Obsah ročníka

State
Smreková, D. Dobro a cnosť v morálnej filozofii V. Jankélévitcha [Abstrakt] [PDF] 1-14
Pichler, T. Slovenské politické myslenie v 19. storočí - kľúčové problémy [Abstrakt] [PDF] 15-20
Belás, Ľ. Descartes a doktor vladárov [Abstrakt] [PDF] 21-30
Szmrecsányi, T. Archetypy ako základné východiská milétskej protofilozofie [Abstrakt] [PDF] 31-47
Letz, J. Jean Guitton: filozof intimity a ticha [Abstrakt] [PDF] 73-83
Hauer, T. Zpět k beztřídní společnosti? Poznámky k Rortyho politické vizi [Abstrakt] [PDF] 84-96
Hruška, I.L. Hegel a kauzalita [Abstrakt] [PDF] 97-108
Feber, J. Rozum a víra - poznámky ke struktuře lidského vědomí [Abstrakt] [PDF] 151-162
Kalaš, A. Úloha pudu a súhlasu v stoickej epistemológii [Abstrakt] [PDF] 163-180
Szmrecsányi, T. Parmenides - praotec európskeho duálneho myslenia [Abstrakt] [PDF] 233-244
Kovaľová, D. Úvod do problematiky bioetiky [Abstrakt] [PDF] 245-258
Wollner, U. Vybrané aspekty myslenia hlavných predstaviteľov francúzskeho tradicionalizmu 19. storočia [Abstrakt] [PDF] 259-274
Smreková, D. Sme väzňami svojho charakteru? (odpoveď Kanta, Sartra a Mouniera) [Abstrakt] [PDF] 307-320
Tholt, P. Problém "prirodzeného sveta" a východiská Patočkovho skúmania dejín filozofie a vedy [Abstrakt] [PDF] 321-334
Tomašovičová, J. Výzva techniky len pre Martina Heideggera? [Abstrakt] [PDF] 335-341
Farkašová, E. Situovanosť vedeckého poznania verzus jeho objektivita (K problematike situovaného poznania vo feministických epistemológiách) [Abstrakt] [PDF] 383-392
Szapuová, M. Problém empirizmu vo feministickej epistemológii [Abstrakt] [PDF] 393-404
Kalaš, A. Vplyv cynizmu na stoicizmus [Abstrakt] [PDF] 405-430
Bohunická, L. Možnosti etického diskurzu v procese utvárania morálnych noriem [Abstrakt] [PDF] 431-436
Palovičová, Z. Cnosti a dobro človeka [Abstrakt] [PDF] 465-474
Piaček, J. Synkriticizmus ako filozofia a spôsob života [Abstrakt] [PDF] 475-492
Bystřický, J. Fraktální identita a Hannah Arendtová (K problematice identity a defragmentace subjektu) [Abstrakt] [PDF] 493-503
Floss, P. Příspěvek k problematice současného morálního diskursu a ideje personality [Abstrakt] [PDF] 536-540
Floss, K. Zrada vzdělanců a "public intellectual" [Abstrakt] [PDF] 541-545
Gažík, P. Gabriel Marcel a pretrvávajúca hodnota jeho myslenia [Abstrakt] [PDF] 546-550
Mičaninová, M. Viera - rozum - interpretácia: tri piliere Saadiovho obrazu človeka [Abstrakt] [PDF] 551-558
Dufferová, A. Prvenstvo pravdy v epistemológii Edity Steinovej z personalistickej perspektívy [Abstrakt] [PDF] 559-564
Glasa, J. - Glasová, M. Personalizmus a aktuálne problémy súčasnej bioetiky [Abstrakt] [PDF] 565-570
Sivák, J. K Ricoeurovej hermeneutickej fenomenológii osoby [Abstrakt] [PDF] 571-581
Letz, J. Prosoponická ontológia a jej perspektívy [Abstrakt] [PDF] 582-590
Gálik, S. Niekoľko poznámok k problému vzťahu vedomia a osoby v duchovno-evolučnej perspektíve človeka [Abstrakt] [PDF] 591-595
Vargová, M. Zamyslenie nad modernou spoločnosťou a poukázanie na význam zodpovednosti pre jednotlivca i pre spoločnosť [Abstrakt] [PDF] 596-599
Hrašková, J. Koncept srdca v etickom personalizme B. P. Vyšeslavceva [Abstrakt] [PDF] 600-604
Barníková, Z. Problém slobody u ruských exilových filozofov 20. storočia [Abstrakt] [PDF] 605-611
Balážová, J. Národnoobranná koncepcia konzervatívca S. H. Vajanského [Abstrakt] [PDF] 613-620
Šulavíková, B. Tichá revolúcia osobnej moci [Abstrakt] [PDF] 621-630
Rozemberg, A. Cesty k dialogickému mysleniu [Abstrakt] [PDF] 631-650
Kopčok, A. Reformné procesy - trhliny v totalitnom monolite [Abstrakt] [PDF] 683-697
Bakoš, V. Slobodu pre marxizmus, alebo slobodu od marxizmu? [Abstrakt] [PDF] 698-712
Kopsová, R. Miesto Miroslava Kusého v slovenskej filozofii 60-tych rokov [Abstrakt] [PDF] 713-724
Karol Kollár K teoretickej činnosti A. Siráckeho v 60-tych rokoch 20. storočia [Abstrakt] [PDF] 725-734
Balážová, J. Slovenská filozofická spoločnosť v 60-tych rokoch 20. storočia [Abstrakt] [PDF] 735-744
Eseje
Mikláš, N. Ako ironizovať sebaironika? (Filozofia, alebo literárna veda?)   [PDF] 48-50
Kopsová, R. Strach z normalizácie a normalizácia strachu   [PDF] 109-115
Halama, P. Problém svedomia v existenciálnej analýze a logoterapii V. E. Frankla   [PDF] 206-212
Bakoš, O. Úvod do súčasnej estetiky   [PDF] 342-348
Mihina, F. Musilova vízia civilizačnej drámy   [PDF] 349-356
Gažík, P. Z odkazu Teilharda de Chardin (pri príležitosti 120. výročia narodenia, 1881-1955)   [PDF] 357-360
Zigman, P. Srdečný pozdrav z Neandertálu   [PDF] 437-443
Bartko, M. Tomáš Trnka alebo záhada vedomia a poznania   [PDF] 504-509
Cehelník, M. Karl R. Popper - filozofia hľadania lepšieho sveta (Intelektuálny portrét: 100 rokov od narodenia zakladateľa kritického racionalizmu)   [PDF] 510-524
Sarf, H. Postmodernistické omyly I   [PDF] 525-528
Hrehová, H. Aktuálnosť ruského filozofického personalizmu v prostredí súčasného morálneho nihilizmu   [PDF] 745-751
Novotná, I. Niektoré aspekty poľského personalizmu so zameraním na personalizmus Karola Wojtyłu   [PDF] 752-755
Texty
Cassirer, E. Štruktúra a kauzalita   [PDF] 51-61
Hodina v redakcii
Diskusia k stati J. Pauera Diferencia a poriadok, uverejnenej v č. 7/2001   [PDF] 62-64
Diskusia k eseji prof. Karola Nandráskeho Nenáboženská interpretácia sveta anjelov, uverejnenej v čísle 8/2001   [PDF] 290-298
Recenzie
Kopsová, R. Mozaikový exkurz ruskou filozofiou 20. storočia (Ed.: Russkaja filosofija vo vtoroj polovine XX veka)   [PDF] 65-68
Labuda, P. Dejiny interpretácie Piesne piesní ako "perfektum" európskeho myslenia (Origenes)   [PDF] 68-70
