Obsah čísla

State
Bendlová, P. Nezařaditelný filosof Vladimir Jankélévitch   [PDF] 317-320
Jankélévitch, V. Tajemství smrti a fenomén smrti   [PDF] 321-335
Sivák, J. O tolerantnosti vo svetle Rozpravy o cnostiach [Abstrakt] [PDF] 336-342
Mladá filozofia
Katina, J. Popper o pravdepodobnosti [Abstrakt] [PDF] 343-355
Dunaj, Ľ. K dialektike osvietenstva [Abstrakt] [PDF] 356-360
Gogora, A. Le Corbusier, J. Jacobsová a ich racionalita [Abstrakt] [PDF] 361-365
Ujházyová, M. Rekonštrukcia kategórie zodpovednosti: Teória a prax [Abstrakt] [PDF] 366-370
Dvoranová, E. Čo je výchova? Niekoľko poznámok k filozofii výchovy [Abstrakt] [PDF] 371-377
Žáčková, E. Počítačem generovaný svět rozšířené reality [Abstrakt] [PDF] 378-382
Nevrkla, S. K čemu je filosofii logika a logice filosofie [Abstrakt] [PDF] 383-388
Pramene
Nietzsche, F. Ľudské, príliš ľudské. Kniha pre slobodných duchov   [PDF] 389-399
Recenzie
Hodás, M. Blaha, Ľ.: Späť k Marxovi? (Sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie spravodlivosti)   [PDF] 400-401
Sitarčíková, Z. Hrkút, J. (ed.): Argumentácia v bioetike   [PDF] 402-404
Wollner, U. Kalaš, A.: Raný pyrrhónizmus alebo blažený život bez hodnôt?   [PDF] 404-406
Mazag, M. Korsgaard, Ch. M.: Self-Constitution. Agency, Identity, and Integrity (Sebautváranie. Konanie, identita a integrita)   [PDF] 407-410
Z vedeckého života
Medzinárodná vedecká konferencia Etika a existencializmus: Podnety a výzvy pre súčasnosť     412
4. Slovenský filozofický kongres Identita – diferencia     413-415