Obsah ročníka

___
Slavische Rundschau, Prag, 1938: Edmund Husserl   [PDF] 1
Sivák, J. Na úvod   [PDF] 2-3
Leško, V. - Tholt, P. Vzniklo nové filozofické pracovisko   [PDF] 345-346
Poďakovanie   [PDF] 597
Karul, R. Na úvod   [PDF] 598-600
Smreková, D. Na úvod   [PDF] 697-698
State
Piaček, J. „…Die Zeit ist noch nicht.“ (Perichrónia, tzv. neskorý Heidegger a otázky terminológie) [Abstrakt] [PDF] 4-15
Vydrová, J. Nový pohľad Edmunda Husserla na Ideen I [Abstrakt] [PDF] 16-29
Sivák, J. Paul Ricœur (1913 – 2005) [Abstrakt] [PDF] 30-45
Smreková, D. Násilie a jeho každodenné podoby (J.-P. Sartre ako teoretik násilia) [Abstrakt] [PDF] 87-106
Fotta, P. Teória participácie v kontexte metafyziky sv. Tomáša Akvinského [Abstrakt] [PDF] 107-118
Volek, P. Problém ontologického statusu ľudských embryí [Abstrakt] [PDF] 119-135
Nandrásky, K. Peklo a súčasnosť alebo ako je to s peklom [Abstrakt] [PDF] 181-207
Shusterman, R. Filozofia v globálnom dialógu pragmatizmu a čínskeho myslenia [Abstrakt] [PDF] 208-230
Plašienková, Z. Zo stretnutia a z rozhovoru s profesorom Henrykom Skolimowským   [PDF] 231-233
Skolimowski, H. Kozmokracia ako nový stupeň vo vývoji demokracie [Abstrakt] [PDF] 234-246
Xiaoping, W. Od princípov k súvislostiam: Marx a Nozick, resp. Rawls o distributívnej spravodlivosti [Abstrakt] [PDF] 247-260
Zouhar, M. K niektorým sémantickým a kognitívnym aspektom vlastných mien [Abstrakt] [PDF] 265-280
Belás, Ľ. Hume a Kantova filozofia dejín [Abstrakt] [PDF] 281-294
Šulavíková, B. Ideál „dobrého života“ z osobnej perspektívy [Abstrakt] [PDF] 295-308
Dopita, M. Epistemologie Pierra Bourdieua [Abstrakt] [PDF] 309-322
Leško, V. Heidegger – novoveká matematická prírodoveda a metafyzika [Abstrakt] [PDF] 347-358
Nezník, P. Renesancia a novovek na ceste k múdrosti a chytrosti (Poznámky k Leibnizovmu projektu univerzálnej charakteristiky) [Abstrakt] [PDF] 359-368
Tholt, P. Jan Patočka: Filozofia ako koncept starostlivosti o dušu [Abstrakt] [PDF] 369-386
Ješič, M. Husserlova transcendentálna fenomenológia a Descartes I [Abstrakt] [PDF] 387-402
Smreková, D. Neresť a jej sociálny zmysel [Abstrakt] [PDF] 427-440
Šulavíková, B. Ideál flexibility a paradoxy kultu mladosti [Abstrakt] [PDF] 441-452
Ješič, M. Husserlova transcendentálna fenomenológia a Descartes II [Abstrakt] [PDF] 453-463
Ábel, F. Vzťah medzi estetickou a religióznou funkciou ľudského ducha v teológii Paula Tillicha [Abstrakt] [PDF] 464-472
Mlynarčík, P. Príspevok k biografii Josefa Tvrdého (1877 – 1942) [Abstrakt] [PDF] 473-488
Riška, A. Hobbes as a Philosopher of Power [Abstrakt] [PDF] 511-519
Huba, M. Values for a Sustainable Future vs. Global Problems and Threats [Abstrakt] [PDF] 520-532
Buraj, I. Michel Foucault a jeho netradičné chápanie moci (K nedožitým osemdesiatinám jedného z najvýznamnejších francúzskych filozofov 20. storočia) [Abstrakt] [PDF] 533-546
Navrátilová, D. Status etiky ako humanitnej disciplíny v kontextoch technologickej civilizácie [Abstrakt] [PDF] 547-561
Rukriglová, D. Jaký je „Levinasův judaismus?“ [Abstrakt] [PDF] 601-610
Komanická, I. Smrť a zodpovednosť [Abstrakt] [PDF] 611-621
Novotný, K. Fenomén mezi intencionalitou a počitkem. Levinas a Husserl [Abstrakt] [PDF] 622-630
Rozemberg, A. Privilegovaný pohľad [Abstrakt] [PDF] 631-641
Sucharek, P. Turniketom Levinasovho času [Abstrakt] [PDF] 642-658
Palovičová, Z. Sebainterpretatívnosť a etika [Abstrakt] [PDF] 699-713
Muránsky, M. Koniec subjektu? Otázky a otázniky vo fenomenologickej koncepcii morálnej zrelosti Huberta L. Dreyfusa [Abstrakt] [PDF] 714-725
Plichtová, J. Koncept kultúrnej evolúcie a jej kognitívne a sociálne predpoklady [Abstrakt] [PDF] 726-742
Ježík, P. Wittgenstein: od Traktátu k neskorej filozofii [Abstrakt] [PDF] 743-751
Bakoš, V. Spory o modernosť v slovenskom (filozofickom) myslení [Abstrakt] [PDF] 775-793
Pichler, T. „Západ“ a „Východ“ v etnickom romantizme Ľudovíta Štúra [Abstrakt] [PDF] 794-803
Zigo, M. Slovenská filozofická spoločnosť/Slovenské filozofické združenie a peripetie dotvárania profesionálnej podoby filozofie na Slovensku [Abstrakt] [PDF] 804-818
Karol Kollár K dejinám prvého filozofického časopisu na Slovensku II [Abstrakt] [PDF] 819-826
Mészáros, O. Paradoxy Jána Čaploviča alebo o jednom spôsobe marginalizácie [Abstrakt] [PDF] 827-837
Martinkovič, M. Idea uhorského vlastenectva a občianskej individuálnosti na križovatke politických stratégií [Abstrakt] [PDF] 838-858
Eseje
Karul, R. Zasnenosť ako forma vizuality (Bachelard a šťastná melanchólia)   [PDF] 46-52
Vydra, A. Text ako nekropola (Krátka esej o fenomenológii písania)   [PDF] 53-54
Pauer, J. Globálna transformácia, premena človeka a Minervina sova   [PDF] 136-146
Letz, Ján Filozof-revolucionár: K storočnici Emmanuela Mouniera   [PDF] 147-156
Sivák, J. Slovenský neokartezián Juraj Cíger   [PDF] 157-160
Várossová, E. Za Senecom do Córdoby   [PDF] 323-326
Šmajs, J. Místo a role kultury v přírodě   [PDF] 327-334
Gluchman, V. Reflexia súdobej anglickej morálky v literatúre 19. storočia (Charles Dickens a jeho anglickí súčasníci)   [PDF] 403-423
MacIntyre, A. Privatizácia dobra. Inauguračná prednáška   [PDF] 489-501
Pauer, J. Mediálna premena človeka alebo absencia vznešeného vzdoru v časoch televízie   [PDF] 502-507
Sýkora, P. Treba život každej ľudskej zygoty bezpodmienečne chrániť?   [PDF] 562-568
Jemelka, P. Ján Maliarik (K 60. výročí úmrtí)   [PDF] 569-579
Čipkár, Ján „Slovanofil“ Ivan V. Kirejevskij (1806 – 1856) (Pri príležitosti 200. výročia narodenia)   [PDF] 580-591
Smreková, D. K Levinasovej analýze filozofickej podstaty hitlerizmu   [PDF] 659-666
Karul, R. Jeden spôsob pasivity: Obraz u J.-L. Mariona   [PDF] 667-671
Z vedeckého života
The Worl Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning: Scholarly Programs 2005-2006   [PDF] 55
Gálik, S. Správa z 3. slovenského filozofického kongresu   [PDF] 172
Medzinárodné fórum Intersubjektivita v globálnej situácii   [PDF] 696
Sivák, J. Správa z 10. medzinárodnej konferencie o práve a jazyku   [PDF] 770-771
Dokument Výzva organizácii UNESCO   [PDF] 772-773
Pozvánka na prezentáciu publikácií   [PDF] 773
Sivák, J. Postrehy z Lovane   [PDF] 890-891
Dokumenty
Sivák, J. Husserlova Lovaň včera a dnes   [PDF] 56-62
Husserl, E. Čistá fenomenológia, jej metóda a oblasť výskumu (Inauguračná prednáška na univerzite vo Freiburgu im Breisgau 3. mája 1917)   [PDF] 63-72
Recenzie
Sivák, J. Fenomenológia v Poľsku (C. Głombik); (C. Głombik, – A. J. Noras)   [PDF] 73-76
Sucharek, P. K počiatkom Lévinasovho myslenia (E. Lévinas)   [PDF] 76-79
Vydra, A. Bude to stačiť? (T. de Boer)   [PDF] 80-84
Vydrová, J. Uvažovanie o priestore (M. Ajvaz – I. Havel – M. Mitášová (eds.))   [PDF] 84-86
Sedová, T. Moderna a postmoderna (G. Delanty)   [PDF] 173-176
Bernát, L. De apice theorie (M. Kuzánsky)   [PDF] 177-178
Zouhar, M. Nová kniha o analytickej filozofii (J. Peregrin)   [PDF] 261-264
Petrucijová, J. K filozofii S. L. Franka (J. Feber)   [PDF] 335-338
Kalaš, A. Publikácia o dejinách etiky (V. Gluchman, ed.)   [PDF] 339-341
Chabada, M. Problémy interpretácie Scotovej epistemológie (G. Sondag)   [PDF] 341-344
Dolista, J. Dějiny a civilizace podle A. J. Toynbeeho (M. Sapík)   [PDF] 424-426
Malankievičová, S. Prieniky filozofie, etiky a literatúry (V. Bilasová – V. Žemberová)   [PDF] 508-510
Smreková, D. Produktívne výsledky filozofickej sebareflexie (Z. Plašienková – E. Lalíková, ed.)   [PDF] 592-594
Šulavíková, B. Podnetné úvahy o multikulturalizme (E. Mistrík)   [PDF] 594-596
Vydra, A. Etika nie je divácky šport (S. Critchley – R. Bernasconi (ed.))   [PDF] 685-689
Vydrová, J. Inak (N. Depraz – D. Zahavi (ed.))   [PDF] 689-691
Karul, R. O únavách (J.-L. Chrétien)   [PDF] 691-695
Dubnička, J. K holistickému výkladu reality (I. Zacharovič Cechmistro)   [PDF] 764-767
Oborný, J. - Štefaničiaková, E. Náčrt novej témy filozofického myslenia – „Filosofická kinantropologie“ (I. Jirásek)   [PDF] 768-769
Pichler, T. Globalizácia ako výzva pre filozofickú reflexiu (M. Muránsky – R. Karul (ed.))   [PDF] 879-881
Karol Kollár K novším dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách (P. Cmorej – V. Černík – J. Viceník (ed.))   [PDF] 881-885
Karol Kollár K výskumu kultúrno-národotvornej koncepcie Jána Kollára (T. Ivantyšynová (ed.))   [PDF] 885-889
Diskusia
Šmajs, J. - Višňovský, E. Pozvanie na diskusiu   [PDF] 161-164
Školkay, A. 3. slovenský filozofický kongres alebo ak to myslíme s filozofovaním vážne   [PDF] 165-167
Čarnogurská, M. Ak to myslíme s filozofiou vážne, tak ako ďalej, slovenskí filozofi?   [PDF] 167-171
Spomíname
Zigo, M. Za profesorom Jurajom Cígerom   [PDF] 179-180
Orientácie
Levinas, E. O úniku   [PDF] 672-684
Úvahy - eseje
Čarnogurská, M. Klasická čínska ontológia a jej terminologické vyjadrenia ako príklad inšpirácie pre transmodernú svetovú metafilozofiu   [PDF] 752-762
Šulavíková, B. Vedomie a podvedomie (Filozofia psychológie Stanislava Felbera)   [PDF] 859-869
Bilasová, V. Étos a národné vedomie   [PDF] 870-878
In memoriam Vladimír Cirbes   [PDF] 763
Jubileá
Hábová, Ľ. Filozofka vzdorujúca tlakom doby   [PDF] 892-894
Pichler, T. Práca ako cnosť a vzdor   [PDF] 895-896