Obsah ročníka

State
Labuda, P. Platónove diela Parmenides a Ústava ako zdroje Plotinovej koncepcie Jedna [Abstrakt] [PDF] 1-13
Bracanović, T. Utilitarian Impartiality and Contemporary Darwinism [Abstrakt] [PDF] 14-25
Chabada, M. Jednoznačnosť pojmu súcna a možnosť poznania Boha [Abstrakt] [PDF] 26-43
Labuda, P. Plotinova koncepcia Jedna a jej jazyk [Abstrakt] [PDF] 91-109
Šajda, P. Náčrt kontrapozície preferenčnej a nepreferenčnej lásky v diele Sørena Kierkegaarda [Abstrakt] [PDF] 110-121
Miloš Taliga O dvoch chybách Popperovej teórie pravdeblízkosti [Abstrakt] [PDF] 122-135
Jemelka, P. Bioetika jako disciplína (Několik poznámek k otázce statusu tohoto oboru) [Abstrakt] [PDF] 186-190
Sýkora, P. O potrebe globálnej bioetiky v multikultúrnom svete [Abstrakt] [PDF] 191-202
Volek, P. Názory Tomáša Akvinského na vznik človeka a dnešná embryológia [Abstrakt] [PDF] 203-215
Fábry, B. Človek a osoba v práve a v bioetike. Vplyv bioetiky na súčasnú diskusiu o pojmoch človek a osoba v práve [Abstrakt] [PDF] 216-222
Kuře, J. Dobrá smrt. K filozofickému ujasnění pojmu eutanázie [Abstrakt] [PDF] 223-234
Višňovský, E. Relevantnosť pragmatizmu pre bioetiku [Abstrakt] [PDF] 235-244
Hála, V. K problému univerzalistických pretenzí v etice. Formalismus a některé pokusy o založení hodnotové etiky [Abstrakt] [PDF] 273-281
Čipkár, J. O svojbytnosti ruskej filozofie [Abstrakt] [PDF] 282-297
Cuny, H. Predslov   [PDF] 361-362
Rouet, G. Úvod   [PDF] 363-364
Sebbah, F.D. Subjektivita v súčasnej francúzskej fenomenológii [Abstrakt] [PDF] 365-377
Marion, J.L. Saturovaný fenomén [Abstrakt] [PDF] 378-402
Depraz, N. Husserlova teória intersubjektivity ako alterológia. Nové teórie a tradičná múdrosť vo svetle genetickej fenomenológie [Abstrakt] [PDF] 403-412
Petit, J.L. Zamyslenie nad Ricœurovými slovami „Mozog nemyslí. Ja myslím.“ [Abstrakt] [PDF] 413-421
Janicaud, D. Fenomenológia po stopách nezjavnosti času [Abstrakt] [PDF] 422-433
Bakoš, V. Život v idei (K storočnici Jana Patočku a Igora Hrušovského) [Abstrakt] [PDF] 474-486
Hála, V. Duchovní člověk a „majitelé rozumu“ (Ke 100. výročí narození Jana Patočky) [Abstrakt] [PDF] 487-496
Šulavíková, B. K sporu o vedecké princípy v slovenskej filozofii 40. rokov [Abstrakt] [PDF] 497-506
Sivák, J. Jan Patočka – kritik Husserla (O jednej metafyzickej lektúre Husserlovej fenomenológie) [Abstrakt] [PDF] 507-523
Piaček, J. Hrušovského príspevok k perichronozofii [Abstrakt] [PDF] 524-534
Buraj, I. „Režim pravdy“ – pojem, štruktúra a mechanizmy jeho produkcie (Na motívy myšlienok Michela Foucaulta) [Abstrakt] [PDF] 569-578
Rusnák, P. Filozofia jazyka P. A. Florenského [Abstrakt] [PDF] 579-589
Baç, M. Epistemological Naturalism, Skeptical Threat and the Question of Normativity in Post-Apocalyptic Times [Abstrakt] [PDF] 590-600
Palovičová, Z. Normatívnosť pojmu uznania [Abstrakt] [PDF] 658-667
Vydrová, J. Medzi subjektivitou a intersubjektivitou [Abstrakt] [PDF] 668-674
Huba, M. Ľudské hodnoty, etika, udržateľnosť a kvalita života: teória a prax [Abstrakt] [PDF] 675-685
Sedová, T. Koštruktivizmus ako filozofia a sociológia vedy: Problémy, možnosti a limity [Abstrakt] [PDF] 750-764
Černík, V. - Viceník, J. Metóda situačnej analýzy [Abstrakt] [PDF] 765-776
Schenk, J. Multiagentové modelovanie ako metodologická inovácia [Abstrakt] [PDF] 777-789
Kusá, Z. Participačný prístup v spoločenských vedách [Abstrakt] [PDF] 790-800
Hanzel, I. Vedecký zákon: K histórii jedného pojmu [Abstrakt] [PDF] 801-812
Dubnička, J. Antropický princíp [Abstrakt] [PDF] 813-824
Bakoš, V. Filozofia na pôde Vedeckej syntézy (K 70. výročiu založenia) [Abstrakt] [PDF] 853-869
Sivák, J. Igor Hrušovský ako filozof (Vo svetle Problémov filozofie) [Abstrakt] [PDF] 870-878
Mészáros, O. Novotomistická filozofia v Uhorsku na konci 19. storočia (V zrkadle prvých ročníkov časopisu Bölcseleti Folyóirat) [Abstrakt] [PDF] 879-889
Úvahy - eseje
Višňovský, E. Komunita ako autentický domov človeka? [Abstrakt] [PDF] 44-53
Horák, V. „Bildwissenschaft“ – na prahu novej vedy? [Abstrakt] [PDF] 136-141
Kovaľová, D. J. Habermas alebo ktorá etika pre bioetiku? [Abstrakt] [PDF] 245-252
Koukolík, F. Krátká úvaha nad knihou M. Gazzanigy Etický mozek   [PDF] 253-254
Vydra, A. O filozofickom písaní. Filozofické eseje sa menia pod rukami A. P. Martinicha [Abstrakt] [PDF] 329-335
Novotný, K. Jevení a danost. Poznámky na okraj současných konceptů fenomenality [Abstrakt] [PDF] 434-450
Vydra, A. O dotýkaní, ktoré neuchopuje [Abstrakt] [PDF] 451-456
Smreková, D. Sartrov pojem intencionality optikou aktuálnych skúmaní [Abstrakt] [PDF] 457-467
Novosád, F. Igor Hrušovský v päťdesiatych rokoch   [PDF] 535-541
Šulavíková, B. Potencialita a dobrý život [Abstrakt] [PDF] 601-610
Pauer, J. Medzi „znovuzrodením“ a „smrťou človeka“ (K niektorým podobám vzťahu človeka a spoločnosti). I. časť : Od miznutia transcendentna ku kráľovstvu človeka [Abstrakt] [PDF] 686-695
Smreková, D. Kde začína a kde končí svet odpustenia? [Abstrakt] [PDF] 696-703
Pauer, J. Medzi „znovuzrodením“ a „smrťou“ človeka (K niektorým podobám vzťahu človeka a spoločnosti) II. časť : Od ríše človeka k „smrti“ človeka [Abstrakt] [PDF] 825-833
Nandrásky, K. Boh zhadzuje starú kožu   [PDF] 890-902
Lalíková, E. The Idea of Future in the Writings of Several Slovak Intellectuals [Abstrakt] [PDF] 903-910
Pramene
Sitár, M. K spisu Sv. Tomáša Akvinského O Kráľovstve   [PDF] 54-56
Akvinský, T. O kráľovstve. Prvá kniha (1. – 7. kapitola)   [PDF] 57-68
Akvinský, T. O kráľovstve. Prvá kniha (8. – 16. kapitola); Druhá kniha (1. – 4. kapitola)   [PDF] 142-163
Filozofia pre školy
Tavel, P. Filozofické východiská teórie Viktora E. Frankla (Filozofické pozadie pojmu „Wille zum Sinn“)   [PDF] 69-83
Palovičová, Z. Autonómia vôle ako základ morálneho konania [Abstrakt] [PDF] 164-175
Sedlár, I. Kant a Frege o analytickosti [Abstrakt] [PDF] 336-347
Z vedeckého života
Konferencia Znak a fenomén     83
Aktuality Slovenského filozofického združenia pri SAV   [PDF] 87-89
Gluchman, V. Globalizácia vo svetle rozdielnych filozofických tradícií (Interim World Philosophy Congress, New Delhi, 15. – 17. decembra 2006)   [PDF] 179-181
Sivák, J. Filozofovať po novom (Správa z medzinárodného kolokvia)   [PDF] 181-182
Pozvánka na konferenciu Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie   [PDF] 183
Konferencia Reformácie antropologickej otázky v súčasnej filozofii     252
Pozvánka na prednášku SFZ     270
Šablicová, V. Správa z konferencie Etika a bioetika vo vede a vzdelávaní   [PDF] 271
Pozvánka na prednášku     309
Vedecká konferencia     323
Prednáška SFZ   [PDF] 433
„Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej filozofie“ (Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava – Smolenice)   [PDF] 565-567
Tretí ročník Bratislavských filozofických dní     567
Prednášky SFZ (október – december 2007)     648
Sympózium o ekologizácii a humanizácii     649
Konferencia mladých filozofov Budúcnosť filozofie     695
Prednáška Budúcnosť feministickej filozofie (H. Nagl-Docekal)     733
Prednášky SFZ pri SAV v prvom polroku 2008     902
Medzi obrazom a technikou   [PDF] 943-944
Správa z Letnej univerzity 2007   [PDF] 944-947
Recenzie
Chabada, M. Úvod do riešení vzťahu filozofie a teológie nielen v stredovekom myslení (T. Machula)   [PDF] 84-86
Sedová, T. Funkcia psychologických pojmov pri interpretácii (P. Koťátko)   [PDF] 176-178
Smreková, D. Človek ako subjekt i objekt filozofovania (J. Šuch – U. Wollner)   [PDF] 269-270
Leško, V. Jubilujúci Czesław Głombik (B. Szotek – A. J. Noras; Cz. Głombik)   [PDF] 348-352
Šulavíková, B. V jaskyni ilúzií dnešného sveta (J. Pauer)   [PDF] 352-354
Kolárová, A. Náboženstvo v postmodernej dobe (R. Rorty – G. Vattimo)   [PDF] 354-357
Geremešová, G. Morálka minulosti z pohľadu súčasnosti (V. Gluchman a kol.)   [PDF] 357-359
Fišerová, M. Výber predstaviteľov súčasnej fenomenológie (P. Cabestan, G. Deniau, É. Escoubas, V. Gérard, J.-F. Lavigne, A. Pabst, F.-D. Sebbah, L. Tengelyi)   [PDF] 468-471
Harris, E. Identita a násilie v súčasnej medzinárodnej politike (Amartya Sen)   [PDF] 560-562
Sivák, J. Pocta Romanovi Ingardenovi (Czesław Głombik (ed.))   [PDF] 562-564
Novosád, F. Slovenské trápenia s psychoanalýzou (A. Bžoch)   [PDF] 642-645
Fridmanová, M. Hermeneutika živého (A. Kliková – K. Kleisner)   [PDF] 645-648
Szapuová, M. Inšpirácia k „novému čítaniu“ dejín (nielen) filozofie (E. Farkašová)     740-743
Smreková, D. Naratívne interview ako špecifická cesta k skúmaniu rodu (Z. Kiczková a kol.)   [PDF] 744-747
Černík, V. Postfordizmus, či postkapitalizmus? (Hinshi Uchida (ed.))   [PDF] 846-848
Zeleňák, E. Kontrafaktuálna teória príčinnosti (John Collins – Ned Hall – L. A. Paul (eds.))   [PDF] 848-851
Bakoš, V. Filozofia národných a európskych dejín (Boris Zala)   [PDF] 927-930
Pichler, T. K téme intersubjektivity (Róbert Karul – Martin Muránsky – Jaroslava Vydrová (ed.))   [PDF] 931-932
Pichler, T. K dejinám slovenského filozofického myslenia (Karol Kollár)   [PDF] 932-933
Šulavíková, B. Ideály, myšlienky a osudy slovenskej avantgardy (Vladimír Bakoš)   [PDF] 933-935
Karol Kollár Na pomedzí, ale nie na okraji... (Andrej Kopčok)     935-937
Karol Kollár O príspevku hlasistov k vývinu moderného myslenia na Slovensku (Róbert Klobucký)   [PDF] 937-939
Gluchman, V. Systematický pohľad na otázky sociálnej etiky (Igor Kišš)   [PDF] 940-942
Pohľad za hranice
Reichlin, M. Bioetika v Taliansku: Dva dôvody nespokojnosti   [PDF] 255-261
Budriunaité, A. The Existential Experience of One’s Own Death or The ‘Dispute’ of M. Heidegger and E. Levinas in the Eyes of Everyman [Abstrakt] [PDF] 704-715
Diskusie - polemiky
Čarnogurská, M. Môže sa stať „nájomná zmluva so zemou“ problémom filozofickým? [Abstrakt] [PDF] 262-268
Davidson, D. Rehabilitovaná pravda   [PDF] 611-621
Rorty, R. Odpoveď Donaldovi Davidsonovi   [PDF] 622-629
Volek, P. Postoj k ľudským embryám   [PDF] 734-739
Mladá filozofia
Kolárová, A. O tom, ako Rorty objavil náboženstvo [Abstrakt] [PDF] 298-303
Bajúszová, Z. Falibilizmus v koncepcii Ch. S. Peircea [Abstrakt] [PDF] 304-309
Brezňanová, D. Hľadanie (strateného) zmyslu podľa Alberta Camusa [Abstrakt] [PDF] 310-316
Lesňák, S. Násilie a racionalita v kontexte ekologickej krízy [Abstrakt] [PDF] 317-323
Podroužek, J. Anafora a obmedzená kvantifikácia [Abstrakt] [PDF] 324-328
Pohľad odinakiaľ
Barbaras, R. Život a intencionalita   [PDF] 542-549
Z archívu
Hrušovský, I. Monológy a dialógy I (Výber)   [PDF] 550-559
Okrúhly stôl
O filozofickom poznaní   [PDF] 630-641
K čemu je dnes dobrá filosofie?   [PDF] 716-733
___
Richard Rorty (1931-2007)   [PDF] 651-655
Z dizertačných prác
Zeleňák, E. Na počiatku bol model pokrývajúceho zákona [Abstrakt] [PDF] 834-845
Martinkovič, M. Politický realizmus v myslení Novej školy [Abstrakt] [PDF] 911-920
Výročia
Münz, T. Hegelova filozofia náboženstva vo Fenomenológii ducha   [PDF] 921-926