Doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre šk. rok 2017/2018

Školiteľ: PhDr. Dušan Gálik, CSc.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Filozofia vedy a vedy o vede 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Sémantická teória pravdy Alfreda Tarského 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Popperova kritika indukcie a jej miesto vo filozofii vedy 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Povaha interpetácie v sociálnych vedách a jej vzťah ku kauzálnemu vysvetleniu 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Štruktúra teórie v empirických vedách 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Naturalizovaná epistemológia 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Školiteľ: prof. PhDr. František Novosád, CSc.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Fenomén totalitarizmu dnes 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Fenomén resentimentu v diele F. Nietzscheho 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Problém osobnej identity vo filozofickej antropológii 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Školiteľ: doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Šťastie v kontexte procesu zžívania sa so svetom 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Vzťah kresťanskej etiky a etiky cnosti 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Bytie, svet a domov v procese globalizácie 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Fakt a hodnota 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Úloha imaginácie v tvorbe virtuálnej reality 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Akú etiku a akú etiketu v ére nových technológií? 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Od fenomenológie k hermeneutike 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Kreativita versus racionalita 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
K pojmu filozofickej noematiky 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Školiteľ: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Propozície 2.1.2. systematická filozofia denné/externé

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka