Obsah ročníka

State
Belás, Ľ. Vladár a technika politiky [Abstrakt] [PDF] 1-7
Hajko, D. Sarvepalli Rádhakrišnan a "náboženstvo ducha" [Abstrakt] [PDF] 8-19
Buraj, I. Historická udalosť ako filozofický problém (k Foucaultovmu ponímaniu udalosti) [Abstrakt] [PDF] 20-30
Šíp, R. Rorty a Foucault (Dialektika osvícenství a romantismu) [Abstrakt] [PDF] 31-40
Degro, I. Filozofické základy nenarušiteľnosti ľudského života [Abstrakt] [PDF] 41-53
Baitenova, N.Z. Východ - Západ: základné tendencie svetovej filozofie [Abstrakt] [PDF] 75-80
Čarnogurská, M. Význam klasických čínskych ontologických koncepcií v globálnom svetovom filozofickom kontexte [Abstrakt] [PDF] 81-87
Bo, M. O komplementarite vznikania-a-zanikania s procesom trvalého bytia z hľadiska jin-jangových metafyzických predstáv Knihy premien [Abstrakt] [PDF] 88-99
Plichtová, J. O dvojakej prirodzenosti človeka [Abstrakt] [PDF] 100-109
Fula, M. Téma šťastia v morálnej filozofii [Abstrakt] [PDF] 110-123
Štekauerová, Ľ. Priestor kontextu v proprírodnej etickej reflexii [Abstrakt] [PDF] 124-136
Hanzel, I. Brian Ellis a Karel Berka o meraní [Abstrakt] [PDF] 305-317
Smreková, D. Imanencia a etika. Spinoza optikou Roberta Misrahiho [Abstrakt] [PDF] 318-333
Pauer, J. Umenie ako filozofia? [Abstrakt] [PDF] 334-342
Bystřický, J. Transgrese a zákaz (Bataillova verze) [Abstrakt] [PDF] 343-355
Chabada, M. Nedostatočné riešenia problému individuácie podľa Jána Dunsa Scota [Abstrakt] [PDF] 356-365
Mészáros, O. Evidencie a kvázievidencie v historiografii tzv. národnej filozofie (O pojme národnej filozofie v maďarskom myslení, 1. časť) [Abstrakt] [PDF] 385-400
Palovičová, Z. Identita a dobro. Morálna teória Ch. Taylora [Abstrakt] [PDF] 401-415
Tholt, P. O bytnosti matematickej prírodovedy v reflexiách J. Patočku [Abstrakt] [PDF] 416-433
Šmihula, D. Silové prostriedky v medzinárodných vzťahoch a podstata použitia násilia [Abstrakt] [PDF] 434-447
Zálešák, T. K rehabilitácii dedičstva klasickej filozofie vo vzťahu k modernej politike (nad niektorými stránkami diela Lea Straussa a Erica Voegelina) [Abstrakt] [PDF] 448-461
Mészáros, O. Evidencie a kvázi-evidencie v tzv. národnej filozofii (O pojme národnej filozofie v maďarskom myslení, 2. časť) [Abstrakt] [PDF] 467-481
Šulavíková, B. Sebaobraz v krajine krivých zrkadiel [Abstrakt] [PDF] 482-490
Kalnická, Z. Ve jménu svádění [Abstrakt] [PDF] 491-501
Gluchman, V. Ľudská dôstojnosť a neutilitaristická konzekvencialistická etika sociálnych dôsledkov [Abstrakt] [PDF] 502-507
Hauer, T. "Šíp", který nedoletěl [Abstrakt] [PDF] 508-514
Smreková, D. Má zmysel rozlišovať medzi etikou a morálkou? [Abstrakt] [PDF] 549-562
Muránsky, M. Imperatív slobody v Kantovej morálnej filozofii (K dvestoročnému výročiu úmrtia Immanuela Kanta) [Abstrakt] [PDF] 563-570
Tavel, P. Potreba zmyslu života (Tézy k pojmu "Wille zum Sinn" u Viktora E. Frankla) [Abstrakt] [PDF] 571-579
Tomašovičová, J. Človek vo veku techniky [Abstrakt] [PDF] 580-587
Palovičová, Z. Etika a princíp autenticity [Abstrakt] [PDF] 627-640
Smolková, E. K otázke možných dôsledkov environmentálneho skepticizmu [Abstrakt] [PDF] 641-653
Mandzela, M. Fakty, hodnoty a etika [Abstrakt] [PDF] 654-664
Nemčeková, M. Filozofické súvislosti kvality života [Abstrakt] [PDF] 665-674
Pichler, T. Slovanstvo ako európanstvo: Štěpan Launer a jeho predstava modernizácie [Abstrakt] [PDF] 697-706
Karol Kollár Fragmenty z histórie Philosophica slovaca [Abstrakt] [PDF] 707-714
Mészáros, O. Filozofický systém tzv. psychizmu Michaela Petöcza [Abstrakt] [PDF] 715-726
Bakoš, V. Slovenské (filozofické) myslenie medzi tradíciou a modernou [Abstrakt] [PDF] 727-739
Kopsová, R. Pohľad na tvorbu Miroslava Kusého v období normalizácie [Abstrakt] [PDF] 740-756
Šulavíková, B. "Odklínanie povestí" ako hľadanie národnej identity (Koncept Pavla Dobšinského) [Abstrakt] [PDF] 757-765
Martinkovič, M. Ideový prínos Novej školy do národotvorného myslenia [Abstrakt] [PDF] 766-782
Španielske politické myslenie: súčasné pohľady
Gonzáles, F.C. Úvod   [PDF] 155
Ohlasy - reakcie
Volek, P. Neštandardnosť nie je rozpačitosť   [PDF] 54-57
Recenzie
Sýkora, P. Gigantomachia prírody a kultúry - evolučná ontológia z Brna (J. Šmajs - J. Krob)   [PDF] 58-64
Zigman, P. O nebi, zemi a človeku dvakrát múdrom - o pohľade ponad Rubikon (J. Šmajs)   [PDF] 65-68
Gluchman, V. Rozličné kontexty idey ľudskej dôstojnosti (G. Collste)   [PDF] 69-74
Martinkovič, M. Hľadanie zmyslu (F. Novosád, ed.)   [PDF] 379-382
Gáliková, S. Mozog a jeho Ja ( F. Koukolík)   [PDF] 532-535
Štekauerová, Ľ. Nikdy sme neboli moderní (B. Latour)   [PDF] 535-539
Vydrová, J. Postmodernistické stretnutie s Husserlom? (A. Mokrejš)   [PDF] 539-541
Žilinek, J. Analyticky o filozofii (P. F. Strawson)   [PDF] 542-547
Školkay, A. Pravidlá reflexívne – morálne konajúceho (V. Gluchman)   [PDF] 612-614
Školkay, A. Nové chápanie božieho zámeru (I. Smelý)   [PDF] 614-616
Žilinek, J. Význam a jazykové hry vo farebných knihách (L. Wittgenstein)   [PDF] 616-621
Selnekovič, J. Úvahy o hudbe, kráse a živote (H. H. Eggebrecht)   [PDF] 622-624
Kučečková, V. Fikcia a možné svety (L. Doležel)   [PDF] 691-695
Eseje
Adamec, R. Teológia ako cesta k ateizmu? (Krátky náčrt "dvoch typov filozofie náboženstva" podľa P. Tillicha)   [PDF] 137-140
Dolista, J. Filozofická antropologie jako předpoklad pochopení sociální etiky   [PDF] 141-147
Čarnogurská, M. Súčasná americká filozofia - výborne udržiavané múzeum západného filozofického myslenia   [PDF] 515-525
Gálik, S. Od ego k eko – metafora pre globálnu metanoiu   [PDF] 526-531
Pauer, J. Globalizácia: rozkvet, alebo rozpad impéria?   [PDF] 588-600
Ježek, V. Teologie osoby a Božího zjevení u profesora V. I. Nesmelova   [PDF] 601-605
Figal, G. Jak rozumět? K pojetí hermeneutiky u Heideggera   [PDF] 606-611
Ábel, F. Paralely medzi stoickou filozofiou Marca Aurelia Antonina a kresťanstvom   [PDF] 675-680
Kaščák, O. Kto je autor? M. Foucalt – P. Bourdieu – Ikonológia   [PDF] 681-687
Orientácie
Söder, J.R. Od ontokozmológie k ontologike   [PDF] 148-154
Mc Evoy, J. K recepcii aristotelovského pojmu priateľstva v scholastike   [PDF] 366-378
Pohľady na minulosť
Gonzáles, F.C. Politické tradície filozofie. Afinity prechodu Španielska k demokracii   [PDF] 156-171
Villacańas Berlanga, J.L. Nemožná charizma. Kritika španielskych intelektuálov zo začiatku 20. storočia   [PDF] 172-184
Gonzáles García, J.M. Metafory moci (Od metafory k obrazu: politické symboly v baroku)   [PDF] 185-200
Práva a záväzky
Hernández, J.M. Tolerancia, liberalizmus a ľudské práva   [PDF] 201-220
Thiebaut, C. Kozmopolitizmus a príslušnosť   [PDF] 221-236
Velasco, J.C. Ústavné vlastenectvo a republikanizmus   [PDF] 237-249
Muguerza, J. Podriadenosť právu a imperatív nesúhlasu (Prienik do diskusie)   [PDF] 250-262
Potreba kritiky
Mate, M.R. Politika na okraji   [PDF] 263-285
Castro, F.Q. Nová politická vízia   [PDF] 286-303
___
Za Kathleen Vaughan Wilkes (23. 3. 1946 – 21. 8. 2003)   [PDF] 462-463
Za Jankou Balážovou   [PDF] 625
Karl Schuhmann (1941 – 2003)   [PDF] 696
Slovenské filozofické združenie
Gálik, S. Správa z 1. ročníka Filozofickej olympiády na Slovensku   [PDF] 464-466
Z vedeckého života
Jurková, A. Kant a súčasnosť   [PDF] 688-690