Nová monografia Jona Stewarta o dejinách nihilizmu v 19. storočí

STEWART, Jon. A History of Nihilism in the Nineteenth Century: Confrontations with Nothingness. Cambridge : Cambridge University Press, 2023. 342 p. ISBN 978-1-00-926670-3 (APVV-20-0137 Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr).

O autorovi

Jon Stewart je vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV, v. v. i. Je autorom viacerých knižných monografií, z posledných spomeňme aspoň An Introduction to Hegel’s Lectures on the Philosophy of Religion: The Issue of Religious Content in the Enlightenment and Romanticism (2022) and Hegel’s Century: Alienation and Recognition in a Time of Revolution (Cambridge University Press, 2021), za ktorú získal v roku 2021 PROSE Award v kategórii Filozofia.

 

O knihe

Nihilizmus – presvedčenie, že život nemá zmysel – sa často spája s hnutiami 20. storočia, napríklad existencializmom, postmodernizmom alebo dadaizmom, a prevažuje názor, že vznikol ako reakcia na traumatické udalosti dvoch svetových vojen a holokaust. V tejto bohatej novej knihe Jon Stewart ukazuje, že počiatky nihilizmu vskutku siahajú oveľa ďalej, do prvej polovice 19. storočia. Tvrdí, že skutočné počiatky moderného nihilizmu spôsobil rapídny pokrok vo vede v časoch osvietenstva, výsledkom ktorého sa začal formovať sekulárnejší pohľad na svet. To radikálne oslabilo dôležitosť ľudských bytostí v širokom časopriestore, takže jednotlivci zoči-voči vesmíru stratili význam. Autorovo širokospektrálne preskúmanie vývoja nihilizmu – nie len vo filozofii, ale aj v náboženstve, poézii a literatúre – ukazuje urgentnosť tejto témy pre mysliteľov každého druhu, aj jej silný vplyv na intelektuálne rozpravy do dnešného dňa.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava