Detail príspevku/publikácie

Zdravotné postihnutie v kontexte ľudských práv. Filozofická reflexia

Bratislava : VEDA, 2018, 143 s.
ISBN 978-80-224-1724-2
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Predložená publikácia tematizuje problematiku zdravotného postihnutia s akcentom na jej filozofické východiská, pričom upozorňuje, že liberálna idea zmluvného modelu spoločenského poriadku a Kantova idea ľudskej dôstojnosti založená na rozumnosti, vylučujú zo spoločnosti veľké skupiny populácie, ktorých práva sa nerešpektujú a právo na samostatný život ostáva nenaplnené. V tomto smere sa publikácia venuje aj pojmu a obsahu ľudských práv, ich zdôvodneniu a jednotlivým prístupom (M. Nussbaum, A. Sen), pričom sa akcentuje posun od medicínskeho chápania postihnutia (nefunkčnosť, odklon od normy) ku sociálnemu konštruktu. Autorky upozorňujú na to, že v podmienkach neliberálnej demokracie s jej akcentom na negatívnu slobodu je postavenie osôb so zdravotným postihnutím, presadzovanie ich práv a zaistenie ich špecifických potrieb priamo sizyfovskou úlohou.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka