Doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre šk. rok 2016/2017

Školiteľ: PhDr. Dušan Gálik, CSc.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Filozofia vedy a vedy o vede 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Sémantická teória pravdy Alfreda Tarského 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Popperova kritika indukcie a jej miesto vo filozofii vedy 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Štruktúra teórie v empirických vedách 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Školiteľ: prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Povaha ľudskej mysle v súčasnom kognitívnovednom výskume 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Skúmanie a vysvetľovanie vedomia: otázky a perspektívy 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Školiteľ: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Pojmovo neuchopiteľné ako filozofický problém 2.1.2. systematická filozofia denné
Školiteľ: doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Vzťah kresťanskej etiky a etiky cnosti 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Školiteľ: doc. PhDr. Eva Smolková, CSC.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Filozofia blahobytu 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Hodnotové a normatívne zmeny pod vplyvom ekonomických procesov 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Školiteľ: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Hyperintenzionálna deontická logika 2.1.2. systematická filozofia denné
Sémanticka fikčného diskurzu 2.1.2. systematická filozofia denné
Predikáty vkusu a ich sémantika 2.1.2. systematická filozofia denné

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka