Medzinárodná konferencia SFZ pri SAV: Pravda. Teoretické a praktické aspekty

Dátum konania: 

streda, 18. október 2017 - piatok, 20. október 2017

Miesto konania: 

KC SAV Smolenice

Organizátori: 

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV
Katedra filozofie a dejín filozofie UK v Bratislave
Katdera filozofie UKF v Nitre

Problém pravdy je jednou z ústredných a súčasne najväčších tém vo filozofii. Čo chápe filozofia pod pravdou? Aký je vzťah medzi pravdou a vedou, pravdou a rečou, pravdou a skutočnosťou, pravdou a situáciou? Je v našom poznaní objektívna pravda? Je hľadaným kritériom objektívnej pravdivosti nášho poznania ľudské konanie? Môžu mať objektívne fakty povahu interpretácie a konštrukcie? Aká je povaha našej skúsenosti sveta? Ako dnes určuje otázka „Čo je pravda?“ náš život?

Témou tohtoročnej konferencie je objasnenie povahy a podstaty pravdy a jej teoretické a praktické aspekty. Príspevky by mali analyzovať rozdiely a súvislosti špeciálnovedných a filozofických koncepcií pravdy, objasniť vzťahy medzi teoretickým uchopením pojmu a pravdy a jeho praktické aplikácie. Cieľom je poskytnúť širší priestor pre filozofickú reflexiu problému pravdy – ontologickým, epistemologickým, etickým, náboženským, sociálno-politickým, analytickým a metodologickým implikáciám a historickým súvislostiam genézy problému.
Konferenciou si pripomíname 110. výročie narodenia a 40. výročie úmrtia Jana Patočku.

Bližšie informácie a pozvánku budeme posielať v mesiaci apríl.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka