Article/Publication Details

Value Neutrality in the Social Sciences

(Original title: K otázke hodnotovej neutrality spoločenských vied)
Filozofia, 2010, vol. 65, No 8, pp. 792-803.
File to download: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,214
Number of visits today: 0
Last visit: 24.09.2020 - 15:46
PDF downloads: 827

Abstract

Stať je príspevkom k prebiehajúcim sporom o problematike hodnotovej neutrality spolo- čenských vied. Skutočný zmysel tézy o hodnotovej neutralite spoločenských vied nie je podľa autora v popieraní hodnotovej viazanosti vedy, ale 1. v jasnom rozlíšení pravdy, ako vzťahu obsahu našich tvrdení k objektívnej realite, a hodnoty, ako vzťahu objektívnej reality k našim potrebám a záujmom; 2. v rozlíšení hodnoty a hodnotenia; 3. v rozlíšení faktuálnych tvrdení o hodnotách, ktoré podliehajú kritériu pravdivosti, a hodnotiacich tvrdení, ktoré podliehajú kritériu hodnotovej adekvát- nosti; 4. v rozlíšení kognitívnych (vedeckých) a nekognitívnych (mimovedeckých) hodnôt; 5. v jasnom rozlíšení pozitívnych hodnôt, ktoré napomáhajú smerovanie vedy k objektívnej pravde a k novým výsledkom a negatívnych hodnôt, ktoré tento proces hamujú; 6. v úsilí o zjednotenie objektivity vedy s pokrokovým sociálnym hnutím za likvidáciu chudoby, ekonomickej, sociálnej, politickej a kultúrnej nerov- nosti, za všestranný rozvoj tvorivých ľudských bytostných síl.

*The article is subject to copyright.