Obsah čísla

State
Pichler, T. Samuel Štefanovič ako politický mysliteľ v dobe pasivity [Abstrakt] [PDF] 929-938
Viceník, J. - Zigo, M. Problém vnútorných a vonkajších faktorov v Hrušovského koncepcii vývinu vedeckého poznania [Abstrakt] [PDF] 939-952
Plašienková, Z. Enigmatický Cíger [Abstrakt] [PDF] 953-964
Mészáros, O. Prvý verejný spor v maďarskej filozofii: Spor o Kantovu filozofiu na prelome 18. a 19. storočia [Abstrakt] [PDF] 965-978
Gluchman, V. Erazmus Rotterdamský a Ján Milochovský: Dve humanistické koncepcie kresťanskej etiky politiky [Abstrakt] [PDF] 979-989
Martinkovič, M. Politicko-filozofické východiská mladého S. Hurbana Vajanského v Národných novinách [Abstrakt] [PDF] 990-1003
Z vedeckého života
Zloženie výboru SFZ   [PDF] 1026
Správa z Letnej univerzity francúzskej filozofie Asociácie Jana Husa 2010   [PDF] 1019-1022
Nemec, R. Medzinárodná konferencia Vzdelanie prostredníctvom vedy. Kantov spis „Spor fakúlt“   [PDF] 1023-1025
Karul, R. Správa z Valného zhromaždenia SFZ pri SAV   [PDF] 1025-1026
___
Pichler, T. ZA ELENOU VÁROSSOVOU (1926 – 2010)   [PDF] 1027
Recenzie
Münz, T. Lalíková, E.: Realita a filozofia na Slovensku. Ján Lajčiak, Gejza Vámoš a Svätopluk Štúr   [PDF] 1004-1007
Karol Kollár Bakoš, V.: Filozofické iniciatívy Igora Hrušovského   [PDF] 1007-1010
Hála, V. Kopeček, M.: Zrod a počátky marxistického revisionizmu ve střední Evropě 1953 – 1960   [PDF] 1011-1015
Kondrla, P.: Hodnoty a postmoderna   [PDF] 1015-1018