Oznam o konaní volieb členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
na základe diskusie v akademickej obci Filozofického ústavu SAV dňa 4. júna 2018 vyhlasuje Vedecká rada FiÚ SAV 9. júl 2018 ako termín konania pohovoru s kandidátmi a následnej voľby členov Správnej rady FiÚ SAV, v. v. i. Pohovor a voľba na obsadenie štyroch miest v správnej rade (SpR) Filozofického ústavu SAV, v. v. i. sa uskutoční na Filozofickom ústave SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava, od 10.00 hod. v zasadačke ústavu (č. 94). Uchádzači o miesto v SpR odovzdajú požadované materiály, teda výpis z registra trestov a písomnú predstavu o pôsobení v správnej rade, adresované VR FiÚ SAV (resp. FiÚ SAV, v. v. i.) v uzatvorenej obálke s označením: Voľby do SpR FiÚ SAV, v. v. i. (pre podrobnejšie informácie odporúčam obrátiť sa na vzorový volebný poriadok na funkciu člena správnej rady v. v. i.) doručením na sekretariát FiÚ SAV (resp. FiÚ SAV, v.v.i.) najneskôr do 4. júla 2018.

Zoznam kandidátov Správnej Rady FiÚ SAV, v.v.i. (1. voľby, 9. júl 2018)

  1. Mgr. Róbert Karul, PhD.
  2. doc. PhDr. Terézia Palovičová, CSc.
  3. prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
  4. Mgr. Jozef Sivák, CSc.
  5. doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.
  6. prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

Predstavy kandidátov o ich pôsobení v Správnej rade FiÚ SAV sú dostupné na tomto odkaze.

S pozdravom

Jozef Pauer
predseda VR FiÚ SAV

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka