Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky

Predseda Slovenskej akadémie vied
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky :

Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Požadované kvalifikačné predpoklady: vedecká hodnosť DrSc., alebo vedeckopedagogický titul profesor, alebo kvalifikácia vedúci vedecký pracovník. Neodpustiteľný kvalifikačný predpoklad: kvalifikácia samostatný vedecký pracovník alebo vedeckopedagogický titul docent. Požadovaná dĺžka odbornej a vedeckej praxe minimálne 10 rokov.

Požadované kvalifikačné predpoklady v prípade cudzích štátnych príslušníkov: vedecká hodnosť DrSc., alebo vedecko-pedagogický titul profesor. Neodpustiteľný kvalifikačný predpoklad: vedecká hodnosť PhD. (alebo jej ekvivalent). Požadovaná dĺžka odbornej a vedeckej praxe minimálne 10 rokov. Jazykové znalosti potrebné pre výkon funkcie v podmienkach Slovenskej republiky.

Iné kritériá: Na obsadenie miesta riaditeľa je dôležité preukázať vedecké aj manažérske predpoklady a výsledky.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť: životopis; osobný dotazník; doklady: o vzdelaní, o výsledkoch vedeckej práce a prípadne o vynálezcovskej činnosti; zoznam publikačnej činnosti; predstava o koncepcii a riadení organizácie; informácia o praxi vo vedecko-organizačnej oblasti; čestné prehlásenie, že uchádzač sa nezúčastnil na voľbe resp. navrhovaní člena výberovej komisie; výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace; písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosti zasielajte do 1. februára 2019 na adresu:

Slovenská akadémia vied
personálny referát Ú SAV
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Na obálku prosím uviesť ,,Neotvárať –Výberové konanie“

Zároveň prosím uviesť názov organizácie.

Kontakt: Badíková Katarína
tel.: 02/57510206

Prílohy: 

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka