Detail príspevku/publikácie

Rodová asymetria v študijných preferenciách dievčat a chlapcov v oblasti informatiky a technicko-inžinierskych odboroch

Jarmila Filadelfiová
Sylvia Porubänová
Bratislava : Veda, 2009, 205 s.
ISBN 978-80-224-1122-6
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

V súčasnosti, kedy sa ustavične skloňujú pojmy ako inovácia, kreativita, udržateľný rozvoj, genetická modifikácia potravín, biotechnológie atď., vynára sa aj naliehavá požiadavka nanovo vymedziť pojem gramotnosti. Mal by zahrnovať nielen schopnosti používať technické prostriedky (napríklad nové informačno-komunikačné technológie), ale nová technologická gramotnosť predpokladá aj porozumenie dopadom a sociálnym dôsledkom inovácií techniky a technológií.

Tieto skutočnosti priniesli a prinášajú nové výzvy aj pre vzdelávací systém na každom stupni, od predškolskej výchovy a vzdelávania až po doktorandské štúdium. Potreba kvalifikovaných, erudovaných odborníkov aj odborníčok v oblasti informatiky, elektrotechniky a ižinierskych odborov vo všeobecnosti nie je však saturovaná dostatočným počtom záujemcov a záujmekýň o tieto odbory. Zároveň sa v tejto oblasti prejavujú dôsledky zakorenených rodových stererotypov, lebo v spomenutých odboroch je výrazne nižšie zastúpenie žien.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka