Výskumný projekt

Názov projektu

Rozsah formálnej sémantiky

Vedúci projektu

Program

SASPRO

Číslo projektu

0086/01/03

Doba trvania projektu

01.07.2015 - 31.08.2017

Riešitelia projektu z ústavu

Opis projektu

Výskum sa bude zaoberať aplikáciou formálnych modelov na otázky týkajúce sa jazykového významu a komunikácie. Centrálnym problémom bude, či a do akej miery môže formálna sémantika vo svojej súčasnej podobe poskytnúť nový pohľad na problémy, ktoré boli dlho hlavnými témami filozofie – najmä filozofie jazyka, ale aj ďalších odvetví filozofie. Práca sa bude zaoberať aj otázkou, čo presne modelujeme, keď vytvárame formálne modely rozhovoru – zámery rečníka, generalizácie bežnej prax alebo abstraktné pravidlá pre „udržanie skóre“ v jazykových interakciách? Cieľ je dvojaký: na jednej strane prispieť k špičkovému výskumu filozofie jazyka, na druhej strane vytvoriť most medzi dvoma tradíciami skúmania problémov týkajúcich sa jazykového významu a preskúmať, ako výsledky dosiahnuté v jednej tradícii môžu a mali by ovplyvňovať výskum v druhej.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka