Obsah ročníka

State
Sýkora, P. Rekonceptualizácia altruizmu v biomedicínskom darcovstve [Abstrakt] [PDF] 1-14
Tomašovičová, J. Transplantácia orgánov z pohľadu fenomenológie telesnosti [Abstrakt] [PDF] 15-25
Višňovský, E. Panrelacionizmus ako ontologický základ etiky altruizmu a reciprocity [Abstrakt] [PDF] 26-34
Porubjak, M. Tyrtaios a sociálno-politická funkcia reciprocity [Abstrakt] [PDF] 35-46
Halas, J. Kategoriálny rámec Marxovej teórie nadhodnoty (1. časť) [Abstrakt] [PDF] 93-103
Bohunická, L. Potreba istoty, či otvorenosť zmenám? (K etickej koncepcii R. Rortyho) [Abstrakt] [PDF] 104-111
Plašienková, Z. Evolučná ontológia a problém dynamickej substancie v koncepcii Teilharda de Chardin [Abstrakt] [PDF] 112-123
Katina, J. Analýza pojmu koroborácie v Popperovej teórii vedy [Abstrakt] [PDF] 124-135
Mihina, F. Kant a Peirce [Abstrakt] [PDF] 181-194
Andreanský, E. Kantova filozofia náboženstva z hľadiska praktickej racionality [Abstrakt] [PDF] 195-207
Halas, J. Kategoriálny rámec Marxovej teórie nadhodnoty (2. časť) [Abstrakt] [PDF] 208-220
Kosterec, M. Anafora ako premenná? [Abstrakt] [PDF] 221-229
Clark, A. - Chalmers, D.J. Rozšírená myseľ [Abstrakt] [PDF] 230-242
Blamauer, M. Does the Fundamentality of Consciousness Entail Its Ubiquity? [Abstrakt] [PDF] 243-253
Hála, V. K problému odpovědnosti u Ágnes Hellerové [Abstrakt] [PDF] 269-281
Puškarić, K. Cartesian Idea of God as the Infinite [Abstrakt] [PDF] 282-290
Manda, V. Koncept vlastníctva v Lockovej politickej filozofii [Abstrakt] [PDF] 291-302
Froschner, M. Spoločenstvo vo viere. Poznámky ku Kantovmu pojmu cirkvi [Abstrakt] [PDF] 303-314
Hlavinka, P. Počátky fenomenologie u Brentana a Husserla [Abstrakt] [PDF] 315-322
Mitterpach, K. Od miesta k (letmému) pohľadu. Fenomenologický prístup E. Caseyho [Abstrakt] [PDF] 323-334
Špecián, P. Svět a věda u Ludwiga von Misese. Esej o misesovské metafyzice [Abstrakt] [PDF] 335-346
Hrkút, J. Estetická normativita a realizmus [Abstrakt] [PDF] 353-361
Šedík, M. Realizmus v ontológii umeleckého diela [Abstrakt] [PDF] 362-374
Odorčák, J. Realizmus, perdurantizmus a jeho praktické dôsledky [Abstrakt] [PDF] 375-386
Wójcik, B.H. Is Odysseus Cunning? [Abstrakt] [PDF] 387-397
Javorská, A. Dynamika ľudského prístupu k svetu v diele Jana Patočku [Abstrakt] [PDF] 398-408
Malachowski, A. Bral Rorty analytickú filozofiu príliš vážne? [Abstrakt] [PDF] 433-441
Krémer, A. Etika Richarda Rortyho [Abstrakt] [PDF] 442-449
Małecki, W. Čo majú termonukleárne bomby spoločné s interkultúrnou hermeneutikou alebo o prevahe Dickensa nad Heideggerom [Abstrakt] [PDF] 450-459
Hofmeyr, B. On Escaping the Seemingly Inescapable: Reflections on Being in Levinas [Abstrakt] [PDF] 460-471
Zouhar, M. Predikáty vkusu a ich sémantika [Abstrakt] [PDF] 518-529
Bielik, L. Možnosti a limity demarkácie vedy [Abstrakt] [PDF] 530-544
Gálik, D. K problému tautologickosti v teórii evolúcie [Abstrakt] [PDF] 545-556
Dubnička, J. Teória kvantovej gravitácie a jej ontologická báza [Abstrakt] [PDF] 557-569
Palovičová, Z. K Senovej interpretácii ľudského blaha [Abstrakt] [PDF] 570-581
Sedová, T. Potrebujeme pri vymedzovaní sociálnych fenoménov nevyhnutne pojem pravidla? [Abstrakt] [PDF] 582-591
Hedžet Tóth, C. Negatívna dialektika ako modelová analýza [Abstrakt] [PDF] 618-629
Ocepek, M. Možnosť metafyziky [Abstrakt] [PDF] 630-645
Zupančič, A. Apendix: Komédia a láska [Abstrakt] [PDF] 646-658
