Obsah ročníka

State
Balážová, J. Problém národa v slovenskom filozofickom myslení v prvej polovici 20. storočia [Abstrakt] [PDF] 1-12
Šmajs, J. Dva ontické řády [Abstrakt] [PDF] 13-24
Maco, R. K pojmu symbolickej formy u E. Cassirera [Abstrakt] [PDF] 25-41
Belás, Ľ. Problém mieru v kontexte Kantovej filozofie dejín [Abstrakt] [PDF] 75-81
Palovičová, Z. Prínos G. E. Moora k etickej diskusii o pojme dobra [Abstrakt] [PDF] 82-89
Hauer, T. G. Deleuze, J. F. Lyotard a postmoderní veřejný prostor [Abstrakt] [PDF] 90-100
Kopčok, A. Hľadisko modernizácie a nedávna slovenská filozofická minulosť [Abstrakt] [PDF] 149-173
Smreková, D. Od rigorizmu povinnosti k morálke cnosti [Abstrakt] [PDF] 174-186
Letz, Ján Personálny fenomén v postmodernej mnohosti [Abstrakt] [PDF] 219-225
Fotta, P. Koncepcia súčasnej realistickej metafyziky [Abstrakt] [PDF] 226-240
Čana, T. O "bezprostrednosti" referencie v Skúmaniach [Abstrakt] [PDF] 241-253
Sisáková, O. Peniaze ako symbol modernej kultúry [Abstrakt] [PDF] 291-299
Nemčeková, M. Poznámky ku konceptu ľudskej dôstojnosti [Abstrakt] [PDF] 300-308
Kvasz, L. Epistemologické aspekty dejín modernej algebry [Abstrakt] [PDF] 309-331
Kalaš, A. Kataleptická fantázia v stoickej epistemológii [Abstrakt] [PDF] 363-381
Nandrásky, K. "Nenáboženské kresťanstvo"?! (Teologické reflexie Dietricha Bonhoeffera) [Abstrakt] [PDF] 382-397
Ondrejkovič, P. Sociálna patológia, alebo deviácia? [Abstrakt] [PDF] 398-413
Smreková, D. K Merleau-Pontyho fenomenologickej vízii človeka a sveta [Abstrakt] [PDF] 441-451
Karol Kollár Andrej Sirácky a problém etickej hodnoty [Abstrakt] [PDF] 452-462
Farkašová, E. - Szapuová, M. Rozum, poznanie, skúsenosť: rekonštrukcia tradičných pojmov (nielen) vo feministickej epistemológii [Abstrakt] [PDF] 463-473
Holubová, M. Cézannovo oko a Merleau-Pontyho duch [Abstrakt] [PDF] 474-484
Nandrásky, K. Nenáboženská interpretácia sveta anjelov [Abstrakt] [PDF] 519-525
Dufferová, A. Prekoná Európa paradox vlastnej epochy? [Abstrakt] [PDF] 526-537
Letz, Ján Anglo-americký personalizmus [Abstrakt] [PDF] 538-556
Várossová, E. Miesto a význam Svätopluka Štúra v kontexte slovenskej filozofie 20. storočia   [PDF] 594-600
Pichler, T. Svätopluk Štúr a politika ideí   [PDF] 601-606
Bakoš, V. Cesty modernej slovenskej filozofie: Štúr a Hrušovský   [PDF] 607-611
Bodnár, Ján Noetické aspekty problému transcendentna vo filozofii Svätopluka Štúra   [PDF] 612-617
Münz, T. Filozofia života Svätopluka Štúra   [PDF] 618-619
Kopčok, A. Z filozofie do života (K povojnovej publicistike Svätopluka Štúra)   [PDF] 620-626
Uher, Š. Z osobných úvah a spomienok na Svätopluka Štúra   [PDF] 627-630
Novosád, F. Vôľa k rozumu proti vôli k moci (Štúrova rozprava o nemeckej ideológii alebo pokus o ideologickú prevenciu)   [PDF] 631-635
Karol Kollár Niekoľko poznámok k Štúrovej práci Zápasy a scestia moderného človeka   [PDF] 636-639
Viceník, J. Úvahy Svätopluka Štúra o logike   [PDF] 640-646
Balážová, J. Zmysel národného obrodenia: Svätopluk Štúr k problému nacionalizmu v slovenskom filozofickom myslení   [PDF] 647-651
Dupkala, R. K problematike hľadania "syntetického typu" racionality v tvorbe S. Štúra   [PDF] 652-656
Furjelová, A. Poznámky k Štúrovej koncepcii životnej výstavby ako pozitívnemu variantu vitalizmu   [PDF] 657-661
Lalíková, E. Inšpiratívnosť imaginárnych stretnutí so Svätoplukom Štúrom   [PDF] 662-665
Palovičová, Z. Súčasná morálna filozofia a problém cnosti [Abstrakt] [PDF] 669-678
Kvasz, L. Epistemologické aspekty dejín klasickej mechaniky [Abstrakt] [PDF] 679-702
Šulavík, Ján Dve koncepcie vzťahu psychológie a filozofie [Abstrakt] [PDF] 703-713
Úvahy - eseje
Várossová, E. Nad zborníkom "Zo súčasnej chorvátskej filozofie"   [PDF] 42-45
Yi-zhuang, C. Kozmológia samo-sa-organizujúcna, objavená v nedávno nájdenej starovekej kópii Lao-cóvho Tao Te Ťingu   [PDF] 101-108
Fromm, E. Humanizmus ako šanca prežiť   [PDF] 109-116
Ohlasy - polemiky
Gáliková, S. - Gálik, D. O existenčnom rozmere a ontologickom statuse prírodných entít   [PDF] 46-52
Kvasz, L. Načo písať filozofiu na Slovensku   [PDF] 53-64
Z vedeckého života
Višňovský, E. Filozofia a doba (2. slovenský filozofický kongres)   [PDF] 65-68
Hábová, Ľ. Správa z Olomouca   [PDF] 200-202
Sedová, T. O interpretácii z pohľadu filozofie jazyka   [PDF] 282-283
Štekauerová, Ľ. Živá filozofia H. Skolimowského na pôde katedry filozofie FF PU   [PDF] 728-729
Recenzie
Karol Kollár O špecifickosti procesu formovania identít (M. Csáky, E. Mannová)   [PDF] 69-71
Sedová, T. Moderný výklad stoickej logiky (F. Gahér)   [PDF] 72-74
Marcelli, M. Znovu o Foucaultovi (I. Buraj)   [PDF] 143-145
Špelda, D. Změny gramatiky vědy (L. Kvasz)   [PDF] 146-148
Smreková, D. K perspektívam etiky konzekvencializmu u nás (V. Gluchman)   [PDF] 203-206
Wollner, U. Liberalizmus a komunitarizmus v kontexte súčasnej filozofie (J. Velek)   [PDF] 207-210
Šlosiar, Ján Tolerancia - brána k postmodernému mysleniu? (V. Seiler - B. Seilerová)   [PDF] 210-212
Vinjar, I. Príspevok k fenomenológii E. Steinovej (P. Volek)   [PDF] 213-216
Dupkala, R. Filozofické reflexie estetiky Michala Greguša (J. Sošková)   [PDF] 284-285
Chabada, M. Výzva existencializmu (J. Novozámská)   [PDF] 286-288
Volek, P. Logika pre študentov humanitných odborov (P. Sousedík)   [PDF] 288-289
Sedová, T. Dispozitív sexuality verzus telo a pôžitok (M. Foucault)   [PDF] 357-360
Sťahel, R. Kultúrnou úlohou filozofie je udržiavať diskusiu (R. Rorty)   [PDF] 360-362
Višňovský, E. Obnovená poetika filozofie (R. Shusterman)   [PDF] 438-440
Holubová, M. Viditeľné a neviditeľné (Maurice Merleau-Ponty)   [PDF] 510-513
Cedzo, R. Rozpačitý úvod do logiky (P. Volek)   [PDF] 513-518
Višňovský, E. Rekonštrukcia ako jadro pragmatizmu (John J. Stuhr)   [PDF] 582-585
Chabada, M. Filozofický úvod do teológie (D. Allen)   [PDF] 585-588
Zigman, P. "Hegeliáda" nielen pre (dosiaľ) nezasvätených (H. Schnädelbach)   [PDF] 588-591
Kopsová, R. Fenomén ruskej mentality (Eds.: Rossijskaja mentaľnosť: metody i problemy izučenija.)   [PDF] 730-733
Suvák, V. Amicus Plato magis amica veritas (B. Dembiňski)   [PDF] 733-738
Piaček, J. Husserlova korešpondencia a jej prvý zväzok (K. Schumann, E. Schumannová, eds.)   [PDF] 739-741
Tomašovičová, J. Mníchovskí fenomenológovia (K. Schumann, E. Schumannová, eds.)   [PDF] 741-742
Piaček, J. Tretí zväzok Husserlovej korešpondencie (K. Schumann, E. Schumannová, eds.)   [PDF] 743-744
Rozhovory
Túžba po úplne inom (Rozhovor Helmuta Gumniora s Maxom Horkheimerom)   [PDF] 117-130
Hermeneutika viery (Rozhovor s doc. Lenkou Karfíkovou, Dr. theol.)   [PDF] 572-578
Jubileá
Blahynka, M. Johann Sebastian Bach vo filozofii dvadsiateho storočia   [PDF] 131-142
Ohlasy
Novosád, F. Metafrfloš a jeho palica (Niekoľko zlostných poznámok o "náhradných" problémoch hĺbkomerača Ladislava Kvasza)   [PDF] 187-193
Sedová, T. Rozlúčka s oponentom   [PDF] 194-199
Gahér, F. Inkvizičný rozsudok nad Gödelom?   [PDF] 276-281
Gáliková, S. Krajina krivých zrkadiel   [PDF] 355-356
Smolková, E. O jednej polemickej recenzii   [PDF] 579-581
Eseje
Valent, T. K filozofii dejín O. Spenglera a A. J. Toynbeeho   [PDF] 254-258
Gluchman, V. B. F. Skinner: Za a proti slobode a dôstojnosti človeka   [PDF] 259-265
Kuna, M. Je Rawlsov liberalizmus verejného rozumu nenapraviteľne sektársky?   [PDF] 414-422
Trgiňa, M. K fenoménu reklamy   [PDF] 423-430
Šmihula, D. O podstate ľudských práv   [PDF] 431-437
Pauer, J. Diferencia a poriadok   [PDF] 485-494
Fusek, M. Miguel de Unamuno - svévole nebo subverze?   [PDF] 557-561
Pauer, J. Čriepky z Kuzánskeho   [PDF] 714-718
Texty
Bonhoeffer, D. Dedičstvo a rozklad   [PDF] 266-275
Simmel, G. Veľkomestá a duchovný život   [PDF] 332-340
Newton, I. Matematické základy prírodnej filozofie   [PDF] 341-354
Preklady
Epštejn, M. Čin a udalosť. K teórii osudu   [PDF] 495-509
Filozofia pre školy
Šrobár, Š. Niektoré aspekty Bergsonovej dynamickej ontológie   [PDF] 562-567
Degro, I. Tomáš Akvinský a jeho filozofická interpretácia sveta   [PDF] 568-571
___
Svätopluk Štúr - bibliografia diela   [PDF] 666
Hodina v redakcii
Moc a hodnoty v súčasnom svete (teror a globalizácia moci)   [PDF] 719-727