Obsah ročníka

State
Chabada, M. Boethius z Dácie, jeho projekt blaženého života v diele O najvyššom dobre a odsúdenia z roku 1277 [Abstrakt] [PDF] 1-10
Volek, P. Vplyv aristotelizmu pri vysvetľovaní konania u Tomáša Akvinského a Rajmunda Lulla [Abstrakt] [PDF] 11-23
Nemec, R. K problematike signifikácie u Williama Ockhama [Abstrakt] [PDF] 24-34
Novotný, D.D. Suárezova teorie pomyslných jsoucen a její recepce [Abstrakt] [PDF] 35-48
Machula, T. Člověk jako živočich rozumový a vtělený duch. Tomáš Akvinský a současná tomistická perspektiva [Abstrakt] [PDF] 49-58
Landa, I. Podmínky poznatelnosti Boha ve filosofii G. W. F. Hegela [Abstrakt] [PDF] 59-73
Čana, T. Neskorý Wittgenstein o logických pravidlách [Abstrakt] [PDF] 109-121
Palovičová, Z. Sociálna práca a etika [Abstrakt] [PDF] 122-132
Dimopoulos, B. Nietzsche on History and Historical Education through Tragic Sense [Abstrakt] [PDF] 133-140
Baç, M. The Controversy Over Res in Philosophy of Science and the Mysteries of Ontological Neutrality [Abstrakt] [PDF] 141-153
Castelão-Lawless, T. Fenomenotechnika z historického hľadiska: jej pôvod a dôsledky pre filozofiu vedy [Abstrakt] [PDF] 154-166
Perrin, C. Údel slobody podľa Sartra [Abstrakt] [PDF] 209-221
Azeri, S. Locke on Personal Identity: The Form of the Self [Abstrakt] [PDF] 222-239
Lee, T.H. Was Hume an Atheist? A Reconsideration [Abstrakt] [PDF] 240-257
Myšička, S. Protágoras jako teoretik společenské smlouvy [Abstrakt] [PDF] 258-267
Korený, P. O tolerancii a intolerancii [Abstrakt] [PDF] 301-314
Čáp, J. Vedomie smrteľnosti: Iné v nás? [Abstrakt] [PDF] 315-324
Dubnička, J. Teória kvantovej gravitácie a teória relativity [Abstrakt] [PDF] 325-335
Lee, H. - Yun, S.W. Antoine Berman’s Philosophical Reflections on Language and Translation: The Possibility of Translating without Platonism [Abstrakt] [PDF] 336-346
Moghaddam, A.R.H. Stewart Cohen and the Contextualist Theory of Justification [Abstrakt] [PDF] 347-352
Panayides, C. The Socratic Quest for Definitions and the Emergence of the Theory of Forms. A Discussion Note [Abstrakt] [PDF] 353-366
Hrubec, M. Kritická koncepce mezinárodního uspořádaní. Axel Honneth o uznání mezi státy [Abstrakt] [PDF] 405-422
Flachbartová, L. Vzťah medzi kynizmom a cynizmom [Abstrakt] [PDF] 522-534
Cepko, J. Antisthenés a paideia. K sókratovskému modelu výchovy [Abstrakt] [PDF] 535-544
Suvák, V. Antisthenés medzi Sókratom a Diogenom [Abstrakt] [PDF] 545-557
Sokolová, J. Štýly jestvovania: Pravdivý život a iný svet. Návrat k antickému kynizmu v európskej filozofii 20. storočia [Abstrakt] [PDF] 558-570
Marcelli, M. Text, sieť a iné nečistoty [Abstrakt] [PDF] 623-633
Michalovič, P. Udalosti, rečové žánre a príbehy [Abstrakt] [PDF] 634-643
Fulka, J. Básnictví a snová práce: K Lowesovu výkladu Coleridge [Abstrakt] [PDF] 644-654
Oniščenko, J. Skutočné vo filme a jeho pôsobenie [Abstrakt] [PDF] 655-666
Fišerová, M. Text, ktorý rozvrátil poriadok svojho sveta [Abstrakt] [PDF] 667-682
