Obsah čísla

State
Hrubec, M. Kritická koncepce mezinárodního uspořádaní. Axel Honneth o uznání mezi státy [Abstrakt] [PDF] 405-422
Úvahy - eseje
Sedová, T. Vzostup a pád idey pokroku. Nad knihou Zdzisława Krasnodębského Zánik myšlenky pokroku   [PDF] 423-430
Diskusie - polemiky
Zouhar, M. Saul Kripke v slovenskom kráľovstve krivých zrkadiel   [PDF] 431-446
Z vedeckého života
Pozvánka na konferenciu Sloboda a jej projekcie   [PDF] 446
Správa z konferencie Povaha súčasnej filozofie a jej metódy   [PDF] 513-519
Mladí filozofi
Gogora, A. Mesto a dom, inžinier a ruchy [Abstrakt] [PDF] 447-451
Žiak, J. Štrukturalizmus v pragmatizme Ch. S. Peircea alebo krátky príbeh o stratenej vízii [Abstrakt] [PDF] 452-457
Šimeček, D. Toulminův koncept „Reasonableness“ [Abstrakt] [PDF] 458-462
Kekeli, V. Cavellova revízia neskorého Wittgensteina [Abstrakt] [PDF] 463-468
Žáčková, E. Člověk jako produkt umělé zkušenosti? [Abstrakt] [PDF] 469-474
Šabíková, K. Vymedzenie kozmopolitizmu v súčasnej sociálnej a politickej filozofii [Abstrakt] [PDF] 475-480
Cíbik, M. Kant a Rawls o neutralite liberálneho štátu [Abstrakt] [PDF] 481-485
Prokešová, E. Kríza identity a silné hodnotenie [Abstrakt] [PDF] 486-490
Hudecová, A. Libertariánsky pohľad na vlastníctvo ľudského tela [Abstrakt] [PDF] 491-496
Lipták, M. K fenomenológii umenia a k jej aplikácii na konceptuálne umenie [Abstrakt] [PDF] 497-501
Recenzie
Münz, T. Nandrásky, K.: Ježiš a súčasnosť   [PDF] 502-505
Gerbery, T. Dreyfus, H. L. – Rabinow, P.: Michel Foucault – za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky   [PDF] 505-508
Kobová, Ľ. Young, I. M.: Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorie   [PDF] 508-512