Výskumný projekt

Názov projektu

Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu

Program

VEGA

Číslo projektu

VEGA 2/0072/21

Doba trvania projektu

01.01.2021 - 31.12.2023

Opis projektu

Cieľom projektu je rozpracovanie komplexnej metodológie politického a ekonomického stvárnenia aktuálneho a očakávaného stavu obyvateľnej sféry planéty Zem. Z nej vzíde klasifikácia a normatívne orientovaná komparácia predstáv o možnom postupe uprostred environmentálnej krízy. Projekt pracuje s hypotézou, že základným metodologickým horizontom pre voľbu, formovanie a realizáciu politických intervencií už nie je národný štát, nadnárodné spoločenstvo alebo globálna pospolitosť, ale Zem ako geofyzikálna jednotka. V nadväznosti na to skúma hypotézu, podľa ktorej politická filozofia adekvátna antropocénu bude musieť byť zároveň filozofiou environmentálnou. Pretože vplyv médií na vnímanie globálnej environmentálnej krízy možno považovať za kľúčový pre získanie demokratického súhlasu s opatreniami nevyhnutnými na odvrátenie kolapsu environmentálnych systémov podpory života planetárnej civilizácie, sa projekt bude zaoberať aj najnovšími poznatkami z oblasti teórie, resp. filozofie médií.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava