Obsah ročníka

State
Višňovský, E. Myseľ a kultúra [Abstrakt] [PDF] 1-9
Popper, M. Evolučná psychológia a štandardný model sociálnych vied [Abstrakt] [PDF] 10-22
Plichtová, J. Myseľ a semiotická aktivita [Abstrakt] [PDF] 23-34
Kvasnička, V. Konekcionistické modelovanie v kognitívnych vedách [Abstrakt] [PDF] 35-43
Rybár, J. Percepcia, jazyk a intuitívna myseľ [Abstrakt] [PDF] 44-55
Hvorecký, J. Intencionalita a autorstvo [Abstrakt] [PDF] 56-61
Sýkora, P. Etnicita v evolučno-psychologickej perspektíve [Abstrakt] [PDF] 62-69
Palovičová, Z. Etika cnosti a problém morálneho charakteru [Abstrakt] [PDF] 75-86
Pauer, J. Je ešte možný spoločný svet? Alebo o jednote v mnohosti a o spoločnom základe v potencii (I. časť) [Abstrakt] [PDF] 87-97
Bakoš, O. Etické dimenzie čistého súdu vkusu v Kantovej estetike [Abstrakt] [PDF] 147-154
Török, J. O skupine kristianistov alebo ako to bolo s tzv. "jakubčíkizmom" na Slovensku [Abstrakt] [PDF] 155-168
Remišová, A. Raný Wittgenstein o etike [Abstrakt] [PDF] 169-180
Belás, Ľ. Machiavelli a doba renesancie [Abstrakt] [PDF] 181-187
Pauer, J. Je ešte možný spoločný svet? Alebo o jednote v mnohosti a o spoločnom základe v potencii II. časť: Komplexná doména potencie [Abstrakt] [PDF] 188-198
Mistrík, E. Potrebuje postmoderna termín vznešeno? [Abstrakt] [PDF] 221-232
Volek, P. Predpoklady chápania človeka u Rajmunda Lullu [Abstrakt] [PDF] 233-247
Smreková, D. Zmysel rehabilitácie pojmu šťastia [Abstrakt] [PDF] 248-258
Zouhar, M. Prečo vznikla analytická filozofia? [Abstrakt] [PDF] 259-271
Chabada, M. Chápanie spoločnej prirodzenosti podľa Jána Dunsa Scota - Ord. II D.3 P.1 Q.1 N.1 - 42 [Abstrakt] [PDF] 293-304
Fotta, P. Prameň filozofických otázok (Pramenné činitele realistickej filozofie) [Abstrakt] [PDF] 305-323
Palovičová, Z. - Smreková, D. Prax, narácia a tradícia. Teória cnosti A. MacIntyra [Abstrakt] [PDF] 324-337
Mészáros, O. O filozofii náboženstva Edmunda Szelényiho [Abstrakt] [PDF] 338-346
Zouhar, M. Frege a Wittgenstein o logicky dokonalom jazyku [Abstrakt] [PDF] 363-382
Bystřický, J. Obraz a virtuální scéna (K problematice obrazů, moci a reprezentace v pojetí V. Flussera) [Abstrakt] [PDF] 383-395
Palovičová, Z. Etika cnosti a etika pravidiel. Komplementarita, či alternatívy? [Abstrakt] [PDF] 396-408
Remišová, A. Wittgensteinove názory na etiku v strednom a neskorom období jeho filozofického vývinu [Abstrakt] [PDF] 437-449
Bakoš, V. Zakladateľská osobnosť slovenskej profesionálnej filozofie [Abstrakt] [PDF] 450-461
Gloznek, R. Sellarsov mýtus o danom [Abstrakt] [PDF] 462-470
Smolková, E. Environmentálne hodnoty v hodnotových systémoch [Abstrakt] [PDF] 471-483
Šajda, P. Náčrt kritiky Kierkegaardovho konceptu lásky v diele M. Bubera, T. W. Adorna a K. E. Løgstrupa [Abstrakt] [PDF] 484-493
Bednáriková, M. Je subjektívna skúsenosť redukovateľná? [Abstrakt] [PDF] 494-503
Urbancová, E. M. Tullius Cicero a tvorba latinského filozofického slovníka [Abstrakt] [PDF] 513-522
Bystřický, J. Hra s multiplicitou znaků podle U. Eca [Abstrakt] [PDF] 523-543
Mornár, P. K charakteristike intuitivizmu vo filozofii N. O. Losského [Abstrakt] [PDF] 589-611
Benická, J. FaCang (643-712), Traktát o zlatom levovi [Abstrakt] [PDF] 612-623
Bakoš, V. Otázniky nad dejinami slovenskej filozofie [Abstrakt] [PDF] 671-683
Pichler, T. Dejiny a pohyb ideí v slovenskom politickom myslení [Abstrakt] [PDF] 684-689
Kopčok, A. Filozofické aktivity sociológa A. Hirnera [Abstrakt] [PDF] 690-702
Bodnár, Ján Svätopluk Štúr a problém tzv. psychofyzickej jednoty [Abstrakt] [PDF] 703-710
Kopsová, R. Recepcia "historického remesla" vo filozofickom disidentskom spoločenstve [Abstrakt] [PDF] 711-716
Mészáros, O. O školskej filozofii v bývalom Hornom Uhorsku [Abstrakt] [PDF] 717-726
Karol Kollár K miestu a vzťahu filozofie a sociológie v jednej teoretickej koncepcii [Abstrakt] [PDF] 727-735
Balážová, J. Mýtizácia dejín z pohľadu ideológie nacionalizmu [Abstrakt] [PDF] 736-744
Šulavíková, B. Filozofia humanity v politickom živote [Abstrakt] [PDF] 745-750
Recenzie
Sedová, T. O jednom neelementárnom pohľade na filozofiu (P. F. Strawson)   [PDF] 70-72
Gluchman, V. O racionalite a ekologickej kríze (P. Jemelka)   [PDF] 73-74
Smolková, E. Listy filozofom (T. Münz)   [PDF] 143-146
Zouhar, M. Paradoxy v logike a filozofii (B. Švandová)   [PDF] 217-219
Gluchman, V. List dr. T. Münzovi (T. Münz)   [PDF] 284-288
Zeleňák, E. Aké sú problémy filozofie sociálnych vied? (B. Fay)   [PDF] 288-291
Słomski, W. Filozofia na Evanjelickom kolégiu v Prešove (R. Dupkala)   [PDF] 291-292
Kozoňová, S. Jazyk vied a výchova (Š. Švec)   [PDF] 434-435
Labuda, P. Na ceste od antropologizmu k filozofickej antropológii) (J. Šlosiar)   [PDF] 435-436
Smreková, D. Inšpiratívny produkt medzikatedrovej spolupráce (L. Bohunická, M. Marcelli (ed.))   [PDF] 571-574
Adamec, R. Nehlasný hlas bytia (K. Nandrásky)   [PDF] 574-580
Gluchman, V. O etike (a morálke) nielen kresťana (I. Kišš)   [PDF] 581-583
Dupkala, R. O filozofickej antropológii Karola Wojtyłu Jána Pavla II. (H. Pilus)   [PDF] 584-587
Mihina, F. Evolučná ontológia ako možný koniec ontologickej anémie (J. Šmajs - J. Krob)   [PDF] 666-670
Karol Kollár Inštruktívny príspevok k dejinám logiky a metodológie vied   [PDF] 755-757
Orientácie
Desanti, J.T. Úvod do fenomenológie. Úvod   [PDF] 98-114
Sivák, J. In memoriam Jean-Toussaint Desanti   [PDF] 115-118
Sagnol, M. Walter Benjamin - archeológ moderny   [PDF] 272-283
Schütz, A. Tvorba pojmov a teórií v sociálnych vedách   [PDF] 347-359
Sperber, D. Metodologický individualizmus a kognitivizmus v sociálnych vedách   [PDF] 504-512
Ohlasy - polemiky
Gluchman, V. Biologické a sociálne v etike sociálnych dôsledkov (o determinácii a slobode vôle, respektíve mravnej slobode)   [PDF] 119-137
Mandová, T. (Kým, čím bol?) N. O. Losskij (Reakcia na jeden príspevok)   [PDF] 138-142
Eseje
Suvák, V. Metafyzika diferencie teoretického a praktického: K zodpovednosti nášho myslenia za vlastné konanie   [PDF] 199-208
Karul, R. Vnímanie a zachytávanie života (M. Henry o umení)   [PDF] 209-212
Komorovský, Ján Skúsenosti Nikolaja A. Berďajeva s antropozofmi   [PDF] 213-216
Várossová, E. Aj takto som ho poznala... (1. 1. 2003 zomrel v Bratislave doc. PhDr. Ján Uher, CSc.)   [PDF] 360-362
Gluchman, V. Honoré de Balzac ako kritik súdobej francúzskej spoločnosti a morálky   [PDF] 409-425
Šulavíková, B. Viac ako príbeh (K diskurzu o identite)   [PDF] 426-433
Pauer, J. Od dezintegrácie ku kooperácii (Alebo kde a kam pláva loď nášho sveta?)   [PDF] 544-550
Baňas, Ján Aristotelovská verzus stoická logika [Abstrakt] [PDF] 551-563
Čarnogurská, M. Vstupuje svetová filozofia do novej historickej etapy tzv. "transmodernizmu"? (Správa a postrehy z priebehu XXI. svetového filozofického kongresu, ktorý sa konal v dňoch 10. - 17. augusta v tureckom Istanbule)   [PDF] 624-635
Herec, O. Prieskumník virtuálnej reality   [PDF] 636-655
Forró, T. Francis Bacon a metanarácie inštrumentálneho poznania   [PDF] 656-665
Sivák, J. Postrehy z 21. svetového filozofického kongresu   [PDF] 751-754
Rozhovory
Keď vedu nemožno stotožniť s rozumom. Rozhovor s prof. Paulom Janssenom   [PDF] 564-570