Zouhar, M. Neartikulované zložky sémantického obsahu a syntaktická elipsa [Abstrakt] [PDF] 725-745
Bielik, L. „Nová záhada indukcie“ a testovanie vlastností [Abstrakt] [PDF] 746-754
Dubnička, J. Teória kvantovej gravitácie a kvantová teória poľa [Abstrakt] [PDF] 755-768
Sedová, T. K niektorým aspektom interpretativizmu v sociálnom poznaní [Abstrakt] [PDF] 769-781
Černík, V. Spory o otázke „prirodzenosti“ a „slobody“ súčasného kapitalizmu [Abstrakt] [PDF] 782-793
Palovičová, Z. K pojmu sociálneho poznania [Abstrakt] [PDF] 833-844
Barány, E. Spravodlivosť ako vzťahový pojem [Abstrakt] [PDF] 845-855
Smreková, D. O neúprimnosti a sebaklamaní [Abstrakt] [PDF] 856-867
Šajda, P. The Choice of Oneself: Revisiting Guardini’s Critique of Kierkegaard’s Concept of Selfhood [Abstrakt] [PDF] 868-878
Weberman, D. Sartre on the Authenticity, Required if My Choices are to Be Truly Mine [Abstrakt] [PDF] 879-889
Muránsky, M. On the Concept of Freedom of Will in Ernst Tugendhat [Abstrakt] [PDF] 890-905
Wagner, Z. Caring, Temporality and Agency: An Analytic and a Continental View [Abstrakt] [PDF] 906-917
Čičić, D. The Conflicting Aspects of Hugh McCann’s Theory of Action [Abstrakt] [PDF] 918-927
Višňovský, E. - Gál, E. K Rortyho miestu v dejinách západnej filozofie   [PDF] 957-962
Voparil, C.J. Reading Rorty Politically [Abstrakt] [PDF] 963-970
Mihina, F. R. Rorty - filozofia pro futuro? [Abstrakt] [PDF] 971-980
Šíp, R. Rorty a pragmatické pojetí problému veřejné versus soukromé [Abstrakt] [PDF] 981-991
Mészáros, O. Novokantovstvo a teória hodnôt v maďarskej filozofii na prelome 19. a 20. storočia [Abstrakt] [PDF] 994-1002
Rathmann, J. Pál Makó ako predstaviteľ nových ideí v matematike a v logike (K výročiu Trnavskej univerzity) [Abstrakt] [PDF] 1003-1012
Martinkovič, M. Historicistická koncepcia slovanstva v politickom myslení S. H. Vajanského [Abstrakt] [PDF] 1013-1023
Morálna filozofia dnes
Mauri, M. Self-respect and Honesty [Abstrakt] [PDF] 74-82
Pramene
Akvinský, T. Suma teologická, 1. časť, 1. otázka, 1. – 10. článok   [PDF] 83-99
Diogenés zo Sinopy Zlomky   [PDF] 577-590
Recenzie
Chabada, M. Heider, D.: Kdo byl František Suárez? Život a dílo „Vynikajícího doktora“   [PDF] 100-102
Flachbartová, L. Ahbel-Rappe, S.: Socrates: A Guide for the Perplexed   [PDF] 103-105
Zouhar, M. Marvan, T.: Otázka významu. Cesty analytické filosofie jazyka   [PDF] 186-190
Farkašová, E. Funda, O. A.: Když se rákos chvěje nad hladinou   [PDF] 190-194
Gerbery, T. Foucault, M.: Zrození kliniky   [PDF] 194-196
Prorok, V. Dinuš , P. a kol.: Marx a spoločenské zmeny po roku 1989   [PDF] 197-201
Kutáš, M. Dennett, D. C.: Záhada ľudského vedomia   [PDF] 201-204
Kuna, M. Scruton, R.: Culture Counts: Faith and Feeling in a World Besieged   [PDF] 281-283
Labuda, P. Karfíková, L.: Ideje a slova. Studie k Augustinovi, Plótinovi, Abelardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi   [PDF] 284-287
Poláková, K. Buraj, I. a kol.: Antická demokracia a sloboda a súčasnosť   [PDF] 287-291
Jusko, Š. Mičaninová, M.: Koruna kráľovstva rabi Šlomo Ben Gabirola s komentárom   [PDF] 292-295
Šarkan, M. Chabada, M.: Ján Duns Scotus. Vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky   [PDF] 295-297
Galovičová, L. Fraassen, B. C. van: Scientific Representation: Paradoxes of Perspective   [PDF] 386-390
Dvoranová, E. Henrich, D.: Základní struktura filosofie moderní doby   [PDF] 391-394
Gerbery, T. Capra, F.: Skryté súvislosti   [PDF] 395-397
Tokárová, M. Petr Jemelka - Slavomír Lesňák - Andrej Rozemberg: Environmentalizmus a slovenská filozofia   [PDF] 398-400
Münz, T. Nandrásky, K.: Ježiš a súčasnosť   [PDF] 502-505
Gerbery, T. Dreyfus, H. L. – Rabinow, P.: Michel Foucault – za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky   [PDF] 505-508
Kobová, Ľ. Young, I. M.: Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorie   [PDF] 508-512
Fraňo, P. Antisthenés   [PDF] 611-612
Cepko, J. Rossetti, L. – Stavru, A.: Socratica 2008. Studies in Ancient Socratic Literature (Collana di Studi e Testi “Le Rane”, 54)   [PDF] 613-615
Flachbartová, L. Shea, L.: The Cynic Enlightenment. Diogenes in Salon   [PDF] 616-619
Michalovič, P. Marcelli, M.: Miesto vo filozofii   [PDF] 713-717
Chlebová, Z. Zuska, V.: Kruté světlo, krásný stín. Estetika a film   [PDF] 718-720
Sedová, T. Špelda, D.: Proměny historiografie vědy   [PDF] 818-820
Petríková, D. Kluvánková-Oravská, T.: From Government to Governance? New Governance for Water and Biodiversity in Enlarged Europe   [PDF] 820-821
Novosád, F. Gordon, P. E.: Continental Divide: Heidegger, Cassirer, Davos   [PDF] 822-825
Novosád, F. Henrich, D.: Werke im Werden. Über die Genesis philosphischer Einsichten   [PDF] 944-947
Piaček, J. Karul, R.-Sťahel, R.-Toman, M (eds.): Identita - Diferencia   [PDF] 947-950
Farkašová, E. Kalnická, Z.: Filozofie a feminizmus   [PDF] 1039-1041
Pružinec, T. Jonášová, G.: Násilie a nenásilie v reflexii slovenských tolstojovcov   [PDF] 1042-1044
Z vedeckého života
Laureát súťaže Fernando Gil International Prize 2010 je zo Slovenska   [PDF] 106
Rajský, A. Filozofia výchovy z historickej a súčasnej perspektívy   [PDF] 205-207
Poláková, K. Správa z vedeckého sympózia Za zrkadlom modernity   [PDF] 298-299
Šajda, P. Metamorfózy konceptov voľby a slobody v tradícii kontinentálnej a analytickej filozofie. Správa z medzinárodného vedeckého workshopu   [PDF] 401-402
Medzinárodná konferencia Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť v Košiciach   [PDF] 403
Pozvánka na konferenciu Sloboda a jej projekcie   [PDF] 446
Správa z konferencie Povaha súčasnej filozofie a jej metódy   [PDF] 513-519
Správa z konferencie Aplikovaná etika a profesionálna prax   [PDF] 721-722
Oznam o konaní konferencie Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein   [PDF] 723
Správa z konferencie Dialogy mezi vědou a filosofií ve 20. století: Za hranicemi pozitivismu   [PDF] 826-827
Interdisciplinárna konferencia o vede obdobia romantizmu   [PDF] 827-830
Správa zo 7. hungarologického kongresu v Rumunsku   [PDF] 951-953
XX. ročník Francouzské letní univerzity Vzdělávací nadace Jana Husa   [PDF] 954-955
Víťazi celoštátneho kola ŠVOK   [PDF] 1038
Správa z workshopu Život a dielo Edmunda Husserla v stredoeurópskom kontexte   [PDF] 1045-1046
Oznamy redakcie   [PDF] 1046
Inauguračné prednášky
Gáliková, S. Peripetie a perspektívy skúmania povahy ľudskej mysle v súčasnej filozofii   [PDF] 167-173
Rozhľady
Kaliský, Ján Miesto antického skepticizmu vo filozofii 16. storočia [Abstrakt] [PDF] 174-185
Šulavíková, B. Losského systém "organického konkrétneho ideál-realizmu"   [PDF] 1024-1030
Karol Kollár Poznámky k problematike environmentalizmu v slovenskej filozofii   [PDF] 1031-1038
Habilitačné prednášky
Kuna, M. Význam cností v kontexte sociálnych praxí a inštitúcií   [PDF] 268-272
Diskusie - polemiky
Remišová, A. Konštruktívnej kritike – áno, znevažovaniu autorov – nie   [PDF] 273-275
Halas, J. Dvojaký charakter práce akademika   [PDF] 276-280
Volek, P. Predmety ako substancie   [PDF] 367-373
Schmidt, M. Je analýza jazyka metafyzikou?   [PDF] 374-377
Hrkút, J. Mýtus negatívnej metódy a kritika nefalzifikovateľnej teórie   [PDF] 378-385
Zouhar, M. Saul Kripke v slovenskom kráľovstve krivých zrkadiel   [PDF] 431-446
Šedík, M. Umelecké dielo, skúsenosť, poznanie (Odpoveď J. Hrkútovi)   [PDF] 591-600
Miloš Taliga O skúsenostnom poznávaní vo vede (Odpoveď J. Hrkútovi)   [PDF] 601-610
Cmorej, P. Jazyková prax, alebo filozofické predsudky? (Zarážajúca ľahkosť odmietania)   [PDF] 794-817
Úvahy - eseje
Sedová, T. Vzostup a pád idey pokroku. Nad knihou Zdzisława Krasnodębského Zánik myšlenky pokroku   [PDF] 423-430
Desmond, W. Ancient Cynicism and Modern Philosophy   [PDF] 571-576
Petříček, M. Možnosti textu [Abstrakt] [PDF] 683-688
Kříž, J. Řetězce slov a plnost světa   [PDF] 689-695
Labuda, P. Pôvod pojmu slobodnej vôle v antickom myslení [Abstrakt] [PDF] 928-934
Mladí filozofi
Gogora, A. Mesto a dom, inžinier a ruchy [Abstrakt] [PDF] 447-451
Žiak, J. Štrukturalizmus v pragmatizme Ch. S. Peircea alebo krátky príbeh o stratenej vízii [Abstrakt] [PDF] 452-457
Šimeček, D. Toulminův koncept „Reasonableness“ [Abstrakt] [PDF] 458-462
Kekeli, V. Cavellova revízia neskorého Wittgensteina [Abstrakt] [PDF] 463-468
Žáčková, E. Člověk jako produkt umělé zkušenosti? [Abstrakt] [PDF] 469-474
Šabíková, K. Vymedzenie kozmopolitizmu v súčasnej sociálnej a politickej filozofii [Abstrakt] [PDF] 475-480
Cíbik, M. Kant a Rawls o neutralite liberálneho štátu [Abstrakt] [PDF] 481-485
Prokešová, E. Kríza identity a silné hodnotenie [Abstrakt] [PDF] 486-490
Hudecová, A. Libertariánsky pohľad na vlastníctvo ľudského tela [Abstrakt] [PDF] 491-496
Lipták, M. K fenomenológii umenia a k jej aplikácii na konceptuálne umenie [Abstrakt] [PDF] 497-501
Orientácie
Starobinski, J. Racine a politika pohledu   [PDF] 696-707
Rozhovory
Filozofia, estetika a umenie (Rozhovor s Vlastimilom Zuskom)   [PDF] 708-712
Výročia
Lipták, M. Raný Merleau-Ponty v diskusii s naturalizmom a psychológiou [Abstrakt] [PDF] 935-943