Obsah ročníka

State
Zálešák, T. K otázke sakrálneho a k otázke vývoja morálnych pravidiel [Abstrakt] [PDF] 1-8
Golema, M. K metodologickým dilemám súčasnej literárnej vedy [Abstrakt] [PDF] 9-20
Letz, Ján Triadická koncepcia človeka - áno, alebo nie? [Abstrakt] [PDF] 21-26
Šišmišová, P. Sto rokov španielskej filozofie (od moderny k postmoderne) [Abstrakt] [PDF] 70-84
Pardińas Béjar, L. Esej v španielskej myšlienkovej tradícii (krátky náčrt)   [PDF] 85-87
Abellán, J.L. Exil, literatúra, filozofia (španielsky exil 1939)   [PDF] 88-93
Cerezo Galán, P. Svetlina sveta: od logu k mýtu. V závere desať téz. (Chodníčkami Martina Heideggera)   [PDF] 94-109
Chamizo Domínguez, P.J. Ortega a jazyk   [PDF] 110-117
Heredia Soriano, A. Problémy konštituovania filozofického hispanizmu   [PDF] 118-123
Rielo, F. Osoba nie je bytím pre seba ani bytím pre svet   [PDF] 124-129
Subirats, E. Španielske kvarteto   [PDF] 130-138
Trías, E. Prvá meditácia   [PDF] 139-150
Leško, V. Dejiny filozofie ako filozofický problém [Abstrakt] [PDF] 209-217
Remišová, A. Profesijné etické kódexy [Abstrakt] [PDF] 218-228
Belás, Ľ. Metafyzika dejín - nový smer Kantovho kriticizmu [Abstrakt] [PDF] 229-241
Hogenová, A. K problému vnitřního vnímání [Abstrakt] [PDF] 283-293
Kalaš, A. Elementy stoickej epistemológie [Abstrakt] [PDF] 294-306
Čechvalová, Z. Jungov pojem psyché a hranice skúsenosti [Abstrakt] [PDF] 307-315
Suvák, V. Slová, ktoré sa chcú stať činmi, alebo ešte raz prípad Isokrates [Abstrakt] [PDF] 361-377
Fedorko, M. Irónia a myslenie irónie v dejinách filozofie (pokus o vymedzenie problému) [Abstrakt] [PDF] 378-385
Porubjak, M. Platónovo podobenstvo o úsečke a problém zla [Abstrakt] [PDF] 386-394
Sedová, T. K explanačnej sile interpretativizmu v sociálnom poznaní [Abstrakt] [PDF] 443-459
Smreková, D. K dejinnofilozofickým zdrojom renesancie pojmu cnosti [Abstrakt] [PDF] 460-471
Ondrejková, A. Axiologická etika [Abstrakt] [PDF] 472-483
Nemčeková, M. Zmysel života, či zmysel smrti? [Abstrakt] [PDF] 484-493
Šulavík, Ján Explanačný význam pojmu "implicitná filozofia" [Abstrakt] [PDF] 494-501
Hanzel, I. James Woodward o vedeckom vysvetlení a kauzálnych kapacitách [Abstrakt] [PDF] 521-533
Lacko, N. Problém "vonkajšieho" a "vnútorného" v Bachtinovej filozofii reči a konania [Abstrakt] [PDF] 534-544
Smolková, E. K problému vzťahu hodnotenia a poznania v environmentálnom myslení [Abstrakt] [PDF] 545-556
Kvasz, L. Epistemologické aspekty moderného maliarstva [Abstrakt] [PDF] 601-619
Smreková, D. K dvom významom pojmu zopdovednosť [Abstrakt] [PDF] 620-631
Smrecsányi, T. Archetypy v čínskej kozmogónii a v Tao Te Tíngu [Abstrakt] [PDF] 632-648
Korený, P. Bezpečnosť a sloboda [Abstrakt] [PDF] 673-691
Palovičová, Z. K niektorým významom pojmu dobrý v morálnej filozofii [Abstrakt] [PDF] 692-701
Černík, V. Počiatky rozvoja modernej metodológie vied na Slovensku v rokoch 1949-1962 [Abstrakt] [PDF] 749-763
Mihina, F. Abdukcia - súčasť fallibilistickej koncepcie poznania Ch. S. Peirca [Abstrakt] [PDF] 764-776
Višňovský, E. O súčasnom neopragmatizme [Abstrakt] [PDF] 777-787
Kvasz, L. Epistemologické aspekty dejín klasickej algebry [Abstrakt] [PDF] 788-808
Šuch, J. Niekoľko poznámok k dielu Haydena Whita [Abstrakt] [PDF] 809-819
Úvahy - eseje
Ondrejkovič, P. Násilie ako sociálnopatologický jav   [PDF] 27-35
Šrobár, Š. Problém človeka v modernom kresťanskom myslení   [PDF] 36-38
Kanichová, R. Genéza konštituovania nemeckej filozofickej terminológie   [PDF] 242-254
Pauer, J. Kultúra pluralizmu (medzi stratou centra, polycentrizmom a univerzalizmom)   [PDF] 316-326
Krsková, A. Staronová perspektíva chápania ľudských práv   [PDF] 327-334
Gálik, S. Filozofia a meditácia   [PDF] 439-441
Višňovský, E. Pragmatizmus ako ontologický realizmus a filozofická antropológia   [PDF] 502-506
Sedová, T. Rortyho zrkadlo   [PDF] 557-562
Nandrásky, K. "Čo oslovujem, Teba osloviac?" Milan Rúfus a modlitba   [PDF] 702-717
Texty
Habermas, J. Tri normatívne modely demokracie   [PDF] 39-46
Chung-Ming, K. Náboženstvo dobrého občana   [PDF] 47-52
Schusterman, R. Pragmatizmus a filozofický život   [PDF] 255-262
Ricœur, P. Medzi časom smrteľným a monumentálnym: Pani Dallowayová   [PDF] 263-272
Bourdieu, P. Prednáška o prednáške   [PDF] 424-438
Hiltmann, G. "Filozofia by sa mala vlastne iba básniť": K Wittgensteinovmu chápaniu jazyka a filozofie   [PDF] 507-515
Azzie, P. Prečo Hobbes obdivoval Aristotelovu Rétoriku   [PDF] 569-584
Schlick, M. Obrat filozofie   [PDF] 585-591
Metz, J.B. Náboženstvo a politika na pôde moderny   [PDF] 659-666
Brandom, R. Niektoré pragmatické témy v Hegelovom idealizme: vyjednávanie a spravovanie v Hegelovom vysvetlení štruktúry a obsahu pojmových noriem   [PDF] 718-741
Z vedeckého života
Šulavík, Ján Psychiatria, filozofia a etológia   [PDF] 53-54
Remišová, A. Podnikateľská etika v strednej a východnej Európe   [PDF] 55-56
Trías, E. - Šišmišová, P. Španielska filozofia na internete   [PDF] 170-178
Kouřím, Z. Nad jedním číslem časopisu   [PDF] 179-182
Lenghardtová, J. Centrum iberských a latinskoamerických štúdií (nové akademické pracovisko Ekonomickej univerzity v Bratislave)   [PDF] 183-184
Lenghardtová, J. - Šišmišová, P. Sté výročie Generácie 1898 v Čechách a na Slovensku   [PDF] 185-186
Recenzie
Balážová, J. Nacionalizmus a modernita - horúci problém súčasnej teórie národa (A. D. Smith: Nationalism and Modernism)   [PDF] 57-59
Wollner, U. Problém modernej spoločnosti (N. Chomsky: Perspektivy moci)   [PDF] 59-63
Potančok, M. O dôstojnosti človeka (B. Seilerová: O dôstojnosti človeka. Odkaz Giovanniho Pica delia Mirandola)   [PDF] 63-66
Čechvalová, Z. Dobrodružstvo ducha (A. Jaffé: Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga)   [PDF] 66-68
Kouřím, Z. Monografia o Unamunovi (P. Cerezo Galán)   [PDF] 187-190
Kouřím, Z. Otázky výchovy (F. Savater)   [PDF] 190-191
Maliti, R. Metafora pod lupou filozofa (P. J. Chamizo Domínguez)   [PDF] 191-194
Petrovská, M. Podnetné štúdie o portugalskom myslení (E. Abranches de Soveral)   [PDF] 194-196
Šišmišová, P. J. Ortega y Gasset "zvnútra" (F. J. Martín)   [PDF] 196-201
Šišmišová, P. O európskej identite trochu inak (J. Lomba Fuentes)   [PDF] 202-207
Sedová, T. Alchýmia sociálneho sveta (Pierre Bourdieu)   [PDF] 273-277
Šrobár, Š. Hľadanie transcendencie v postmodernej dobe (Jolana Poláková)   [PDF] 277-280
Chabada, M. Slovník základných pojmov metafyziky (Josef de Vries)   [PDF] 280-282
Sedová, T. Na ceste k M. Weberovi (F. Novosád)   [PDF] 354-357
Dupkala, R. Fenomén duchovnosti ako filozofický problém (L. J. Veverka)   [PDF] 357-358
Balážová, J. Kapitoly z dejín ideí v modernizácii slovenskej spoločnosti (V. Bakoš)   [PDF] 516-518
Špirko, D. Morálka ako čosi "navyše?" (D. Smreková, Z. Palovičová)   [PDF] 518-520
Karol Kollár Ku koreňom filozofického myslenia na Slovensku (R. Dupkala)   [PDF] 592-594
Palovičová, Z. Základy environmentálnej filozofie (D. Špirko)   [PDF] 594-596
Čana, T. Gödelove filozofické eseje (K. Gödel)   [PDF] 596-600
Bodnár, Ján Národovci a občania (T. Pichler)   [PDF] 667-669
Porubjak, M. Sparagmos alebo správa o počiatkoch a pozadí filozofie (M. Šedina)   [PDF] 670-672
Letz, Ján Nový edičný čin v priestore slovenskej filozofie: Acta Philosophica Tyrnaviensia   [PDF] 742-744
Dupkala, R. O "prvých stretnutiach" Poliakov s Husserlom (Cz. Głombik)   [PDF] 744-746
Bilasová, V. O statuse teoretického poznania (A. L. Zachariasz)   [PDF] 746-748
Černík, V. Analýza teoretického rozumu (Hanzel, I.: The Concept of Scientific Law in the Philosophy of Science and Epistemology. A Study of Theoretical Reason)   [PDF] 820-824
Spomienka
Kouřím, Z. Alain Guy (11.VIII.1918 - 7.IX.1998). In memoriam   [PDF] 151-169
___
Slovenské filozofické združenie   [PDF] 208
ZA ŠTEFANOM POLAKOVIČOM (22.9.1912-november 1999)   [PDF] 359-360
Slovenské filozofické združenie   [PDF] 600
Jubileá
Sisáková, O. Hans-Georg Gadamer - občan 20. storočia   [PDF] 335-341
Gadamer, H.G. Výtvarné umenie a literatúra na konci 20. storočia   [PDF] 342-346
Gadamer, H.G. Sémantika a hermeneutika   [PDF] 347-353
Komorovský, Ján Vladimír Sergejevič Soloviov v živote a diele Alexeja Fiodoroviča Loseva (K stému výročiu úmrtia V. Soloviova)   [PDF] 563-568
Diskusia
Suvák, V. Prečo by nemohla byť filozofia ako filosofia alebo o jednom malom nenápadnom "s"   [PDF] 395-399
Kvasz, L. K problému písania filozofie na Slovensku   [PDF] 400-413
Kanovský, M. Autonómia filozofického poľa - boj o "s"   [PDF] 414-420
Krupa, V. Poznámka k normalizácii a regulácii jazyka   [PDF] 421-423
Polemika
Sedová, T. Odpoveď L. Kvaszovi alebo o banalite a bizarnosti   [PDF] 649-653
Gáliková, S. O filozofii, Žofii, Človeče, nehnevaj sa, ÚV KSČ a o inom   [PDF] 654-658