Štekauerová, Ľ. Pokus o sociobiologické zdôvodnenie pôvodu cnosti (M. Ridley)   [PDF] 71-72
Pichler, T. Filozofia v kultúrnom kontexte. (Zborník z konferencie)   [PDF] 137-138
Sivák, J. Štvrtý diel Husserlovej korešpondencie (K. Schumann, E. Schumannová, eds.)   [PDF] 138-141
Maco, R. Husserl a novokantovci (K. Schuhmann, E. Schuhmannová, eds.)   [PDF] 141-144
Sivák, J. Listy filozofov (K. Schuhmann, E. Schuhmannová, eds.)   [PDF] 144-148
Znášik, J. Husserl a vedci (K. Schuhmann, E. Schuhmannová, eds.)   [PDF] 217-218
Sivák, J. Husserl a inštitúcie (K. Schuhmann, E. Schuhmannová, eds.)   [PDF] 218-220
Truchlíková, E. O smrti (R. Steindl)   [PDF] 221-227
Sošková, J. Filozoficky o kultúre (A. Fischerová, ed.)   [PDF] 228-230
Leško, V. Descartovo rané dielo (René Descartes)   [PDF] 299-302
Maco, R. Edmund Husserl vo svetle jeho korešpondencie (K. Schuhmann, E. Schuhmannová, eds.)   [PDF] 302-305
Sivák, J. Husserl v rodinnej korešpondencii (K. Schuhmann, E. Schuhmannová, eds.)   [PDF] 372-373
Kopsová, R. "Poznáte ich po ovocí" (zborník Ruská filozofia v druhej polovici 20. storočia, ed. I. L. Andrejevová)   [PDF] 373-376
Plašienková, Z. Fenomén "európskej dimenzie" v edukatívnom procese (M. Žilinek)   [PDF] 462-463
Mészáros, O. Pohľad na nemecky píšucich filozofov v Uhorsku v období osvietenstva (János Rathmann, ed.)   [PDF] 529-531
Hroch, J. Mediálny diskurz postmoderny (Jiří Bystřický)   [PDF] 532-534
Zouhar, M. Posledná kniha W. V. O. Quina (W. V. O. Quine)   [PDF] 677-681
Mihina, F. Cnosť v tóge alebo virtus vo filozofii M. Tullia Cicerona (E. Urbancová)   [PDF] 756-758
Preklady
Veljak, L. Medzinárodná recepcia filozofie Praxis-u   [PDF] 116-122
Ryder, J. Zmierenie pragmatizmu a naturalizmu   [PDF] 123-136
Homo philosophicus
Za Jánom Šulavíkom   [PDF] 149-150
Filozofia a teológia
Nandrásky, K. Koniec sveta?!   [PDF] 181-205
Z vedeckého života
Gloznek, R. Niekoľko postrehov z medzinárodnej konferencie Pragmatizmus a sémantika v Prahe   [PDF] 213-216
___
Spomienka na Slavomila Strohsa (1926 - 2001)   [PDF] 231-232
Za Imrichom Staríčkom (17.11.1919 - 26.1.2002)   [PDF] 306
Za Imrichom Staríčkom (17. 11. 1919 - 26. 1. 2002)   [PDF] 377-379
Filozof Hans-Georg Gadamer zomrel vo veku 102 rokov   [PDF] 380-381
Diskusia
Münz, T. Etika sociálnych dôsledkov Vasila Gluchmana   [PDF] 275-284
Bakoš, V. Receptívnosť slovenského myslenia ako problém   [PDF] 285-289
Ad fontes
Heidegger, M. Budovať, bývať, myslieť   [PDF] 361-371
Hertz, R. Princípy mechaniky   [PDF] 444-453
Rozhovory
Niekoľko výročí na zamyslenie. Rozhovor s prof. H. Skolimowským   [PDF] 454-461
Orientácie
Voropaj, T.S. Človek vo svete slova: Michail Michailovič Bachtin (1895-1975)   [PDF] 651-666
Jakšič, B. Disidenti - (ne)dokončený príbeh   [PDF] 667-676