Dolar, M. Čo, ak vôbec niečo, je Druhý? [Abstrakt] [PDF] 659-669
Žižek, S. Blížny – Vec [Abstrakt] [PDF] 670-676
Komel, D. Multikulturalizmus a interkulturalita. O jednom fenomenologickom rozlíšení [Abstrakt] [PDF] 677-688
Repar, P. Existenciálna dialektika rozhodnutia a skandalon [Abstrakt] [PDF] 689-702
Zouhar, M. Indexikalizmus, sémantický minimalizmus a pravdivostný obsah [Abstrakt] [PDF] 705-717
Neština, M. Sémantické a pragmatické otázky jazyka právnych predpisov [Abstrakt] [PDF] 718-730
Marcinková, H. Extrémna chudoba ako problém zanedbania negatívnych povinností globálnej spravodlivosti [Abstrakt] [PDF] 731-742
Mészáros, O. Marxistická filozofia v Maďarsku po roku 1945 [Abstrakt] [PDF] 785-804
Tonkli, A. Politickosť v iných javových podobách. Hannah Arendt [Abstrakt] [PDF] 805-818
Pozo, A.G. Art and Philosophy in Adorno: Their Difference and Inseparability [Abstrakt] [PDF] 819-831
Fenomenologické skúmania
Urban, P. Derridova kritika Husserlovy filosofie znaku a jazyka [Abstrakt] [PDF] 47-60
Pramene
Šlomo ben Jehuda Ibn Gabirol Fons Vitae   [PDF] 61-71
Orientácie
Hubina, M. Racionalizmus a empirizmus buddhistického kánonu [Abstrakt] [PDF] 72-82
Xiaoping, W. Rozdeľovanie a prerozdeľovanie ako stelesnenie odlišných princípov spravodlivosti. (Analýza z Marxovho hľadiska, zohľadňujúca súčasnú ekonomickú transformáciu v Číne) [Abstrakt] [PDF] 160-169
Habilitačné prednášky
Porubjak, M. Sókratés a problém interpretácie dejín filozofie   [PDF] 83-88
Recenzie
Sedová, T. Noras, A. J.: Kant a novokantovstvo – bádenská a marburská škola   [PDF] 89-91
Hohoš, L. Hrubec, M.: Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky   [PDF] 170-173
Lalíková, E. Pavlincová, H.: Karel Vorovka. Cesta matematika k filosofii   [PDF] 174-176
Mikušiak, M. Peregrin, J.: Člověk a pravidla. Kde se berou rozum, jazyk a svoboda   [PDF] 177-179
Šajda, P. Petkanič, M.: Filozofia vášne Sørena Kierkegaarda   [PDF] 262-264
Komanická, I. Karul, R. et al.: Subjektivita/Intersubjektivita (Príloha č. 2 časopisu Filozofia Subjektivita/Intersubjektivita)   [PDF] 265-266
Vašek, M. Brague, R.: O Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších   [PDF] 347-349
Mitterpach, K. Nitsche, M.: Z příhodného. Fenomenologická interpretace Heideggerových Příspěvků k filosofii   [PDF] 349-351
Komanická, I. Muránsky, M. et al.: Náboženstvo a nihilizmus z pohľadu filozofie existencie a fenomenológie (Príloha č. 1 časopisu Filozofia)   [PDF] 426-428
Janošovský, J. Soames, S.: What is Meaning?   [PDF] 507-509
Kováčová, J. Zeleňák, E.: Konštruktivizmus a pluralita v histórii   [PDF] 602-604
Neština, M. Zouhar, M.: Význam v kontexte   [PDF] 761-763
Mestek, J. Heider, D.: Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty   [PDF] 764-766
Bocanová, Z. Nielsen, C. – Sepp, H. R.: Welt Denken. Annäherung an die Kosmologie Eugen Finks   [PDF] 766-768
Sucharek, P. Meitinger, S. (ed.): Henri Maldiney – une phénoménologie à l’impossible   [PDF] 769-772
Molnárová, Z. Bax, Ch.: Subjectivity after Wittgenstein: The Post-Cartesian Subject and the „Death of Man“   [PDF] 773-775
Karol Kollár Pichler, T.: Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického myslenia   [PDF] 852-854
Karol Kollár Novosád, F.: Útržky o Slovensku. Apolitické úvahy o súčasnosti   [PDF] 854-857
Volek, P. Heider, D.: Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty   [PDF] 857-859
Diskusie - polemiky
Maco, R. Goodmanova záhada vyriešená?   [PDF] 136-140
Démuth, A. Môže skeptik skutočne pochybovať o všetkom? (Odpoveď M. Taligovi)   [PDF] 141-146
Nuhlíček, M. - Szapuová, M. Poznámky ku skepticizmu alebo Čo spochybňuje, a čo nespochybňuje skeptik   [PDF] 147-159
Miloš Taliga Na čo sú dobré argumenty? (Odpoveď A. Démuthovi, M. Nuhlíčkovi a M. Szapuovej)   [PDF] 417-425
Peregrin, J. Člověk, pravidla a neslučitelnost   [PDF] 472-475
Chabada, M. - Maco, R. - Marcelli, M. - Mičaninová, M. Preklad odborného textu ako vedecká práca   [PDF] 848-851
Z vedeckého života
Plán prednášok SFZ pri SAV na prvý polrok 2012   [PDF] 169
Medzinárodná konferencia Filozofické reakcie na Francúzsku revolúciu 1789   [PDF] 302
Socratica III. Konferencia o Sókratovi, sókratikoch a starovekej sókratovskej literatúre     429-431
Prokešová, E. Správa z deviateho ročníka konferencie z cyklu Povaha súčasnej filozofie a jej metódy   [PDF] 510-511
Solík, M. Správa z konferencie Philosophy and Social Science   [PDF] 511-513
Valné zhromaždenie SFZ a vedecká konferencia Ľudská prirodzenosť: rozum, vôľa, cit   [PDF] 514
Hrubec, M. Laudacio profesoru Johannu Paulu Arnasonovi   [PDF] 610-611
Komenská, K. Správa z medzinárodnej konferencie Minding Animals Conference 2   [PDF] 776-777
Gluchmanová, M. Konferencia Dejiny etického myslenia na Slovensku III   [PDF] 778-779
Ďurčík, V. Profesionalizácia etického poradenstva na Slovensku – teoretické a praktické perspektívy   [PDF] 780-781
Pružinec, T. - Sťahel, R. Správa z konferencie Filozofické reakcie na Francúzsku revolúciu (1789)   [PDF] 860-861
Čarnogurská, M. Klasická taoistická teória bytia ako zaujímavá inšpirácia pre súčasnosť (správa z troch vedeckých podujatí)   [PDF] 861-863
Rozhľady
Nizhnikov, S.A. On the Specific Traits of Russian Kantianism [Abstrakt] [PDF] 254-261
Mičaninová, M. O metaforách podľa Hansa Blumenberga [Abstrakt] [PDF] 592-601
Šulavíková, B. Predpoklady a východiská pôsobenia intuitívneho realizmu na Slovensku   [PDF] 841-847
Úvahy - eseje
Zeleňák, E. O českom vydaní knihy Haydena Whita Metahistória   [PDF] 409-416
Sedová, T. Poznámky k Habermasovým východiskám komunikačnej teórie konania [Abstrakt] [PDF] 743-750
Pauer, J. Oligarchická manipulácia svetového (ne)poriadku – 1. časť   [PDF] 751-760
Pauer, J. Oligarchická manipulácia svetového (ne)poriadku – 2. časť   [PDF] 832-840
Mladí filozofi
Benediktová Větrovcová, M. Kantovské motivy prostoru v Gaussově diferenciální geometrii [Abstrakt] [PDF] 476-484
Gogora, A. Latour a Sartre v Café de Flore [Abstrakt] [PDF] 485-490
Mlčúchová, A. Akvinského teória intencionality v kontexte epistemologických diskusií [Abstrakt] [PDF] 491-497
Rozhovory
Vydrová, J. Budúcnosť fenomenológie je v orientácii na problémy (Rozhovor s Anthonym J. Steinbockom)   [PDF] 498-506
___
Farkašová, E. - Kiczková, Z. Za Teodorou Kuklinkovou (11. 11. 1930 – 25. 3. 2012)   [PDF] 515
Zouhar, M. Swanson, C.: Reburial of Nonexistents. Reconsidering the Meinong-Russell Debate   [PDF] 604-609
O autoroch   [PDF] 703-704
Sucharek, P. Správa z konferencie SFZ Ľudská prirodzenosť: rozum, vôľa, cit (k 300. výročiu narodenia J.-J. Rousseaua)   [PDF] 863-865
Na úvod
Repar, P. - Repar, S. Rozprávanie o inakosti: slovinská filozofia v slovenčine   [PDF] 613-617
Oznamy redakcie
Nový spôsob citovania vo Filozofii   [PDF] 782-783