Obsah ročníka

State
Gálik, D. Racionalita vedy a vedecká metóda [Abstrakt] [PDF] 1-8
Nemec, R. Gadamerova subtilitas applicandi verzus Whiteheadova symbolická referencia [Abstrakt] [PDF] 18-27
Hála, V. Peripetie vztahu ducha a přírody ve filosofické koncepci Vittoria Hösleho [Abstrakt] [PDF] 28-38
Chabada, M. Recepcia a modifikácia aristotelizmu vo vybraných aspektoch myslenia Jána Dunsa Scota [Abstrakt] [PDF] 9-17
Mester, B. Maďarská filozofia v slovenčine – po šestnástich rokoch   [PDF] 93-96
Laczkó, S. Súčasná situácia vo filozofii v Maďarsku (inštitúcie, školy, myšlienkové postoje) [Abstrakt] [PDF] 97-106
Faragó-Szabó, I. Spor medzi analytickou a kontinentálnou filozofiou [Abstrakt] [PDF] 107-113
Klima, G. Teleológia, intencionalita, naturalizmus [Abstrakt] [PDF] 114-122
Robinson, H. Dva Berkeleyho argumenty týkajúce sa povahy priestoru [Abstrakt] [PDF] 123-132
Boros, G. Molière, Descartes, générosité [Abstrakt] [PDF] 133-143
Laki, J. Inštitucionalistická sociológia vedy [Abstrakt] [PDF] 144-154
Egyed, P. Otázka komunity v komunitaristickom a tradičnom (vnútrokomunitnom) diskurze [Abstrakt] [PDF] 155-165
Kiss, L.A. Možnosti humánnej ekológie [Abstrakt] [PDF] 166-176
Piaček, J. Aplikačné možnosti synkriticizmu [Abstrakt] [PDF] 183-194
Pechar, J. Fenomenologie Merleau-Pontyho [Abstrakt] [PDF] 195-206
Kanichová, R. Nominačné tendencie v terminológii Martina Heideggera [Abstrakt] [PDF] 207-218
Zouhar, M. Od používateľov jazyka k sémantike [Abstrakt] [PDF] 297-311
Longino, H.E. Usmerňovanie sociálneho obratu vo filozofii vedy [Abstrakt] [PDF] 312-323
Šmajs, J. K podstatě evoluční ontologie [Abstrakt] [PDF] 324-338
Marcelli, M. Komunikácia: myslenie vo veľkom [Abstrakt] [PDF] 410-419
Michalovič, P. Nepokojné srdcia modernistov [Abstrakt] [PDF] 420-428
Bystřický, J. Pojem, obraz a medialita [Abstrakt] [PDF] 429-435
Zuska, V. Monolog, dialog a pozornost k Já [Abstrakt] [PDF] 436-442
Fulka, J. Touha, slast a komunikace [Abstrakt] [PDF] 443-453
Fišerová, M. Kríza reprezentácie [Abstrakt] [PDF] 454-464
Suvák, V. Antisthenés: Skúmanie jazyka a logické paradoxy [Abstrakt] [PDF] 520-526
Urbancová, E. Mravnosť verzus prospech v Ciceronovej rozprave O povinnostiach [Abstrakt] [PDF] 527-534
Andreanský, E. Peripetie modálneho realizmu [Abstrakt] [PDF] 535-544
Cehelník, M. Kritický racionalizmus ako morálne rozhodnutie [Abstrakt] [PDF] 544-551
Dupkala, R. Filozofovanie na Slovensku: Reflexie a súvislosti (K problematike receptívnosti filozofického myslenia na Slovensku) [Abstrakt] [PDF] 552-559
Gluchman, V. Etika politiky Martina Rakovského: Medzi Machiavellim a Lutherom [Abstrakt] [PDF] 560-567
Sedová, T. K predpokladom a súvislostiam faktu v sociálnom poznaní [Abstrakt] [PDF] 613-624
Zeleňák, E. Historický fakt, realizmus a konštruktivizmus [Abstrakt] [PDF] 625-633
Popper, M. Niektoré evolučné pohľady na sociálne a morálne normy [Abstrakt] [PDF] 634-645
Hanzel, I. Kvalitatívne, alebo kvantitatívne metódy v sociálnych vedách? [Abstrakt] [PDF] 646-657
Dubnička, J. Filozofické a metodologické problémy budovania teórie kvantovej gravitácie [Abstrakt] [PDF] 658-668
Raclavský, J. Individua v myšlence-propozici: Tichého přístup [Abstrakt] [PDF] 669-679
Šajda, P. Hegelova téza o nefilozofickosti a nevedeckosti súdobej teológie a jej následky [Abstrakt] [PDF] 717-727
Stewart, J. Kierkegaardovo využívanie žánra v konfrontácii s nemeckou filozofiou [Abstrakt] [PDF] 728-738
Zálešák, T. K významu antropologických východísk pre politickú vedu [Abstrakt] [PDF] 817-826
Kuna, M. Význam praxe pre teóriu: Rekonštrukcia argumentu Alasdaira MacIntyra [Abstrakt] [PDF] 827-838
Pauer, J. Vznešeno, konflikt a jeho premena [Abstrakt] [PDF] 839-848
Lysý, J. Poznámky o racionalite v kontexte rekonštrukcie sociálnych a humanitných vied [Abstrakt] [PDF] 849-860
Bakoš, V. Prúdy ideovej moderny (K 100. výročiu založenia revue Prúdy) [Abstrakt] [PDF] 913-928
Mészáros, O. Filozofia a filozofi na prešporskej Kráľovskej akadémii na prelome 19. a 20. storočia [Abstrakt] [PDF] 929-938
Pichler, T. Miloš Štefanovič: O modernom slovenskom politickom myslení pred hlasistami [Abstrakt] [PDF] 939-948
Viceník, J. - Zigo, M. Hrušovského analýzy vývinu vedeckého poznania [Abstrakt] [PDF] 949-959
Šulavíková, B. Intuitívnorealistická filozofia psychlógie [Abstrakt] [PDF] 960-970
Martinkovič, M. Ideové analógie v liberalizme Karla Havlíčka Borovského a Jána Palárika [Abstrakt] [PDF] 971-983
Z vedeckého života
Medzinárodný filozofický workshop     69
Správa z XXII. svetového filozofického kongresu   [PDF] 88-91
Prednášky SFZ pri SAV     194
Správa zo 4. svetového fenomenologického kongresu   [PDF] 294-295
Správa z konferencie Podoby filozofovania včera a dnes   [PDF] 405-407
Pozvánka na konferenciu Realita a fikcia (Smolenice 12. – 13. októbra 2009)     512-513
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu o etike     576
Medzinárodná regionálna konferencia UNESCO o bioetike   [PDF] 609-611
Sympózium Otázky kozmopolitizmu     624
4. medzinárodná vedecká konferencia Transformácia ľudskej identity v strednej Európe po roku 1990     679
Správa z medzinárodnej vedeckej kantovskej konferencie Človek – dejiny – kultúra III   [PDF] 813-814
Za Mariánom Cehelníkom (1954 – 2009)   [PDF] 815
Hudecová, A. - Matejková, E. Správa z konferencie SFZ Realita a fikcia   [PDF] 909-911
Pohľad za hranice
Savelova, E.V. Myth in the Philosophy of A. F. Losev [Abstrakt] [PDF] 39-44
Kyeong-Seop Choi, Phenomenology without „Phenomenon“ – Ernst Cassirer’s Case [Abstrakt] [PDF] 262-274
Pozo, A.G. Utopia in Black. The Negative Aesthetics of Adorno and the Contemporary Black Art [Abstrakt] [PDF] 481-491
Azeri, S. Kant’s Rejection of the Right of Revolution [Abstrakt] [PDF] 592-603
Gasparatou, R. High Standard Epistemology and the Appeal to Intuition [Abstrakt] [PDF] 680-692
Wagner, Z. Intentions and Agency [Abstrakt] [PDF] 739-747
Harris, E. Nationalism and International Order: A Contemporary Perspective [Abstrakt] [PDF] 861-875
Dogan, A. On the Universality of the Principles of Distributive Justice [Abstrakt] [PDF] 876-888
Úvahy - eseje
Malík, B. Od mýtu k story. Zrod, vzostup a pád veľkých príbehov [Abstrakt] [PDF] 45-56
Aimová, I. Komunikace mezi tělem a obrazem [Abstrakt] [PDF] 465-469
Šafaříková, R. „Čítanie“, alebo interpretácia? Obraz v rukách semiotika   [PDF] 470-473
Mihina, F. Humanum errare est alebo Chvála pochybnosti   [PDF] 568-576
Cmorej, P. Úvaha nad knihou Mariána Zouhara Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory   [PDF] 704-710
Koubová, A. Druhý a struktura zkušenosti: mezi Blanchotem a Lévinasem [Abstrakt] [PDF] 774-780
Sucharek, P. Hraničná skúsenosť čítania: Maurice Blanchot [Abstrakt] [PDF] 781-792
Vydra, A. Od aplikovaného racionalizmu k aplikovanej fenomenológii (Nová vedecká pedagogika Gastona Bachelarda) [Abstrakt] [PDF] 793-803
Labuda, P. Heidegger a inkorporácia gréckej metafyziky do kresťanskej teológie [Abstrakt] [PDF] 804-809
Karul, R. Ako nazerať na to, čo je vnímateľné? Hádes ako metafora zmyslového sveta u Plotina [Abstrakt] [PDF] 894-902
Pauer, J. Demokracia a tragédia (Skeptické kritické úvahy v pochybných krízových časoch) I. časť   [PDF] 996-1000
Orientácie
Bendlová, P. Marcelovy věhlasné „pátky“ v ulici de Tournon   [PDF] 57-66
Čapková, A. Rozhovory s Kierkegaardom   [PDF] 67-69
Levinas, E. Cvičenie zo Šialenstva dňa   [PDF] 229-237
Lefort, C. Doslov (k práci M. Merleau-Pontyho Viditeľno a neviditeľno)   [PDF] 238-251
Gadamer, H.G. Čo je pravda?   [PDF] 252-261
Serres, M. Síť komunikace: Pénelopé   [PDF] 474-480
Jacquemond, O. Uvažovať s Blanchotom o priateľstve [Abstrakt] [PDF] 748-756
Escoubas, É. Náčrt ontológie obrazu: Heidegger a Blanchot   [PDF] 757-764
Okrúhly stôl
Čana, T. - Gálik, D. - Rybár, J. - Hanzel, I. O metodologickom poznaní   [PDF] 70-82
Recenzie
Chabada, M. Cesar Ribas Cezar, Das natürliche Gesetz und das konkrete praktische Urteil nach der Lehre des Johannes Duns Scotus   [PDF] 83-85
Stojka, R. Patočka, J., Věčnost a dějinnost   [PDF] 85-87
Sivák, J. Bal, K. – Wilková, J. (eds.): Gadameriana. Hans-Georg Gadamer w zbliżeniach Połska-Niemcy. Annäherungen Polen-Deutschland   [PDF] 286-287
Sivák, J. Tonkli-Komelová, A. (ed.): Europe, World and Humanity in the 21st Century. Phenomenological Perspectives   [PDF] 288-290
Kriššák, M. Heidegger, M.: Rozvrh fenomenologické interpretace Aristotela   [PDF] 291-293
Zouhar, M. Peregrin, J.: Filozofie pro normální lidi   [PDF] 396-399
Mičaninová, M. Lasker, D.: Jewish Philosophical Polemics against Christianity in the Middle Ages   [PDF] 399-404
Debnár, M. Žižek, S.: Podkova nade dveřmi. Výbor z textů   [PDF] 501-502
Oniščenko, J. Lotman, J. M.: Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky   [PDF] 503-505
Münz, T. Kováč, D.: Psychológiou k metanoi   [PDF] 505-511
Žiak, J. Drong, L.: Disciplining the New Pragmatism. Theory, Rhetoric, and the Ends of Literary Study   [PDF] 604-606
Kriššák, M. Fehr, J. – Kouba, P. (eds.): Dynamic Structure. Language as an Open System   [PDF] 607-608
Sedová, T. Dakers, J. R.: Defining Technological Literacy: Towards an Epistemological Framework   [PDF] 711-713
Sedová, T. Parusniková, Z.: Rozum, kritika, otevřenost: živý odkaz filosofie K. R. Poppera   [PDF] 713-715
Sucharek, P. Calin, R. – Sebbah, F.-D.: Le vocabulaire de Levinas (Levinasov slovník)   [PDF] 810-812
Šrobár, Š. Poláková, J.: Smysl dialogu. O směřování k plnosti lidské komunikace   [PDF] 903-905
Zigman, P.M. Rusterholz, P. – Meyer Schweizer, R. (Ed.): Kulturhistorische Vorlesungen: Aktualität und Vergänglichkeit der Leitwissenschaften   [PDF] 905-908
Bakoš, V. Kohák, E.: Domov a dálava (Kulturní totožnost a obecné lidství v české filosofii)   [PDF] 1001-1004
Karol Kollár Kiliánová, G. – Kowalská, E. – Krekovičová, E. (eds.): My a tí druhí v modernej spoločnosti   [PDF] 1005-1007
Pichler, T. Kollár, K.: Od etiky k apologetike. Na pomedzí filozofie, sociológie a ideológie   [PDF] 1008-1009
Smreková, D. Lalíková, E. – Szapuová, M. (eds.): Podoby filozofovania včera a dnes   [PDF] 1009-1011
___
O autoroch   [PDF] 177-179
Za Vojtechom Filkornom (8. 4. 1922 – 14. 4. 2009)   [PDF] 513-514
Diskusie - polemiky
Sivák, J. Dominique Janicaud o čase. Na okraj jednej kritiky   [PDF] 219-228
Mészáros, O. O informačnej hodnote jednej monografie o dejinách novotomistických metafyzík   [PDF] 394-395
Habilitačné prednášky
Korený, P. Fenomén svedomia a personálna identita človeka [Abstrakt] [PDF] 275-285
Mladá filozofia
Sedlár, I. Implikácia a tri druhy obsahovej súvislosti [Abstrakt] [PDF] 339-345
Podroužek, J. Dynamická logika striktných procesov [Abstrakt] [PDF] 346-350
Mikláš, N. Reverzibilita a dogmatizmus ako filozofické štýly [Abstrakt] [PDF] 351-355
Šabíková, K. K problematike uznania [Abstrakt] [PDF] 356-361
Gogora, A. Gilles Deleuze, Félix Guattari a problém mesta [Abstrakt] [PDF] 362-368
Dvoranová, E. K pojmu vzdelanca vo filozofii Johanna Gottlieba Fichteho [Abstrakt] [PDF] 369-374
Rafailov, B. Filozofický kontext Jungovy teorie komplexů a archetypů [Abstrakt] [PDF] 375-382
Mikláš, N. Filozofický štýl: Medzi sebairóniou a dogmou [Abstrakt] [PDF] 693-703
Rozhovory
Môže byť feministická teória užitočná aj mimo feminizmu? (Rozhovor s H. E. Longino)   [PDF] 383-393
Akú politiku obrazov? (Rozhovor s Georgesom Didi-Hubermanom)   [PDF] 492-500
Pramene
Galénos, Najlepší lekár je aj filozofom   [PDF] 577-583
Filozofia pre školy
Belás, Ľ. Kant a Hegel o osvietenstve [Abstrakt] [PDF] 584-591
Výročia
Višňovský, E. Filozofia ako reflexia skúsenosti (K 150. výročiu narodenia Johna Deweyho) [Abstrakt] [PDF] 765-773
Gálik, D. Evolúcia a hľadanie zmyslu. Zamyslenie nad Darwinovým výročím   [PDF] 889-893
Historiografické sondy
Zigo, M. Edícia Filozofické odkazy (1973 – 1990): Jej charakter, realizácia a význam [Abstrakt] [PDF] 984-995