Výskumný projekt

Názov projektu

Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia

Opis projektu

Projekt ponúka vypracovanie ucelenej filozofickej antropológie, ktorá v aktuálnom vymedzení nahrádza miesto tradičnej metafyziky ako prvej filozofie. Na pozadí Kantových otázok – Čo môžem poznať? (epistemologický a kognitívny problém), Čo by som mal robiť? (etický a prakticko-filozofický problém) a V čo smiem dúfať? (religiózny, eschatologický problém), ktoré Kant završuje zásadnou otázkou Čo je človek? (antropologický problém) – autorský tím predstaví väzby aktuálnej teórie poznania, vedy a estetiky, etiky a politických vied a filozofie religióznych skúseností na to, ako sa v súčasnom myslení konštituuje dnešný obraz človeka.

Čo pripravujeme:
V roku 2017 pripravujeme v rámci nášho projektu medzinárodnú konferenciu Aktuálnosť filozofickej antropológie, ktorá sa uskutoční 15. a 16. júna v Modre – Harmónii (Hotel pod lipou).
Program konferencie

Naše doterajšie výsledky:
V roku 2016 vyšla monografia Františka Novosáda Idey na trhovisku (Bratislava: Iris).

Publikovali sme tieto štúdie:

Róbert KARUL: Súčasné umenie na ceste k post-post? Ako André Stanguennec spája umenie so skromným, triviálnym a negrandióznym. In: Filozofia, 2016, roč. 71, č. 7, s. 595 – 607.
Text je dostupný na internete: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2016/7/595-607.pdf

Martin MURÁNSKY: O slobode uvidieť svet inak. In: Filozofia, 2016, roč. 71, č. 10, s. 869 – 880.
Text je dostupný na internete: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2016/10/869-880.pdf.

Andrej ZÁTHURECKÝ: Myslenie a konanie, filozofia a životná prax. In: Ostium, 2016, roč. 12, č. 4.
Text je dostupný na internete: http://www.ostium.sk/sk/myslenie-a-konanie-filozofia-a-zivotna-prax/.

Romana JAVORČEKOVÁ: Moc smiechu a premeny človeka. In: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy. Zborník z medzinárodnej konferencie Mladá filozofia. Bratislava, FiÚ SAV 2016, s. 39 – 48.
Text je dostupný na internete: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/doc/Mlada_filozofia_XIII_2016-1.pdf.

Naši partneri:
Partnermi nášho projektu sú vedecké a univerzitné inštitúcie, s ktorými realizujeme už viacročnú aktívnu spoluprácu:

  1. Oddělení současné kontinentální filosofie, Filosofický ústav AV ČR v Prahe, vedúci partnerského tímu je Petr Urban, PhD.
  2. Ústav filozofie a sociológie, Poľská akadémia vied vo Varšave, vedúci partnerského tímu je doc. Wojciech Starzynski, PhD.
  3. Katedra francúzskej literatúry a civilizácie, Univerzita v Segedíne, koordinátorka je Katalin Kovács, PhD.
  4. Medzinárodná akademická platforma študentov a pedagógov The Liberal Herald (https://tlherald.wordpress.com/journal-home/)

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka