Obsah čísla

State
Bakoš, V. Filozofia na pôde Vedeckej syntézy (K 70. výročiu založenia) [Abstrakt] [PDF] 853-869
Sivák, J. Igor Hrušovský ako filozof (Vo svetle Problémov filozofie) [Abstrakt] [PDF] 870-878
Mészáros, O. Novotomistická filozofia v Uhorsku na konci 19. storočia (V zrkadle prvých ročníkov časopisu Bölcseleti Folyóirat) [Abstrakt] [PDF] 879-889
Úvahy - eseje
Nandrásky, K. Boh zhadzuje starú kožu   [PDF] 890-902
Lalíková, E. The Idea of Future in the Writings of Several Slovak Intellectuals [Abstrakt] [PDF] 903-910
Z vedeckého života
Prednášky SFZ pri SAV v prvom polroku 2008     902
Medzi obrazom a technikou   [PDF] 943-944
Správa z Letnej univerzity 2007   [PDF] 944-947
Z dizertačných prác
Martinkovič, M. Politický realizmus v myslení Novej školy [Abstrakt] [PDF] 911-920
Výročia
Münz, T. Hegelova filozofia náboženstva vo Fenomenológii ducha   [PDF] 921-926
Recenzie
Bakoš, V. Filozofia národných a európskych dejín (Boris Zala)   [PDF] 927-930
Pichler, T. K téme intersubjektivity (Róbert Karul – Martin Muránsky – Jaroslava Vydrová (ed.))   [PDF] 931-932
Pichler, T. K dejinám slovenského filozofického myslenia (Karol Kollár)   [PDF] 932-933
Šulavíková, B. Ideály, myšlienky a osudy slovenskej avantgardy (Vladimír Bakoš)   [PDF] 933-935
Karol Kollár Na pomedzí, ale nie na okraji... (Andrej Kopčok)     935-937
Karol Kollár O príspevku hlasistov k vývinu moderného myslenia na Slovensku (Róbert Klobucký)   [PDF] 937-939
Gluchman, V. Systematický pohľad na otázky sociálnej etiky (Igor Kišš)   [PDF] 940-942