Výskumný projekt

Názov projektu

Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia

Opis projektu

Náš zámer
Projekt ponúka vypracovanie ucelenej filozofickej antropológie, ktorá v aktuálnom vymedzení nahrádza miesto tradičnej metafyziky ako prvej filozofie. Na pozadí Kantových otázok – Čo môžem poznať? (epistemologický a kognitívny problém), Čo by som mal robiť? (etický a prakticko-filozofický problém) a V čo smiem dúfať? (religiózny, eschatologický problém), ktoré Kant završuje zásadnou otázkou Čo je človek? (antropologický problém) – autorský tím predstaví väzby aktuálnej teórie poznania, vedy a estetiky, etiky a politických vied a filozofie religióznych skúseností na to, ako sa v súčasnom myslení konštituuje dnešný obraz človeka.

Naše aktivity

2016

V roku 2016 vyšla monografia Františka Novosáda Idey na trhovisku (Bratislava: Iris).

Publikovali sme tieto štúdie:

 

2017

V roku 2017 sme pripravili sme propedeutický workshop „Filozofická antropológia“ (21. apríl 2017, Modra-Harmónia), na ktorom František Novosád prezentoval „Mapu problémov filozofickej antropológie“.

XIII. ročník Bratislavských filozofických dní bol venovaný téme „Aktualita filozofickej antropológie“ (15. – 16. jún, Modra-Harmónia) – program: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/sites/default/files/program_bfd_xiii.pdf

Medzinárodná konfererencia The Liberal Herald „(Dis)continuous Identities: Globalization, Trauma, and Reconciliation“ sa uskutočnila 30. november – 1. december 2017 v Open Society Foundation v Bratislave.

František Novosád publikoval knihu Odkaz z Marburgu: novokantovstvo od kritiky poznania k antropológii. Bratislava: Iris, 2017.
James Griffith napísal knihu Fable, Method, and Imagination in Descartes. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 2018. 202 p.

Publikovali sme tieto štúdie:

 • Martin MURÁNSKY: Neriešiteľný problém univerzalizmu v Tugendhatovej antropológii [The Undecidable Problem of Universalism in Tugendhat's Anthropology]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 10, s. 800-812. Dostupné na internete: , (rozsah 1,01 AH). Typ: ADDB
 • Peter ŠAJDA: O epistemologickej výhode porazených: C. Schmitt a R. Koselleck [On the Epistemological Advantage of the Vanquished: C. Schmitt and R. Koselleck]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 10, s. 789-799. Dostupné na internete: , (rozsah 0,90 AH). Typ: ADDB
 • Michal LIPTÁK: K fenomenológii umeleckej kritiky [Towards the Phenomenology of Art Criticism]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 10, s. 813-824. Dostupné na internete: , (rozsah 0,96 AH). Typ: ADDB
 • Dagmar KUSÁ: Režim pamäti a spravodlivá spoločnosť. In Filosofický časopis 2018, roč. 66, č. 2. ISSN 0015-1831, (rozsah 1,20 AH). Typ: ADCB
 • Dagmar SMREKOVÁ: Odpustenie ako recipročný vzťah. In Filosofický časopis 2018, roč. 66, č. 2. ISSN 0015-1831, (rozsah 0,88 AH). Typ: ADCB
 • Anton VYDRA: Norma a normálne. Canguilhem a Kantovo rozlíšenie školských a svetských pojmov. In Filosofický časopis 2018, roč. 66, č. 2. ISSN 0015-1831, (rozsah 0,86 AH). Typ: ADCB
 • Róbert KARUL: Ukázať neviditeľné. In Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2017, roč. 21, č. 1, s. 67-76. ISSN 1335-1893, (rozsah 0,77 AH). Typ: ADFB
 • Romana JAVORČEKOVÁ: Vzťah intímneho, súkromného a verejného v dokumentárnych filmoch Heleny Třeštíkovej. In Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2017, roč. 21, č. 2, s. 117-146. ISSN 1335-1893, (rozsah 2,16 AH). Typ: ADFB
 • Andrej ZÁTHURECKÝ: Filozofia, ktorá zachraňuje [Philosophy as Salvage]. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2017, roč. 13, č. 4. ISSN 1336-6556. Dostupné na internete: , (rozsah 1,16 AH) Typ: ADFB
 • Dagmar KUSÁ: The Born Frees as Assertive Citizens? Student Protests and Democratic Prospects in South Africa. Polish Political Science Yearbook. 2018, roč. 47, č. 1 ISSN 0208–7375
 • Dagmar KUSÁ: Narratives of trauma and suffering in Slovak–Hungarian relations. In: Marcin Moskalewicz, Wojciech Przybylski, Eds. Understanding Central Europe. Abingdon – New York: Routledge 2017. BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies. 620 s., pp. 183 – 197. ISBN-10: 0415791596 (rozsah 1,14 AH). Typ: ABC
 • Samuel ABRAHÁM: Liberalism and its tradition in Slovakia. In: Marcin Moskalewicz, Wojciech Przybylski, Eds. Understanding Central Europe. Abingdon – New York: Routledge 2017. BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies. 620 s., pp. 283 – 287. ISBN-10: 0415791596 (rozsah 0,42 AH). Typ: AECA

V rámci projektu pripravili dvaja kolegovia vysokoškolské učebnice:
Dagmar KUSÁ: Narratives of Peace, Conflict, and Justice in Post-apartheid South Africa. Bratislava: BISLA. 2017. 600 s.
James GRIFFITH: Environmental Philosophy. Philosophical Considerations of the Anthropocene. Bratislava: BISLA. 300 s.

 

2018

V roku 2018 sme usporiadali medzinárodnú konferenciu Historickosť človeka? (25. a 26. máj 2018, Modra – Harmónia). https://drive.google.com/open?id=0B-l2QPJGnJpWNGpkam52M2E0bmtPV2RGSUVxYl...

Druhým podujatím bola Letná škola francúzskeho myslenia / XXVIIe Université d’été de l’Association Jan Hus: Homme nouveau, homme ancien (1. – 6. júl 2018, Banská Štiavnica). https://drive.google.com/open?id=1d1LGY9Hw7PNf3rEzWdXht8GoUgwNfku4

Pokračoval ďalší ročník konferencie The Liberal Herald’s, Fifth Academic Conference: Demos vs. Polis? Responsible Citizenship in Post-transitional Societies (Bratislava, 22. – 23. 11. 2018). https://drive.google.com/open?id=0B-l2QPJGnJpWLW1hRFhHcjR0MFNqWWk2aGxFSz...

V októbri sa konal workshop spojený s diskusiou za okrúhlym stolom: Phenomenology and We: The Traces of Husserl’s Phenomenology in Our Countries (Bratislava, FiÚ SAV, 25. 10. 2018). https://drive.google.com/open?id=1PKIpj-Wg2g6h2ZQ6fWYFjlyDBDzQ88c5

V roku 2018 vydal Jon Stewart tieto monografické práce:
Jon STEWART: Hegel's Interpretation of the Religions of the World : the Logic of the Gods. 1. Edition. Oxford : Oxford University Press, 2018. 321 p. ISBN 978-0-19-882949-2, rozsah 23 AH, typ: AAA.
Jon STEWART: Sibbern, Hegel and the Philosophical Scene in Golden Age Denmark. In Sibbern's Remarks and Investigations Primarily Concerning Hegel's Philosophy. - Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2018, p. 3-51. ISBN 978-87-635-4598-3, rozsah 3,05 AH, typ: ABA.

Naše publikácie v domácich a zahraničných časopisoch:

 • Jon STEWART: Hegel's Criticism of Schleiermacher and the Question of the Origin of Faith. In Filozofia, 2018, roč. 73, č. 3, s. 179-190. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2018/3/179-190.pdf
 • Jon STEWART: Hegel's Theory of Recognition and Philosophical Anthropology and the Ethical Challenges of a Globalized World. In The Philosophical Forum, 2018, vol. 49, iss. 4, pp. 467-481. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0031-806X (print), 1467-9191 (online).
 • Peter ŠAJDA: Schmittova teória nepriateľa ako výzva pre Kierkegaardovu teóriu nepreferenčnej lásky [Schmitt's Theory of the Enemy as a Challenge for Kierkegaard's Theory of Nonpreferential Love]. In Filozofia, 2018, roč. 73, č. 10, s. 804-817. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2018/10/804-817.pdf
 • James GRIFFITH: De Reconciliatione: Violence, the Flesh, and Primary Vulnerability. In Kritika & Kontext : journal of critical thinking, 2018, vol. XXII, no 53-54, p. 69 - 80. ISSN: 1335-1710, rozsah 1,00, typ: ADFB
 • Romana JAVORČEKOVÁ: Krádež ako trestný čin, spôsob života a umenie. René Plášil a Helena Třeštíková. In Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2018, roč. 22, č. 1, s. 146-160. ISSN 1335-1893.(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia), rozsah 1,19 AH, typ: ADFB
 • Dagmar KUSÁ: Identities in Flux: Globalisation, Trauma, and Reconciliation: Introduction, In: Kritika & Kontext : journal of critical thinking, 2018, vol. 22, no. 53-54: Identities in Flux, p. 8-17. ISSN 1335-1710 pp. 10-19, rozsah 0,77 AH, typ ADFB
 • Dagmar KUSÁ: Memory Holes and the Democratic Project: Impacts of the Abuse of Memory on the Quality of Democracy in Central Europe. In: Kritika & Kontext : journal of critical thinking, 2018, vol. 22, no. 53-54: Identities in Flux, p. 99-118. ISSN 1335-1710, rozsah 1,62 AH, typ ADFB
 • František NOVOSÁD: Basics of Philosophical Anthropology. In Kritika & Kontext : journal of critical thinking, 2018, vol. 22, no. 53-54: Identities in Flux, p. 21-28. ISSN 1335-1710. typ: ADFB
 • Jon STEWART: Classical Education in a Globalised World and Our Modern Prejudices: Questions of Identity and the Curriculum. In Kritika & Kontext : journal of critical thinking, 2018, vol. 22, no. 53-54: Identities in Flux, p. 54-68. ISSN 1335-1710.
 • Peter ŠAJDA: Writing Better Histories: On the Epistemological Potential of Being Vanquished. In Kritika & Kontext : journal of critical thinking, 2018, vol. 22, no. 53-54: Identities in Flux, p. 4653. ISSN 1335-1710.
 • Andrej ZÁTHURECKÝ: Filozofia ako duchovné cvičenia: staronová možnosť pre filozofiu. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2018, roč. 14, č. 4. ISSN 1339-942X, eISSN 1336-6556. Dostupné na internete: http://www.ostium.sk/language/sk/filozofia-ako-duchovne-cvicenia-starono...
 • Jon STEWART: Kierkegaard and the Danish Golden Age: The Strengths and Limits of SourceWork Research. In Kierkegaard Studies, 2018, vol. 23, iss. 1, pp. 207-221. (2018 - SCOPUS). ISSN 1430-5372 (print), 1612-9792 (online).
 • Jon STEWART: La "nota discordante" de Hegel: La crisis cultural y la inspiración detrás de Sobre la importancia de la filosofia para la época presente de Heiberg. In Estudios Kierkegaardianos : revista de filosofia, 2018, vol. 4, pp. 25-44. ISSN 2448-5330. Dostupné na internete: http://siek.mx/pdf-documentos/revista/revista-de-filosofia/articulos4/04...
 • Michal LIPTÁK: Technológie, revolúcie a internet: premýšľanie s Benjaminom, Deleuzom a Guatarrim. In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 1, nestr. ISSN 2585-7851.
  https://kapital-noviny.sk/technologie-revolucie-a-internet-premyslanie-s... rozsah 0,45 AH, typ: BDF
 • Michal LIPTÁK: Problémy s triedou. In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 5, nestr. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: https://kapital-noviny.sk/problemy-s-triedou
 • Dagmar KUSÁ: The Tragedy of the Small Central European Nations Today. In: The nation state in contemporary Europe: the centenary of WWI. New chances for historical reconciliation. Conference proceedings. November 5, 2018. Central European University. Budapest, Hungary, https://publications.ceu.edu/sites/default/files/publications/the-nation...
 • Jon STEWART: Le statut de l'écriture dans la critique kierkegaardienne de la philosophie allemande. In Hommage international à Kierkegaard : publication électronique des travaux du Colloque organisé par la Société française de philosophie, le samedi 30 novembre 2013 Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Ed. H. Politis. - Paris, 2018, 2018, p. non. Dostupné na internete: https://s3.archive-host.com/membres/up/784571560/KierkegaardColloque/Kie...

Pripravili sme jednu vysokoškolskú učebnicu:
Dagmar KUSÁ: Riešenie konfliktov. Bratislava: Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. ISBN 978-80-971827-3-1 (brož.), ISBN 978-80-971827-4-7 (pdf)

 

V roku 2019 pripravujeme

James GRIFFITH: A Cartesian Rereading of Badiou’s Political Subjectivity. In Philosophy Today. 2019, Vol. 63, ISSN 0031-8256, rozsah 0,53 AH, typ ADCB (prijaté do tlače)

Alžbeta KUCHTOVÁ: Prelínanie. Modality neuchopiteľného. In Filosofický časopis, 2019, rozsah 0,94 AH, typ: ADCB (prijaté do tlače)

James GRIFFITH: Thinking Descartes in Conjunction, with Merleau-Ponty: The Human Body, the Future, and Historicity, [Ľudské telo, budúcnosť a historicita]. In Filozofia, 2019, roč. 74, rozsah 1,07 AH, typ: ADDB (prijaté do tlače)

Naši partneri
Partnermi nášho projektu sú vedecké a univerzitné inštitúcie, s ktorými realizujeme už viacročnú aktívnu spoluprácu:

 1. Oddělení současné kontinentální filosofie, Filosofický ústav AV ČR v Prahe, vedúci partnerského tímu je Petr Urban, PhD.
 2. Ústav filozofie a sociológie, Poľská akadémia vied vo Varšave, vedúci partnerského tímu je doc. Wojciech Starzynski, PhD.
 3. Katedra francúzskej literatúry a civilizácie, Univerzita v Segedíne, koordinátorka je Katalin Kovács, PhD.
 4. Medzinárodná akademická platforma študentov a pedagógov The Liberal Herald (https://tlherald.wordpress.com/journal-home/)
 5. University of Stellenbosch, Južná Afrika, vedúci partnerského tímu prof. Christo Thesnaar (medziinštitucionálna dohoda)
 6. Jena Center for Reconciliation, Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Nemecko, vedúci partnerského tímu prof. Martin Leiner (medziinštitucionálna dohoda)

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka