Obsah čísla

State
Buraj, I. Moc v štruktúre mocenských vzťahov [Abstrakt] [PDF] 417-427
Halas, J. Od filozofie práva k politickej ekonómii: Marxovo myslenie v rokoch 1842 – 1844 [Abstrakt] [PDF] 428-439
Výročia
Višňovský, E. Filozof a vedec so srdcom umelca (K 100. výročiu úmrtia W. Jamesa) [Abstrakt] [PDF] 440-448
Nuhlíček, M. Zdravý rozum vo filozofii Thomasa Reida [Abstrakt] [PDF] 449-460
Z dejín filozofického myslenia na Slovensku
Piaček, J. Príspevok Vojtecha Filkorna k ontológii [Abstrakt] [PDF] 461-470
Pramene
Boethius z Dácie O najvyššom dobre čiže o živote filozofa   [PDF] 471-476
Pohľad za hranice
Râmbu, N. The barbarity of interpretation [Abstrakt] [PDF] 477-484
Úvahy - eseje
Szapuová, M. Úvahy o rode a vede alebo od otázky žien vo vede k otázke rodovej určenosti vedy   [PDF] 485-492
Sedová, T. Malá úvaha nad jedným pokusom o rozlíšenie medzi etikou a morálkou: Smreková, D. – Palovičová, Z.: Dvojznačnosť etických pojmov   [PDF] 493-498
Z vedeckého života
Medzinárodná konferencia Etika a politika     498
Dunaj, Ľ. Správa zo sympózia Osvietenstvo ako spôsob myslenia   [PDF] 517-518
Habilitačné prednášky
Kalaš, A. Hľadanie ideálu blaženosti v antickom skepticizme   [PDF] 499-503
Recenzie
Sedová, T. Leško, V. – Plašienková, Z.: Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie   [PDF] 504-506
Višňovský, E. Farkašová, E.: Čas na ticho   [PDF] 507-509
Farkašová, E. Szapuová, M. (ed.): Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznania   [PDF] 509-512
Šabíková, K. Rawls, J.: Právo národů   [PDF] 513-516