Obsah ročníka

Z vedeckého života
Konferencia s medzinárodnou účasťou Éra globalizácie vo filozofickej reflexii     74
Medzinárodná vedecká konferencia     202
5. konferencia krajín strednej a východnej Európy o fenomenológii     203
Rod, impérium a politika strednej a východnej Európy (Správa zo sympózia Gender, Empire, and the Politics of Central and Eastern Europe)   [PDF] 294-295
Medzinárodný vedecký workshop Život ako prelínanie subjektivity a intersubjektivity   [PDF] 383
Séria prednášok Helen Longino     457
Chabada, M. Správa z medzinárodnej konferencie (700 rokov od smrti Jána Dunsa Scota)   [PDF] 464-466
Správa z vedeckého workshopu Život ako prelínanie subjektivity a intersubjektivity   [PDF] 550-551
MacIntyrovská konferencia   [PDF] 551-553
Návšteva prof. Głombika na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach   [PDF] 553-554
Pozvánka na konferenciu Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie     555
Pozvánka na prednášku SFZ     732
Správa o zasadnutí VZ SFZ pri SAV dňa 18. septembra v Nitre   [PDF] 733
Správa o činnosti výboru Slovenského filozofického združenia pri SAV za obdobie od 13. 9. 2006 do 18. 9. 2008   [PDF] 734-739
Nový výbor SFZ   [PDF] 789
Embryonálne (a adultné) kmeňové bunky – regeneračná medicína a PGD: Etika výskumu a praktického využitia (Správa z medzinárodného seminára)   [PDF] 846-847
Vedecká konferencia Asubjektívna fenomenológia Jana Patočku a dejiny filozofie   [PDF] 942-944
Ján Duns Scotus (1308 – 2008): Správa z medzinárodnej konferencie   [PDF] 944-946
State
Wollner, U. Platónov Sokrates o poézii a rétorike v dielach Ión a Gorgias [Abstrakt] [PDF] 18-27
Porubjak, M. Problém anamnésis a dialóg Menón [Abstrakt] [PDF] 28-38
Andreanský, E. Sokratovské paradoxy a ich epistemologický dosah [Abstrakt] [PDF] 39-49
Suvák, V. Antisthenés: Výklad Homéra [Abstrakt] [PDF] 50-62
Kvasz, L. Newton a karteziánska fyzika [Abstrakt] [PDF] 93-108
Kanichová, R. Terminologické neologizmy Martina Heideggera [Abstrakt] [PDF] 109-121
Dupkala, R. Recentivizmus J. Bańku ako „filozofovanie s duchom času“ [Abstrakt] [PDF] 122-130
Belás, Ľ. Kant a problém politiky [Abstrakt] [PDF] 131-143
Hroch, J. K filosofickému myšlení Wiliama Jamese [Abstrakt] [PDF] 144-154
Piaček, J. Problémy perichronozofie [Abstrakt] [PDF] 206-218
Kalaš, A. Sokrates – vzorný občan, alebo rozvracač aténskej demokracie? [Abstrakt] [PDF] 2-17
Hohoš, L. Globálna nerovnosť: spravodlivosť a právo v podmienkach globalizácie [Abstrakt] [PDF] 219-228
Szapuová, M. Rod vo filozofii: prípad Harriet Taylor Mill [Abstrakt] [PDF] 229-239
Višňovský, E. Východiská koncepcie dobrého života v etike klasického pragmatizmu [Abstrakt] [PDF] 328-335
Šulavíková, B. Integrita a dobrý život [Abstrakt] [PDF] 336-343
Mistrík, E. Zbožštenie tela v narcizme a koniec postmodernej kultúry [Abstrakt] [PDF] 344-351
Višňovský, E. K problému noriem a normativity: Základné koncepcie a otázky [Abstrakt] [PDF] 386-396
Kanovský, M. Sociálne reprezentácie – kognitívny výskumný program [Abstrakt] [PDF] 397-406
Findor, A. Historické reprezentácie: Teória a príklad nacionalizácie „kultúrnej nadradenosti“ [Abstrakt] [PDF] 407-416
Sirota, M. Kontextualizácia evidencie o bayesovskom usudzovaní v empirickom spore o racionalitu [Abstrakt] [PDF] 417-426
Nagl-Docekal, H. Feministická filozofia: Ako môže filozofia prispieť k etablovaniu rodovo spravodlivých podmienok [Abstrakt] [PDF] 469-479
Muránsky, M. Existuje absolútna povinnosť voči etike? (Problém slobody v kantovskej tradícii) [Abstrakt] [PDF] 562-572
Šajda, P. Teória obrazu v súvislostiach náuky o analógii a univocite v diele Majstra Eckharta [Abstrakt] [PDF] 573-581
Fišerová, M. Mimo logiky reprezentácie. Problém nereprezentovateľného vo filozofii obrazu J. Rancièra [Abstrakt] [PDF] 582-591
Tomašovičová, J. Vynáranie vznešeného [Abstrakt] [PDF] 592-599
Šedík, M. Ontológia výtvarného diela ako procesu [Abstrakt] [PDF] 600-610
Sedová, T. K pojmom ľudskej prirodzenosti a kultúry a k ich funkcii v sociálnom poznaní [Abstrakt] [PDF] 657-669
Černík, V. Formovanie teórie spoločenského faktu [Abstrakt] [PDF] 670-682
Zeleňák, E. Ako Davidson pristupuje k udalostiam [Abstrakt] [PDF] 683-694
Dubnička, J. Teória strún a fyzikálny obraz sveta [Abstrakt] [PDF] 695-703
Mandzela, M. Je etika následkom logickej chyby? [Abstrakt] [PDF] 704-714
Novosád, F. Karol Marx a Friedrich Nietzsche o politike teatrálnosti [Abstrakt] [PDF] 741-749
Muránsky, M. Existuje absolútna povinnosť voči etike? II. časť (Problém etiky a sebachápania v existencialistickej tradícii) [Abstrakt] [PDF] 750-762
Palovičová, Z. David Miller a jeho gramatika sociálnej spravodlivosti [Abstrakt] [PDF] 763-775
Pauer, J. O bývaní a spoločnom svete (Architektúra: filozofia a verejný priestor) [Abstrakt] [PDF] 776-789
Bakoš, V. Samuel Štefan Osuský ako historik filozofie [Abstrakt] [PDF] 849-862
Zigo, M. Miesto Antológie vo vývinových súvislostiach slovenskej filozofie [Abstrakt] [PDF] 863-873
Mészáros, O. Filozofické názory dvoch novotomistických mysliteľov z Nitry na prelome 19. a 20. storočia [Abstrakt] [PDF] 874-882
Šulavíková, B. Reálny svet a jeho poznávanie v slovenskej filozofii 40. rokov [Abstrakt] [PDF] 883-891
Martinkovič, M. Ideové paralely a odlišné stratégie v slovenskom politickom myslení [Abstrakt] [PDF] 892-900
Úvahy - eseje
Kriššák, M. Za iného Sókrata. Poznámka k Patočkovi [Abstrakt] [PDF] 63-74
Sedová, T. Koštruktivizmus, konštrukcie a pluralita svetov [Abstrakt] [PDF] 155-160
Šajda, P. Kierkegaardovo odmietnutie mystiky majstra Eckharta [Abstrakt] [PDF] 161-168
Gažík, P. Ranokresťanská transformácia gréckeho pojmu logos vo filozofii Justína Martýra [Abstrakt] [PDF] 169-173
Mičaninová, M. Filozofická terminológia Koruny kráľovstva rabína Šlomo Ben Gabirola [Abstrakt] [PDF] 427-432
Pechar, J. Lévinasův vztah k fenomenologii   [PDF] 520-528
Vydra, A. Nabokov a textové obrazy [Abstrakt] [PDF] 611-618
Vydrová, J. Fenomenologický a estetický postoj. Poznámky k ich svojbytnosti a prekrývaniu [Abstrakt] [PDF] 619-624
Pauer, J. Veľmi malé eseje (s veľmi dlhým názvom) o obraze tela a o tele ako obraze alebo tiež o túžbe a odovzdanosti [Abstrakt] [PDF] 790-797
Smreková, D. Úskalia eutélie. K práci L. Bitóa Kniha o dobrej smrti. Eutélia – eutanázia [Abstrakt] [PDF] 798-803
Pichler, T. Eötvös, Grünwald, Mudroň a štátna idea Uhorska [Abstrakt] [PDF] 914-920
Pramene
Xenofón, O prosperujúcej domácnosti   [PDF] 75-81
Kalaš, A. Sextos Empeirikos: Proti logikom alebo pozvanie do antického skepticizmu [Abstrakt] [PDF] 252-257
Sextos Empiricos, Adversus Mathematicos 7, 1, 1 - 7, 1, 37   [PDF] 258-262
Recenzie
Šimon, F. Die Heilkunst als Vorbild in Platons Staatslehre und Ethik. Zur aktuellen Bedeutung und Bewertung der Heilkunst in Platons Schriften (D. Mielke)   [PDF] 82-83
Urbancová, E. Xenofón: Hostina. Sokratova obhajoba   [PDF] 84-85
Radová, I. Xenofón: O prosperujúcej domácnosti   [PDF] 86-87
Wollner, U. Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei. (D. Kubok)   [PDF] 88-91
Mičaninová, M. Menachem Kellner: Maimonides’ Confrontation with Mysticism   [PDF] 192-196
Hamzová, Z. Milovan Ješič: Metamorfózy Descarta vo filozofickej recepcii Hegela   [PDF] 196-199
Hargašová, J. Vladimír Manda: Teória poznania Johna Locka   [PDF] 200-201
Farkašová, E. Nagl-Docekal, H., Feministická filozofia (výsledky, problémy, perspektívy)   [PDF] 281-285
Chabada, M. Matula, J., Epistemologické a psychologické aspekty Akvinského chápania človeka   [PDF] 286-288
Kalaš, A. Palaifatos, O neuvěřitelných příbězích   [PDF] 289-290
Kobová, Ľ. Fraser, N., Rozvíjení radikální imaginace. Globální přerozdělování, uznání a reprezentace   [PDF] 291-293
Potančok, M. Gálik, S., Filozofia a mystika. Duchovný vývoj človeka z hľadiska mystík svetových dejín   [PDF] 379-380
Sačková, M. Searle, J. R., Rečové akty   [PDF] 380-382
Omasta, M. Labuda, P., Onto-teológia: Plotinos verzus Heidegger   [PDF] 458-460
Jusko, Š. Tholt, P., J. Patočka a vznik matematickej prírodovedy   [PDF] 460-463
Sisáková, O. Farkašová, E., Na ceste k „vlastnej izbe“. Postavy /podoby/ problémy feministickej filozofie   [PDF] 544-546
Šuch, J. Ankersmit, F., Sublime Historical Experience   [PDF] 547-549
Démuth, A. Schelling, F. W. J., Filozofia umenia   [PDF] 648-651
Vydra, A. Aristotelés, Poetika   [PDF] 652-653
Tokárová, M. Didi-Huberman, G., Pred časom. Dejiny a anachronizmus obrazov   [PDF] 654-655
Gáliková, S. Petrů, M.: Fyziologie mysli: Úvod do kognitivní vědy   [PDF] 724-727
Černík, V. Brzeziński, I. – Klawiter, A. – Kuipers, T. A. F. – Łastowicki, K. – Paprzycka, K. – Przybisz, P.: The Courage of Doing Philosophy: Essays Dedicated to Leszek Nowak   [PDF] 728-732
Zigman, P. Preuss, D., ... et in pulverem reverteris? Vom ethisch verantwortlichen Umgang mit menschlichen Überresten in Sammlungen sowie musealen und sakralen Räumen   [PDF] 839-841
Popovičová, D. Bitó, L., Kniha o dobrej smrti: Eutélia – eutanázia   [PDF] 842-845
Lalíková, E. Leško, V. – Plašienková, Z.: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Studia Philosophica, 2008: Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť   [PDF] 935-938
Karol Kollár Mészáros, O.: Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku   [PDF] 939-941
Pohľad za hranice
Egyed, B. Nietzsche’s Anti-democratic Liberalism   [PDF] 174-185
Maclean, I. The Science of Nature and the Science of God: Conflict and Collaborationin the Early Modern Period   [PDF] 352-364
Mulnix, J.W. Reliabilism, Intuition, and Mathematical Knowledge [Abstrakt] [PDF] 715-723
Varga, S. Expression, Self-Knowledge and Authority. Wittgenstein and Subjectivity [Abstrakt] [PDF] 830-838
Diskusie - polemiky
Münz, T. Duchovná periféria pod lupou   [PDF] 186-191
Maco, R. Kritické poznámky k súčasnej fenomenológii   [PDF] 263-269
Bžoch, A. Zrod kritiky zo zraneného ega?   [PDF] 374-378
Sýkora, P. Prečo život každej ľudskej zygoty netreba bezpodmienečne chrániť   [PDF] 804-816
Výročia
Chabada, M. Zakotvenie etiky v prirodzenom zákone podľa Jána Dunsa Scota [Abstrakt] [PDF] 240-251
Chabada, M. Komplementarita metafyziky a teológie podľa Jána Dunsa Scota [Abstrakt] [PDF] 433-443
Sitár, M. Spĺňa teológia Aristotelove kritériá pre teoretickú vedu? Diskusia medzi Tomášom Akvinským a Jánom Dunsom Scotom [Abstrakt] [PDF] 444-457
Escoubas, É. Esej o antropológii vizuality. M. Merleau-Ponty a H. Jonas [Abstrakt] [PDF] 480-487
Krištofová, L. „Druhé pohlavie“ a príspevok Simone de Beauvoir do diskusie o telesnosti a sexualite [Abstrakt] [PDF] 488-498
Mendelová, L. „Druhé medzi Druhými“ ako stála výzva interkultúrnemu dialógu. Inšpirácia dielom Simone de Beauvoir v kontexte feministických epistemológií [Abstrakt] [PDF] 499-508
Smreková, D. Morálka v znamení ambiguity [Abstrakt] [PDF] 509-519
Gluchman, V. Filozofia (etika) života Martina Rázusa [Abstrakt] [PDF] 901-913
Filozofia pre školy
Buraj, I. K niektorým charakteristikám antickej politickej filozofie [Abstrakt] [PDF] 270-280
Mladá filozofia
Sedlár, I. Majú mená prirodzených druhov konotáciu? [Abstrakt] [PDF] 297-300
Dolák, A. Tractatus: Pojetí přírodních zákonů [Abstrakt] [PDF] 301-304
Bartoš, Vít Co je význam? [Abstrakt] [PDF] 305-310
Kolárová, A. Filozofia rieši problém americkej výnimočnosti: Prípad Richard Rorty [Abstrakt] [PDF] 311-317
Timko, M. Interdisciplinarita a evolučná ontológia [Abstrakt] [PDF] 318-323
Roman, D. Stretnutie s V. E. Franklom [Abstrakt] [PDF] 324-327
Orientácie
Luft, S. Subjekt ako morálna osoba. K Husserlovým neskorým reflexiám pojmu osoby   [PDF] 365-373
Kačerauskas, T. Telesnosť a životný svet [Abstrakt] [PDF] 625-634
Benoist, A. Kritika ideológie liberalizmu   [PDF] 817-829
Rozhovory
Problémy a perspektívy feministického výskumu. Rozhovor s Hertou Nagl-Docekal   [PDF] 529-534
Druhé a/verzus iné. Fiktívny rozhovor medzi Simone de Beauvoir a Luce Irigaray   [PDF] 535-543
Obraz, subjekt, moc. Rozhovor s Marie-José Mondzain   [PDF] 635-647
___
Novosád, F. Za Andrejom Kopčokom: Filozof proti nepriazni doby   [PDF] 557-559
Z archívu
Hrušovský, I. Z monológov a dialógov II   [PDF] 921-934