XVII. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii - zoznam workshopov

Svoj príspevok môžete prihlásiť do jedného z navrhnutých workshopov:

 1. Filosofie a logika paradoxů
  Koordinátor: Jiří Raclavský
  Anotácia: Paradoxy prostupují až překvapivě velkou škálou témat filosofie. Zdaleka se nejedná jen o paradoxy sémantické, logické a epistemické, analytický filosof si jistě vzpomene i na paradoxy v etice, estetice i ontologii, atd. Paradoxní přitom je, že není definitivní konsensus ani o pojmu paradoxu, natožpak o metodách, jak všechny ty paradoxy řešit. Náplní workshopu pak přirozeně je nejen demonstrovat různá řešení paradoxů, srovnávat přístupy k nim a podobně, ale též zabývat problémy samotného podniku zkoumání paradoxů. Workshop pochopitelně nabízí jen výsek z palety dílčích témat celé problematiky.

 2. Analytická estetika
  Koordinátor: Rostislav Niederle
  Anotácia: Tématem workshopu je analýza ontologických aspektů umění, otázky spjaté s hodnocením umění, problémy mezižánrových uměleckých adaptací, otázky spjaté s předpokládaným poznáním v umění, pojem vnitřní hodnoty.

 3. Analytická teória konania a sociálne poznanie
  Koordinátorka: Tatiana Sedová
  Anotácia: Workshop sa venuje rozboru jednotlivých teórií konania v analytickej tradícií, ich prejavom a dôsledkami pre sociálne poznanie (napr. pojem konania ako apriori sociálnych vied, aké pojmy sú nevyhnutné a postačujúce pre konštituovanie sociálneho, štruktúra konania a jednotlivé vedy o konaní, správanie, činnosť a konanie, individuálne a kolektívne konanie atď.). So zreteľom na dnešnú fragmentáciu sociálneho poznania je na mieste otázka o jednote sociálnych vied, či je vôbec ich jednota možná a na čom by sa mala zakladať. Tematické okruhy sa týkajú tak ontologických aspektov (intencionalistické verzus kauzálne koncepcie konania, povaha sociálnej reality verzus prírodná realita, status sociálno faktu a pod.), ako aj metodologických a epistemologických aspektov (interpretácia verzus explanácia, pravidlá platnosti interpretácie, pojem pravidla a jeho miesto pri vysvetľovaní sociálneho, normatívnosť a pod.) Na workshope by sa mali diskutovať aj problémy dnešného naturalizmu a konštruktivizmu a možnosti filozofie vo vzťahu k sociálnym vedám a humanistike.

 4. Filosofické a logické aspekty normativity
  Koordinátori: Vladimír Svoboda - Jaroslav Peregrin
  Anotácia: Příspěvky zařazené do workshopu se mohou dotýkat například následujících
  okruhů problémů:
  • role norem a pravidel rámci jazyka, lidské racionality, logiky a kultury
  • vymezení klíčových pojmů normativního diskurzu, ontologie norem
  • evoluce a pravidla (normy)
  • pragmatika, sémantika a logika normativního diskursu


 5. Explikace : Jak chápat pojem, aby výraz ´pojem´ nebylo prázdné slovo
  Koordinátor: Pavel Materna
  Anotácia: Workshop by měl dát prostor diskusi, která by se týkala různých aspektů užití slova ´pojem´ a vedla k optimálnímu pohledu z filozofického a logicko-metodologického hlediska.
   1. Historicky: kdy cítíme potřebu mluvit o pojmu
    • Aristotelés - nauka o definici
     Dvě vlastnosti:
     1. pojem (definiens) je vždy složený
     2. každý objekt má jen jednu definici
      (Vlastnost b) -> hyperintenzionalita!)
    • Bolzano
     • pojem není mentální představa
     • pojem je nikoli ´suma´ příznaků (Merkmale), nýbrž způsob, jakým jsou propojeny
     • pojem je strukturovaný (pojem trojúhelníka jako obrazce o 3 stranách a jako obrazce, jehož (vnitřní) úhly mají 180o: 2 pojmy
    • Bealer
     • správná definice rovnostranného trojúhelníka:
      mít všechny strany stejně velké
     • nesprávná definice:
      mít všechny úhly stejně velké
    • Cresswellův pokus 1975, 1985
     • kritizován Tichým, Jespersenem, DJM
    • Frege 1891, 1892
     • pojem je funkce. V jakém smyslu?
     • pojmové slovo: označuje pojem
      Co je smyslem pojmového slova?
    • Church 1956 - pojem má být na úrovni Fregova Sinn. Smysl výrazu E je jeden z pojmů denotátu E.
     Každý smysluplný výraz vyjadřuje tedy pojem.
    • Tichý 1968 - pojem je procedura
    • DJM - pojem v TIL. Hyperintenzionální, protože procedurální.

   2. Jednotlivé problémy
    • pojem jako mentální objekt (kognitivisté, jazyk myšlení,…)
    • alternativní pojetí pojmu (ne-TIL) v logickém smyslu
    • jaké výrazy např. češtiny nevyjadřují pojmy? Jsou to výrazy?
    • prázdné pojmy
    • empirické pojmy
    • jednoduchý pojem. Pojmové systémy
    • diachronický pohled („vývoj pojmů“)


 6. Supervenience
  Koordinátor: Radim Bělohrad
  Anotácia: Realita se zdá být mnohovrstevnatá. Na nejnižší úrovni nacházíme entity postulované fyzikou, pak objekty chemické a biologické, a dále pak jevy a vlastnosti psychologické, sociální či morální. Podle některých badatelů lze svébytný ontologický status přiznat pouze úrovni fundamentální, zatímco o statusu entit ostatních vrstev se vede vášnivá debata. V této debatě bývá často užíván pojem supervenience - relace, která má vysvětlit vztah vyšších úrovní reality k úrovni fundamentální. Cílem workshopu bude shromáždit a systematizovat poznatky o této relaci a odlišit ji od příbuzných relací, jako konstituce, redukce či ontologická závislost. Jsou vítány příspěvky, které osvětlí povahu supervenience, uvedou příklady z oblasti filozofie vědy, mysli, umění a etiky a ozřejmí kauzální, explanační a ontologický status supervenujících entit.

 7. Realizmus a antirealizmus
  Koordinátor: Eugen Zeleňák
  Anotácia: Problematika realizmu a antirealizmu (resp. inštrumentalizmu či konštruktivizmu) je jednou z tradičných tém filozofie, ktorá je aj v poslednom období intenzívne diskutovaná hlavne v oblasti filozofie vedy, ale aj v rámci metafyziky, etiky, estetiky atď. Realisti zväčša argumentujú v prospech nezávislej existencie určitých entít a často i v prospech možnosti dosiahnuť pravdivé a objektívne poznanie reality. Antirealisti naopak poukazujú na to, že vybrané entity, ktoré zdanlivo existujú nezávisle od človeka, sú v skutočnosti istým spôsobom človekom spoluvytvárané a poznávanie je komplikovaná aktivita určovaná napr. pojmovými schémami. Workshop je otvorený príspevkom o problematike realizmu alebo antirealizmu v rôznych oblastiach filozofie.

Príspevok možno prihlásiť aj bez uvedenia workshopu. Organizátori si vyhradzujú právo zaradiť príspevok do niektorého z workshopov.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava