Detail príspevku/publikácie

Badiou beyond Formalization? On the Ethics of the Subject

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 9, s. 724-735.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,590
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 11.07.2020 - 12:40
Počet stiahnutí PDF: 173

Abstrakt

V článku sa rozoberá napätie medzi Badiouovým tvrdením, že jeho teóriu subjektu treba považovať predovšetkým za „formálnu“ teóriu, a genealógiou jeho pojmu subjektu. Pokiaľ ide o túto genealógiu, v jeho ranej koncepcii subjektu zrejme zohrala kľúčovú úlohu veľmi konkrétna politická skúsenosť. Konkrétnejšie, v článku sa ono napätie analyzuje z etickej perspektívy. Pokiaľ ide o tvrdenie, ktoré sa v jeho prácach objavuje opakovane (že totiž subjekt je v prvom rade formálnym problémom), v samotnom tomto formálnom prístupe možno identifikovať istý implicitný etický rozmer. Zároveň nachádzame v jeho prácach viaceré formulácie presahujúce čisto formálnu úroveň. V článku sa analyzujú štyri pojmy, resp. formulácie z jeho troch hlavných prác (Teória subjektu, Bytie a udalosť, Logika svetov), ktoré viac či menej explicitne vyjadrujú etickú dimenziu:jeho teória emocií, princíp „riešenia neriešiteľného“, protiklad medzi „vernosťou“ a „dôverou“ a Badiouovu odpoveď na otázku Čo je to žiť? Autor zdôrazňuje rozdiel medzi etickou pozíciou obsiahnutou vo formálnom opise Badiouovej teórie subjektu a explicitnou „etikou subjektu“. Podľa autorovej hypotézy táto explicitná etika subjektu je v zamlčanej podobe prítomná aj vo formálnom vyjadrení „fungovania“ subjektu: je to samotná Badiouova subjektivita.

Kľúčové slová

Badiou, Ethics, Formalism, Political philosophy, Subjectivity

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).