Profil pracovníka

prof. PhDr. Václav Černík, CSc.

Samostatný vedecký pracovník
E-mail: filosekr@savba.sk

Zameranie

Filozofia a metodológia spoločenských vied

Publikačná činnosť

Kapitoly v monografiách

Černík V. Problém bytia. V: Bakoš V, Cmorej P, Černík V, Farkašová E, Šulavíková B, Viceník J, et al. Filozofické iniciatívy Igora Hrušovského. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. s 169-176.
Viceník J, Černík V, Višňovský E. Prozess der Formierung und Entwicklung der modernen Methodologie der Wissenschaften in der Slowakei nach dem Jahr 1918. V: Ginev D. Kulturwissenschaftliche Situationen und geisteswissenschaftliche Traditionen. Idea Publishing House, Sofia; 2009. s 135-161.
Cmorej P, Černík V. Druhý dialóg o bytí. V: Cmorej P. Filozofické dialógy. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2007. s 182-206.
Viceník J, Černík V. Nomologické vysvetlenie a humanitná interpretácia. V: Černík V, Viceník J. Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. Iris, Bratislava; 2005. s 143-180.
Černík V. Nomologické vysvetlenie v spoločenských vedách. V: Černík V, Viceník J. Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. Iris, Bratislava; 2005. s 115-142.
Viceník J, Černík V. Proces inštitucionalizácie a profesionalizácie logiky a metodológie vied na Slovensku (1970-1989). V: Cmorej P, Černík V, Viceník J. Sondy do dejín logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2005. s 71-96.
Černík V, Viceník J. Rozvíjanie metodológie vied na Slovensku v rokoch 1970-1989. V: Cmorej P, Černík V, Viceník J. Sondy do dejín logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2005. s 179-304.
Černík V. Sociálny systém, konanie a sociálna zmena. V: Černík V, Viceník J. Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. Iris, Bratislava; 2005. s 13-56.
Viceník J, Černík V. Spoločenskovedné teórie. V: Černík V, Viceník J. Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. Iris, Bratislava; 2005. s 181-224.
Černík V, Viceník J. Úvod. V: Černík V, Viceník J. Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. Iris, Bratislava; 2005. s 7-12.
Viceník J, Černík V. Zákon a pravidlo v sociálno-humanitných vedách. V: Černík V, Viceník J. Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. Iris, Bratislava; 2005. s 71-114.
Černík V, Viceník J. Diskusie o povahe filozofie a metodológie vedy na Slovensku v rokoch 1963-1970. V: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. s 240-279.
Černík V. Počiatky rozvoja modernej metodológie vied na Slovensku v rokoch 1949 - 1962. V: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. s 208-226.
Viceník J, Černík V. Proces inštitucionalizácie a profesionalizácie logiky a metodológie vied na Slovensku v rokoch 1949-1970. V: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. s 164-190.

Príspevky v časopisoch

Černík V. Spory o otázke „prirodzenosti“ a „slobody“ súčasného kapitalizmu. Filozofia [Internet]. 2011;66:782-793. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/8/782-793.pdf
Černík V, Viceník J. K niektorým metodologickým otázkam historického poznania. Historický časopis. 2010;58:193-212.
Černík V. K otázke hodnotovej neutrality spoločenských vied. Filozofia [Internet]. 2010;65:792-803. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/8/792-803.pdf
Černík V, Viceník J. Historical Narratives. A Dispute between Constructionism and Scientific Realism. Human Affairs. 2009;19:182-193.
Černík V. Brzeziński, I. – Klawiter, A. – Kuipers, T. A. F. – Łastowicki, K. – Paprzycka, K. – Przybisz, P.: The Courage of Doing Philosophy: Essays Dedicated to Leszek Nowak. Filozofia [Internet]. 2008;63:728-732. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/8/728-732.pdf
Černík V. Formovanie teórie spoločenského faktu. Filozofia [Internet]. 2008;63:670-682. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/8/670-682.pdf
Černík V, Viceník J. Metóda situačnej analýzy. Filozofia [Internet]. 2007;62:765-776. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/9/765-776.pdf
Černík V. Postfordizmus, či postkapitalizmus? (Hinshi Uchida (ed.)). Filozofia [Internet]. 2007;62:846-848. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/9/846-848.pdf
Černík V, Viceník J, Višňovský E. The post-classical type of racionality. Dialogue and Universalism. 2002;12:101-120.
Černík V. Analýza teoretického rozumu (Hanzel, I.: The Concept of Scientific Law in the Philosophy of Science and Epistemology. A Study of Theoretical Reason). Filozofia. 2000;55:820-824.
Černík V. Počiatky rozvoja modernej metodológie vied na Slovensku v rokoch 1949-1962. Filozofia. 2000;55:749-763.
Černík V. Realizmus či antirealizmus. Organon F. 2000;7:64-70.
Cmorej P, Černík V. Druhý dialóg o bytí. Organon F. 1999;6:50-69.
Černík V. E. Gilson: Bytí a někteří filosofové. Organon F. 1998;5:199-205.
Černík V. Kantova kritika praktického rozumu a praktického usudzovania. Organon F. 1998;5:229-249.
Černík V. Fiktívny dialóg s dvojníkom istého kritika. Organon F. 1995;2:59-70.
Černík V. Aristoteles o hybnom princípe konania. Organon F. 1994;1:192-207.
Černík V. Aristoteles o praktickom usudzovaní. Organon F. 1994;1:279-291.
Hanzel I, Černík V, Viceník J. What is a Category?. Metaphilosophy. 1994;25:181-193.

Príspevky v zborníkoch

Černík V, Viceník J. K otázke predmetu spoločenských vied. V: Šuch J. K otázkam metodológie vied (spoločenských a prírodných). Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica; 2011. s 5-26.
Černík V, Viceník J. Kríza modernity a kľúčový problém súčasnej civilizácie. V: Višňovský E. Philosophica XXXVI. Za zrkadlom modernity, zborník Filozofickej fakulty UK. Univerzita Komenského Bratislava; 2011. s 59-65.
Černík V. Empirické overovanie spoločenskovedných teórií. V: Černík V, Višňovský E. Vzťah teoretického a praktického v sociálnych a humanitných vedách. Iris Bratislava; 2006. s 211-258.
Černík V. Metóda a metodológia praktických vied. V: Černík V, Višňovský E. Vzťah teoretického a praktického v sociálnych a humanitných vedách. Iris Bratislava; 2006. s 68-98.
Černík V. Pravda, efektívnosť a hodnota. V: Černík V, Višňovský E. Vzťah teoretického a praktického v sociálnych a humanitných vedách. Iris Bratislava; 2006. s 99-136.
Černík V, Višňovský E. Úvod. V: Černík V, Višňovský E. Vzťah teoretického a praktického v sociálnych a humanitných vedách. Iris Bratislava; 2006. s 5-7.
Černík V. Vzťah objektivity a subjektivity v sociálnych a humanitných vedách. V: Černík V, Višňovský E. Vzťah teoretického a praktického v sociálnych a humanitných vedách. Iris Bratislava; 2006. s 9-41.
Černík V. Vzťah spoločenských vied a ideológie z pohľadu metodológie vied. V: Černík V, Višňovský E. Vzťah teoretického a praktického v sociálnych a humanitných vedách. Iris Bratislava; 2006. s 137-177.
Viceník J, Černík V. Logika a metodológia vied na Slovensku v rokoch 1971-1990. V: Plašienková Z, Lalíková E. Pohľady do slovenskej filozofie 20. storočia, zborník z konferencie s medz. účasťou konanej dňa 2. 2. 2005 na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK v Bratislave (pri príležitosti životného jubilea Milana Zigu). All Acta Bratislava; 2005. s 49-59.
Černík V. Filozofické pozadie a metateoretické schémy spoločenských vied. V: Černík V, Viceník J. Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vie Iris Bratislava; 2004. s 39-90.
Viceník J, Černík V. Formálne a špecifické pozadie sociálno-humanitných vied. V: Černík V, Viceník J. Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vie Iris Bratislava; 2004. s 175-203.
Černík V, Viceník J. Metóda a metodológia sociálno-humanitných vied. V: Černík V, Viceník J. Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vie Iris Bratislava; 2004. s 204-226.
Černík V. Predmet spoločenských vied. V: Černík V, Viceník J. Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vie Iris Bratislava; 2004. s 12-38.
Černík V, Viceník J. Úvod. V: Černík V, Viceník J. Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vie Iris Bratislava; 2004. s 7-11.
Černík V. Heglowski sylogism dzialania w interpretacji humanistyčnej. V: Mižinská J, Ratort H. Colloquia Communia, 4 (71). Instytut Filoszofii Umes Lublin; 2001. s 93-100.
Černík V. Je nízkoenergetická struna aristotelovským zotrvačníkom?. V: Marcelli M, Farkašová E. Filozofia v kultúrnom kontexte, zborník z konferencie. Mirox Bratislava; 2001. s 92-96.
Černík V. Niektoré gnozeologické problémy v diele I. Hrušovského. V Philosophica XIX - XX. Univerzita Komenského Bratislava; 1982. s 403-411.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka