle [Abstrakt]   34-46
Burgess, A.J. Kierkegaard’s Socrates, the Corsair Affair, and the Martyrdom of Laughter [Abstrakt] [PDF] 38-49
Katreničová, A. La femme et la famille dans la philosophie médiévale [Abstrakt]   47-53
Turnbull, J. Kierkegaard, Philosophy, and Aestheticism [Abstrakt] [PDF] 50-61
Malinovská, Z. L’hyperbole en tant qu’expression de l’unheimlich freudien [Abstrakt]   54-61
Pechar, J. L’individu et la famille [Abstrakt]   62-70
Petkanič, M. O vášni ako vôli k existencii [Abstrakt] [PDF] 62-73
Starzyňski, W. La correspondance entre Irena Krońska et Jan Patočka comme document principal de la vie philosophique « familiale » tchéco-polonaise [Abstrakt]   71-80
Tureková, A. Les parentés littéraires à l’épreuve d’une (ré)écriture féminine : exemple d’une femme romancière au XVIIIe siècle, Madame de Tencin [Abstrakt]   89-102
Fraňo, P. Ciceronovo uvažovanie o Chrysippovej náuke Peri Sympatheias v spise De Fato (IV, 7 – V, 11) [Abstrakt] [PDF] 93-104
Beránková, E.Voldřicho Les « familles » décadentes : étranges profils (social, politique, littéraire et linguistique) des écrivains fin de siècle [Abstrakt]   103-111
Manda, V. Lockov pojem slobody [Abstrakt] [PDF] 105-113
Panayides, C. Aristotle on Chance and Spontaneous Generation. A Discussion Note [Abstrakt] [PDF] 114-123
Martínez, J. Slavery and Citizenship in Aristotle’s Politics [Abstrakt] [PDF] 124-131
Zouhar, M. Sémanticky relevantné pragmatické procesy (1): Minimálny indexikalizmus a saturácia [Abstrakt] [PDF] 181-193
Leško, V. Heidegger a grécki myslitelia [Abstrakt] [PDF] 194-204
Yun, S.W. - Lee, H. Hermeneutic Turn in Antoine Berman’s Philosophy of Translation: The Influence of Heidegger and Ricœur [Abstrakt] [PDF] 205-219
Palovičová, Z. Senova teória spravodlivosti [Abstrakt] [PDF] 265-275
Porubjak, M. Predstava ľudskej prirodzenosti v theognidei [Abstrakt] [PDF] 276-284
Mihina, F. Legitimizácia metafyziky alebo Peirceov projekt vedeckej filozofie [Abstrakt] [PDF] 285-295
Zouhar, M. Sémanticky relevantné pragmatické procesy (2): Testy a metodologické aspekty [Abstrakt] [PDF] 296-308
Čana, T. Wittgenstein on Epistemological Status of Logic [Abstrakt] [PDF] 309-318
Jeler, C. Do Elliott Sober’s Arguments for Group Selection Really Account for the Causal Effect of Natural Selection? [Abstrakt] [PDF] 319-331
Dávila, M.E.Alarcó Od rúk k celému telu. Husserlovo dvojité pociťovanie v myslení a v skúsenosti [Abstrakt] [PDF] 358-366
Puc, J. Tělo jako výraz. Tvůrčí gesto podle Merleau-Pontyho a jeho revize na základě zkušenosti improvizace [Abstrakt] [PDF] 367-375
Lockenbauer, J. Náčrt úkolu filosofie a otázka její hranice ve dvou textech Merleau-Pontyho [Abstrakt] [PDF] 376-384
Fridmanová, M. Tvořivé nevědění [Abstrakt] [PDF] 385-392
Koubová, A. Experimentální zkoumání struktury zkušenosti [Abstrakt] [PDF] 393-401
Chabada, M. Problém individuácie v súčasnej analytickej ontológii a podľa Dunsa Scota [Abstrakt] [PDF] 457-469
Nemec, R. K niektorým problémom mentálneho jazyka u Ockhama a Fodora [Abstrakt] [PDF] 470-480
Vašek, M. Abelardova filozofická reflexia náboženského dialógu [Abstrakt] [PDF] 481-492
Blaščíková, A. Trpezlivosť ako cnosť tolerovania podľa Tomáša Akvinského [Abstrakt] [PDF] 493-501
Zouhar, M. Pravdivostný relativizmus a bezchybné nezhody [Abstrakt] [PDF] 549-561
Bielik, L. Theory-Laden Observations and Empirical Equivalence of Theories [Abstrakt] [PDF] 562-570
Zervan, M. Analýza a interpretácia architektúry v diele Petra Eisenmana [Abstrakt] [PDF] 571-582
Šedík, M. Interpretácia, kreativita a hranice umeleckého diela [Abstrakt] [PDF] 583-594
Palovičová, Z. Sociálne vylúčenie z pohľadu normatívnej teórie [Abstrakt] [PDF] 595-605
Szapuová, M. Sociálny obrat vo filozofii vedy a jeho dôsledky [Abstrakt] [PDF] 641-651
Buraj, I. Politická zmena sveta podľa Alaina Badioua [Abstrakt] [PDF] 652-664
Plašienková, Z. K antropologicko-etickým problémom v esejach Teodora Münza v časopise Filozofia [Abstrakt] [PDF] 665-678
Nuhlíček, M. Gettierov problém a jeho význam po päťdesiatich rokoch [Abstrakt] [PDF] 679-690
Sucharek, P. Umelec – Pontifex oppositorum [Abstrakt] [PDF] 729-740
Petit, J.L. Diltheyovský obrat fenomenológie: Ricœur a Husserl [Abstrakt] [PDF] 741-751
Sivák, J. Paul Ricœur ako metodológ dejín. Vo svetle diela Čas a rozprávanie [Abstrakt] [PDF] 752-765
Smreková, D. P. Ricœur o vine a odpustení [Abstrakt] [PDF] 766-778
Lipták, M. Transcendentálna funkcia umenia v husserlovskej fenomenológii [Abstrakt] [PDF] 779-789
Cmorej, P. Od deskripcií k ich referentom [Abstrakt] [PDF] 825-848
Zouhar, M. Relativism about Truth and Perspective-Neutral Propositions [Abstrakt] [PDF] 849-858
Gálik, D. Biosemiotics: A New Science of Biology? [Abstrakt] [PDF] 859-867
Vacek, M. Modal Realism and Philosophical Analysis: The Case of Island Universes [Abstrakt] [PDF] 868-876
Tassseva, E. Determinants of Meaning: Invisible, though Ubiquitous Context [Abstrakt] [PDF] 877-889
Petrov, V. Bertrand Russell’s Criticism of Bergson’s Views about Continuity and Discreteness [Abstrakt] [PDF] 890-904
Úvahy - eseje
Žitný, M. K súradniciam Kiekegaardovho diela a jeho recepcie u nás   [PDF] 74-81
Králik, R. - Pavlíková, M. Recepcia Kierkegaardovho myslenia na Slovensku   [PDF] 82-86
Marcel, G. Smrt a nesmrtelnost   [PDF] 220-231
Jacquemond, O. Škola románu: Roland Barthes   [PDF] 232-237
Rozemberg, A. Astronautka Astrid a jej úbohá mačka (Niekoľko poznámok k teórii nepriamych záväzkov voči zvieratám) [Abstrakt] [PDF] 332-342
II. Topológia prírodných a kultúrnych väzieb
Prévost, B. Interiorita, exteriorita, výraz podľa Adolfa Portmanna [Abstrakt] [PDF] 82-90
Karul, R. Zvieracia a ľudská duša, čítanie Plotina [Abstrakt] [PDF] 91-99
Urban, P. Vidět mysl v druhém těle [Abstrakt] [PDF] 100-111
Pauer, J. Filozofia, bývanie a spoločný svet [Abstrakt] [PDF] 112-121
Nitsche, M. Vliv koncepce prostoru na artikulaci transcendence: posun v Heideggerově výkladu posvátného prostoru od původně prázdně otevřeného k topologickému prostoru [Abstrakt] [PDF] 122-132
Koubová, A. Topologie vnějšku a vnitřku v autorském herectví [Abstrakt] [PDF] 133-143
Bartha-Kovács, K. Pojem intímneho v maliarstve 17. storočia: Poussinove autoportréty a Vermeerove žánrové výjavy [Abstrakt] [PDF] 144-156
Recenzie
Petkanič, M. Stewart, J. (ed.): Kierkegaard and Existentialism (Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, vol. 9)   [PDF] 87-90
Trajtelová, J. Šajda, P. et al.: Affectivity, Agency and Intersubjectivity   [PDF] 90-92
Hrnčiarová, K. Kolman, V.: Idea, číslo, pravidlo   [PDF] 166-169
Sucharek, P. Levinas, E.: Œuvres 1. Carnets de captivité et autres inédits   [PDF] 169-173
Vydra, A. Canguilhem, G.: Œuvres complètes 1: Écrits philosophiques et politiques 1926 – 1939   [PDF] 174-176
Bosáková, K. Kisiel, T., Sheehan, T.: Becoming Heidegger. On the Trial of His Early Occasional Writings, 1910 – 1927   [PDF] 255-257
Bocanová, Z. Nitsche, M.: Z příhodného. Fenomenologická interpretace Heideggerových Příspěvků k filosofii   [PDF] 257-260
Sucharek, P. Levinas, E.: Œuvres 2. Parole et silence   [PDF] 260-264
Vydrová, J. Merz, P. – Staiti, A. – Steffen, F. (eds.): Geist – Person – Gemeinschaft. Freiburger Beiträge zur Aktualität Husserls   [PDF] 351-353
Fraňo, P. Kalaš, A., Wollner, U.: Filologicko-filozofická príprava na lektúru 1. knihy Lucretiovej básne De rerum natura; Kalaš, A.: Filozofická príprava na lektúru básne Tita Lucretia Cara   [PDF] 353-356
Mičaninová, M. Davies, D.: Method and Metaphysics in Maimonides’ Guide for the Perplexed   [PDF] 539-541
Mlčúchová, A. Machula, T., Filip, Š. M.: Tomismus čtyřiadvaceti tezí   [PDF] 541-543
Zouhar, M. Cappelen, H.: Philosophy without Intuition   [PDF] 625-628
Haluška, J. Vörös, L.: Analytická historiografia versus národné dejiny   [PDF] 628-632
Labuda, P. Čáp, J., Palenčár, M.: Smrť a vedomie smrteľnosti   [PDF] 716-718
Dunaj, Ľ. Čarnogurská, M.: Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu (II. diel)   [PDF] 718-721
Tomašovičová, J. Vydrová, J.: Cesty fenomenológie. Fenomenologická metóda neskorého Husserla   [PDF] 812-813
Kompiš, M. Ajvaz, M.: Cesta k pramenům smyslu. Genetická fenomenologie Edmunda Husserla   [PDF] 814-815
Karol Kollár Turčan, Ľ. – Klobucký, R. (ed.): Anton Štefánek – vedec, politik, novinár   [PDF] 816-818
Halas, J. Novosád, F. – Smreková, D. (ed.): Dejiny sociálneho a politického myslenia   [PDF] 819-822
Sivák, J. Novotný, K. (vyd.): Co je fenomén? Husserlova fenomenologie ve Francii   [PDF] 911-914
Sivák, J. Novotný, K. – Schnell, A. – Tengelyi, L. (eds.): La phénoménologie comme philosophie première (Fenomenológia ako prvá filozofia)   [PDF] 915-919
Diskusie - polemiky
Gahér, F. Je zdôvodňovanie naozaj zbytočné?   [PDF] 132-138
Nuhlíček, M. Čo je zdôvodnenie? (Odpoveď M. Taligovi)   [PDF] 139-150
Szapuová, M. K podmienkam zmysluplnej filozofickej polemiky   [PDF] 151-156
Mikušiak, M. Spor o princíp sporu. Poznámky k myšlienkam J. Peregrina   [PDF] 157-165
Leško, V. Súcno verzus jestvujúcno   [PDF] 238-241
Sivák, J. K prekladom Rousseauových Rozpráv   [PDF] 242-247
Bielik, L. Goodmanova záhada a jej (neúspešné?) riešenie: Odpoveď R. Macovi   [PDF] 343-350
Miloš Taliga O nepotrebnosti podmienky zdôvodnenia pre zmysluplnú kritickú diskusiu (Odpoveď F. Gahérovi a M. Szapuovej)   [PDF] 606-614
Drobňák, M. O empirickej evidencii hypotéz   [PDF] 615-620
Peregrin, J. O člověku, pravidlech a neslučitelnosti ještě jednou   [PDF] 905-910
III. Podoby sociálneho priestoru
Janssen, P. Filozofické aspekty niektorých dnešných teórií sociálneho sveta ako spoločenského systému [Abstrakt] [PDF] 158-169
Novosád, F. Subjektivita a formy koordinácie [Abstrakt] [PDF] 170-174
Hauser, M. Adornův katalog exteriority [Abstrakt] [PDF] 175-186
Tomašovičová, J. Predpoklady sociálnosti v Heideggerovom Bytí a čase [Abstrakt] [PDF] 187-196
Zvarík, M. Relativizmus a svet z pohľadu fenomenológie politického sveta [Abstrakt] [PDF] 197-205
Z vedeckého života
Výbor SFZ pri SAV na volebné obdobie 2012 – 2014   [PDF] 165
Javorská, A. Správa z Valného zhromaždenia SFZ pri SAV   [PDF] 177
Kompiš, M. Správa z medzinárodného vedeckého podujatia Man and Animal, between Anthropology and Phenomenologies   [PDF] 178-179
Víťazi celoštátneho kola ŠVOK   [PDF] 179
Konferencia SFZ   [PDF] 469
Adámal, J. - Galovičová, L. - Klimová, I. - Kompiš, M. - Vacek, M. Správa z desiateho ročníka konferencie z cyklu Povaha súčasnej filozofie a jej metód   [PDF] 544-547
Višňovský, E. Medzinárodné sympózium „Richard Rorty: Budúcnosť filozofie“   [PDF] 633-635
Sivák, J. Medzinárodná konferencia „Hodnota slobody vo svetových kultúrach“   [PDF] 635-637
Kalajtzidis, J. - Komenská, K. Medzinárodná konferencia „Emerging Ethical Issues in Science and Technology“   [PDF] 637-639
Szapuová, M. Správa z 23. Svetového filozofického kongresu   [PDF] 722-724
Králik, R. - Repar, P. Kierkegaard a existenciálny obrat. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie   [PDF] 823
Drsková, K. XXII. Francouzská letní univerzita Vzdělávací nadace Jana Husa   [PDF] 920-921
Rozhovory
Ja nie som Boh. Rozhovor s G. Vattimom (nielen) o slabom myslení   [PDF] 248-254
Koubová, A. Myšlení a filosofie. Rozhovor s Ivanem Vyskočilem   [PDF] 452-456
Gärdenfors, P. - Démuth, A. Geometrizovanie významu. Rozhovor s Petrom Gärdenforsom   [PDF] 621-624
Projekty performatívnej filozofie
Gauss, E.Maria - Felgenhauer, K. Meziprostory: K čemu jsou filosofické performance? Úvahy o ztělesnění a veřejnosti filosofického myšlení [Abstrakt] [PDF] 402-411
Han, C.S. Heidegger a most [Abstrakt] [PDF] 412-418
Dornberg, M. Proč mluvit o mostě? [Abstrakt] [PDF] 419-425
Böhler, A. Filozofia ako výskum využívajúci umenie. Filozofia na scéne [Abstrakt] [PDF] 426-440
Granzer, S.Valerie Porózne telá [Abstrakt] [PDF] 441-447
Elberfeld, R. Filozofia a umelecká prax. Filozoficko-interkultúrny experiment, leto 2012, Univerzita v Hildesheime [Abstrakt] [PDF] 448-451
Pramene
Scotus, J.Duns Komentár k Aristotelovej Metafyzike, 1. IX, q. 15   [PDF] 502-516
Plutarchos O Sókratovom daimoniu   [PDF] 691-703
Mladí filozofi
Nuhlíček, M. Spory o charakter zdôvodnenia v súčasnej analytickej epistemológii [Abstrakt] [PDF] 517-522
Vacek, M. Concrete Impossible Worlds [Abstrakt] [PDF] 523-529
Bánovský, J. K problému prisudzovania mentálnych stavov [Abstrakt] [PDF] 530-538
Rozhľady
Višňovský, E. Rortyho koncepcia spoločenskej roly intelektuálov   [PDF] 704-715
Zozuľak, J. Výskum byzantskej filozofie a jej prieniku na Veľkú Moravu. Pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Konštantína (Cyrila) a Metoda [Abstrakt] [PDF] 790-799
Gogora, A. Teória siete-aktérov a pojem prekladu [Abstrakt] [PDF] 800-811