Obsah čísla

State
Zouhar, M. Indexikalizmus, sémantický minimalizmus a pravdivostný obsah [Abstrakt] [PDF] 705-717
Neština, M. Sémantické a pragmatické otázky jazyka právnych predpisov [Abstrakt] [PDF] 718-730
Marcinková, H. Extrémna chudoba ako problém zanedbania negatívnych povinností globálnej spravodlivosti [Abstrakt] [PDF] 731-742
Úvahy - eseje
Sedová, T. Poznámky k Habermasovým východiskám komunikačnej teórie konania [Abstrakt] [PDF] 743-750
Pauer, J. Oligarchická manipulácia svetového (ne)poriadku – 1. časť   [PDF] 751-760
Recenzie
Neština, M. Zouhar, M.: Význam v kontexte   [PDF] 761-763
Mestek, J. Heider, D.: Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty   [PDF] 764-766
Bocanová, Z. Nielsen, C. – Sepp, H. R.: Welt Denken. Annäherung an die Kosmologie Eugen Finks   [PDF] 766-768
Sucharek, P. Meitinger, S. (ed.): Henri Maldiney – une phénoménologie à l’impossible   [PDF] 769-772
Molnárová, Z. Bax, Ch.: Subjectivity after Wittgenstein: The Post-Cartesian Subject and the „Death of Man“   [PDF] 773-775
Z vedeckého života
Komenská, K. Správa z medzinárodnej konferencie Minding Animals Conference 2   [PDF] 776-777
Gluchmanová, M. Konferencia Dejiny etického myslenia na Slovensku III   [PDF] 778-779
Ďurčík, V. Profesionalizácia etického poradenstva na Slovensku – teoretické a praktické perspektívy   [PDF] 780-781
Oznamy redakcie
Nový spôsob citovania vo Filozofii   [PDF] 782-783