Detail príspevku/publikácie

Die Freiheit zum radikal Bösen: Das Problem der Fatalismus - These in Reinholds Interpretation zu Kant

Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2015, 182 s.
ISBN 978-3-631-664532-7
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Monografia sa venuje Kantovej neskorej teórii radikálneho zla v rámci jeho filozofie náboženstva. Teória radikálneho zla je Kantovým príspevkom k uchopeniu slobody človeka ako autonómie vôle. Vychádza z explicitného oddelenia slobody konania od slobody vôle, čo umožňuje sformulovať radikálnu požiadavku prevzatia zodpovednosti človeka za svoj život ako celok. Nie náhodou sa s požiadavkou bezpodmienečnej imputability spája kritika takto pochopenej slobody, ktorá mení Kantov úmysel v priamy opak. Ak zodpovednosť predpokladá voľbu, potom je nezáväzná – nihilistická. Nastoľuje otázku: Je svojvôľa v otázkach života a smrti výsledkom autonómie človeka? Publikácia sa zaoberá aj kritikou Kantovej idey pôvodnosti zla (a dobra) v ľudskej vôli, konceptom Carla Leonarda Reinholda, ktorý sa pokúsil doplniť Kantov koncept imputability o svoju teóriu vôle ako nezávislej voľby.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka