Obsah ročníka

State
Višňovský, E. Racionalita ako normativita [Abstrakt] [PDF] 1-7
Kanichová, R. Viacaspektová typológia filozofickej terminológie [Abstrakt] [PDF] 8-32
Vendel, Š. Interrupcia – analýza morálneho sporu [Abstrakt] [PDF] 33-51
Kalaš, A. Stoicko-akademická polemika o poznaní [Abstrakt] [PDF] 77-89
Kuric, M. Platónova koncepcia človeka [Abstrakt] [PDF] 90-102
Szapuová, M. Filozofický pohľad na rovnosť žien a mužov: perspektíva J. S. Milla [Abstrakt] [PDF] 103-114
Zeleňák, E. K regularitnej koncepcii kauzality v historiografii [Abstrakt] [PDF] 115-127
Pacek, M. Vzťah medzi logikou a metafyzikou na príklade predikácie (Niektoré otázky teórie predikácie u Bertranda Russella) [Abstrakt] [PDF] 150-154
Vydrová, J. Je prirodzený postoj postojom? (Problematika prirodzeného postoja v Husserlových textoch o redukcii) [Abstrakt] [PDF] 155-161
Sťahel, R. Niektoré reflexie pojmu ekonomickej krízy [Abstrakt] [PDF] 162-169
Blaščák, F. K Husserlovej koncepcii vnútorného časového vedomia [Abstrakt] [PDF] 170-175
Geistová Čakovská, B. Význam, denotácia, signifikácia a referencia v teórii TIL [Abstrakt] [PDF] 176-184
Hrdinská, A. Interkulturálny dialóg Merleau-Pontyho, reverzibilita a jej interpretácia prostredníctvom jogy [Abstrakt] [PDF] 185-191
Fridmanová, M. Paul Ricoeur: Problém interpretácie a porozumenia [Abstrakt] [PDF] 192-197
Lauko, J. Krátky náčrt personalistickej sociálnej filozofie Jacqua Maritaina [Abstrakt] [PDF] 198-201
Šúst, J. Pravda a dialóg [Abstrakt] [PDF] 202-207
Hanzel, I. Kvalita, kvantita a typológia merania [Abstrakt] [PDF] 217-229
Šulavíková, B. "Etické", "estetické" a dobrý život [Abstrakt] [PDF] 230-240
Chabada, M. Kritika iluminačnej teórie ako východisko epistemológie Jána Dunsa Scota [Abstrakt] [PDF] 241-253
Belás, Ľ. Sociálne dôsledky Kantovej etiky [Abstrakt] [PDF] 254-268
Smreková, D. Sartrov projekt morálky (K 100. výročiu narodenia Jeana-Paul Sartra) [Abstrakt] [PDF] 293-310
Sivák, J. Jean-Paul vo svetle Sartrovho storočia [Abstrakt] [PDF] 311-333
Karul, R. Rovina porovnania. Sartre a Levinas [Abstrakt] [PDF] 334-341
Palovičová, Z. Sokratovská otázka Ako mám žiť a súčasná morálna voľba [Abstrakt] [PDF] 383-398
Farkašová, E. Stanovisko ako epistemologická/metodologická stratégia? [Abstrakt] [PDF] 399-411
Žilinek, J. K pojmu význam indexických výrazov [Abstrakt] [PDF] 412-429
Kuric, M. Ricœurov koncept ľudskej zlyhateľnosti [Abstrakt] [PDF] 430-439
Karul, R. Henologická redukcia: Jedno, ktoré nežije [Abstrakt] [PDF] 440-447
Fotta, P. Existenciálna koncepcia bytia Sv. Tomáša Akvinského na podklade diela De ente et esseNtia [Abstrakt] [PDF] 473-489
Taročková, T. K hlavným témam naratívnej psychológie [Abstrakt] [PDF] 490-497
Šedík, M. Problém autorstva [Abstrakt] [PDF] 498-511
Gluchman, V. Idea humánnosti v kontextoch súčasnej etiky [Abstrakt] [PDF] 512-531
Berta, J. Rečové akty z aspektu filozoficko-lingvistického [Abstrakt] [PDF] 551-572
Ábel, F. Riešenie problému teodícey v Novej zmluve [Abstrakt] [PDF] 573-595
Hroch, J. Perspektivy filosofické a hlubinné hermeneutiky (H.-G. Gadamer, C. G. Jung, J. Derrida) [Abstrakt] [PDF] 596-612
Gluchman, V. Miesto humánnosti v etike sociálnych dôsledkov [Abstrakt] [PDF] 613-623
Palovičová, Z. Inšpiratívnosť a limity neoaristotelovskej etiky [Abstrakt] [PDF] 637-655
Hanzel, I. Rorty, jazyk a filozofia vedy [Abstrakt] [PDF] 656-667
Smolková, E. K otázke vzniku a významu bioetiky [Abstrakt] [PDF] 668-681
Šulavíková, B. Prirodzenosť človeka a autenticita [Abstrakt] [PDF] 682-697
Kopčok, A. Recepcia časopisu Praxis na Slovensku [Abstrakt] [PDF] 723-745
Bakoš, V. Štrukturalizmus redivivus (Situácia v 60-tych rokoch 20. storočia) [Abstrakt] [PDF] 746-760
Pichler, T. Nacionalizmus, konzervativizmus, modernizmus: O politickej diskusii na stránkach časopisu Prúdy (náčrt problémov) [Abstrakt] [PDF] 761-773
Karol Kollár K dejinám prvého filozofického časopisu na Slovensku I [Abstrakt] [PDF] 774-783
Mészáros, O. Evidencie a kvázi-evidencie v historiografii tzv. národnej filozofie III (Národná filozofia v slovenskom myslení a pokus o riešenie problému) [Abstrakt] [PDF] 784-795
Dubnička, J. Filozofia prírodných vied v diele M. Ziga [Abstrakt] [PDF] 796-803
Martinkovič, M. Idea slovanskej vzájomnosti v interpretácii predstaviteľov Novej školy [Abstrakt] [PDF] 804-818
Eseje
Kunovský, J. Azerbajdžanský básnik Nizámí Gandževí a jeho humanistický odkaz   [PDF] 52-63
Dura, A.A. Mysliac na profesora Józefa Bańku (K sedemdesiatym narodeninám filozofa)   [PDF] 128-143
Nandrásky, K. Zo zbožného chlapca záhadný ateista   [PDF] 269-276
Funda, O. Několik poznámek k dekonstrukci a k jejímu pojetí u Paula de Mana a Harolda Blooma   [PDF] 277-286
Štrauss, T. Povedzme Sartre. Storočie okupácie, únikov a zbabelosti? (K monografii B. H. Lévyho, ale nielen k nej)   [PDF] 342-354
Bakša, P. Michel Foucault a fenomenológia   [PDF] 448-453
Mitterpach, K. Krajina a horizont   [PDF] 454-460
Žukovskij, V.A. Filozofický jazyk   [PDF] 532-535
Lenovský, L. Identita - (dnes) tovar ako každý iný (?)   [PDF] 536-541
Recenzie
Gluchman, V. O súčasnej etike (a filozofii) na Slovensku, resp. o etike cnosti trochu inak (D. Smreková – Z. Palovičová)   [PDF] 64-69
Žilinek, J. Tri prednášky k vlastným menám (Saul A. Kripke)   [PDF] 70-76
Lačný, M. Filozof mystickej intuície (N. O. Losskij)   [PDF] 144-146
Kollárová, L. Umberto Eco k vybraným problémom prítomnosti (U. Eco)   [PDF] 146-148
Vydrová, J. Filozofia z Lotyšska (Kule, M.)   [PDF] 213-215
Stachoň, M. Kant z pohľadu súčasnosti (Ľ. Belás, ed.; filozofický zborník z konferencie Kant a súčasnosť)   [PDF] 287-290
Šulavíková, B. Kultúrna gramotnosť v sociálnopsychologickej perspektíve (O. Zápotočná)   [PDF] 290-292
Žilinek, J. Nový zborník Russelových prác   [PDF] 461-465
Šulavíková, B. Konzervatívne otázniky pre pedagogiku   [PDF] 465-468
Bernát, L. Čo je to metafyzika   [PDF] 468-470
Belás, Ľ. Kniha filozofických spomienok (E. Várossová)   [PDF] 542-544
Feber, J. Křesťanská víra a racionalita (J. Dolista)   [PDF] 544-547
Sapík, M. O vztahu křesťanské víry a racionality   [PDF] 547-549
Pichler, T. O maďarskom filozofickom myslení (Béla Mester, László Perecz)   [PDF] 624-626
Nemčeková, M. Diskusie o problémoch zdravotníckej etiky a bioetiky v Poľsku (Ślęczek-Czakon Danuta)   [PDF] 626-628
Gluchman, V. Postmoderné uvažovanie o etike a etickom (Edith Wyschogrod - Gerald P. McKenny)   [PDF] 628-634
Kalaš, A. Projekt Sophistes (http://sophistes.burundi.sk)   [PDF] 634-636
Gáliková, S. V čom spočíva "ružovosť" ružovej? (K problému východiska) (A. Démuth)   [PDF] 698-705
Gerát, I. O privádzaní umení k teológii (Bonaventura)   [PDF] 705-708
Žilinek, J. Úvod do filozofie jazyka (W. G. Lycan)   [PDF] 709-715
Sedová, T. Sociálne konflikty, spravodlivosť a normatívna legitimizácia v období globalizácie (N. Fraserová - A. Honneth)   [PDF] 716-719
Karol Kollár Príspevok k dejinám „sveta myslenia“ na Slovensku (E. Várossová)   [PDF] 829-832
Pramene
Hegel, G.W.F. Kto myslí abstraktne?   [PDF] 208-212
Orientácie
Janssen, P. Sartrova dezinterpretácia ľudskej reality na základe existenciálnej uzavretosti bytia-osebe. K začiatku a koncu Bytia a ničoty   [PDF] 355-382
Z vedeckého života
Marcelli, M. Nový filozofický časopis   [PDF] 471
Spomíname
Sedlák, J. Vzpomínka na doc. PhDr. Jiřího Kánského, CSc.   [PDF] 472
___
Rozlúčka s PhDr. Ivanom Mládenekom, PhD.   [PDF] 550-551
In memoriam Paul Ricoeur   [PDF] 720-722
Dokumenty
Mészáros, O. O jednej zabudnutej diplomovej práci   [PDF] 819-828