Personal Profile

Mgr. Jozef Sivák, CSc.

Researcher
E-mail: Jozef.Sivak@savba.sk

Specialization

Phenomenology, contemporary French philosophy

List of Publications

Chapters

Sivák J. Fenomenologické myslenie: Edmund Husserl. In: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. pp. 577-601.
Sivák J. De l' in-existence intentionnelle ? l' ek-in-sistence existentielle. In: Tymieniecka AT. Analecta Husserliana. Springer, Dordrecht; 2009. pp. 45-73.
Sivák J. De l'idée de forme phénoménologique. In Analecta Husserliana. Vol. XC. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht; 2005. pp. 431-438.
Sivák J. Francúzsko-slovenský terminologický slovníček. In Čas a literárne rozprávanie. Iris, Bratislava; 2004.
Sivák J. Husserl's Mission of Sovereignty of Thought. In the Light of His "Briefwechsel". In Annalecta Husserliana. Vol. LXXXIV. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht; 2004. pp. 45-67.
Sivák J. Jan Patočka and Phenomenology in Bohemia and Slovakia. In Phenomenology World Wide: Foundations - Expanding dynamic - Life - engagements: A Guide for Research and Study. Kluwer, Dordrecht; 2002. pp. 301-307.

Journal Articles

Frogneux, N.: Jan Patočka. Liberty, Existence and the Common World (in French)
Sivák J. Frogneux, N.: Jan Patočka. Liberté, existence et monde commun. Filozofia. 2015;70:488-493.
Responses to Ricœurʼs Time and Narrative
Sivák J. Ohlasy na Ricœurovo dielo Čas a rozprávanie. Filozofia. 2015;70:307-320.
„Life in the Idea“: Idea as Life according to Jan Patočka
Sivák J. „Život v idei“, idea ako život u Jana Patočku. Filozofia. 2015;70:449-457.
Comments on the Translations of J.-J. Rousseau’s Discourses
Sivák J. K prekladom Rousseauových Rozpráv. Filozofia. 2013;68(3):242-247.
Sivák J. Medzinárodná konferencia Hodnota slobody vo svetových kultúrach. FilozofiaFilozofia. 2013;68:635-637.
The Value of Liberty in World Cultures. A Report from a Conference
Sivák J. Medzinárodná konferencia „Hodnota slobody vo svetových kultúrach“. Filozofia. 2013;68:635-637.
Novotný, K. (ed.): What is a Phenomenon? Husserl ́s Phenomenology in France (in Czech)
Sivák J. Novotný, K. (vyd.): Co je fenomén? Husserlova fenomenologie ve Francii. Filozofia [Internet]. 2013;68:911-914. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2013/10/911-914.pdf
Novotný, K. – Schnell, A. – Tengelyi, L. (eds.): La phénoménologie comme philosophie première (in French)
Sivák J. Novotný, K. – Schnell, A. – Tengelyi, L. (eds.): La phénoménologie comme philosophie première (Fenomenológia ako prvá filozofia). Filozofia [Internet]. 2013;68:915-919. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2013/10/915-919.pdf
Sivák J. Paul Ricoeur ako metodológ dejín. Vo svetle diela Čas a rozprávanie. FilozofiaFilozofia. 2013;68:752-756.
Sivák J. Etymológia a prekladanie pomenovaní (H)ungaria, Hongrie, Hungary atď. ako politikum?. Slovenské pohľady. 2010;126:24-38.
Translating soiême) in the light of P. Ricœur’s Soi-même comme un autre
Sivák J. K prekladaniu výrazu soi(-même) vo svetle Soi-même comme un autre P. Ricœura. Filozofia [Internet]. 2010;65:907-909. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/9/907-909.pdf
On Tolerance in the Light of A Treatise on Virtues
Sivák J. O tolerantnosti vo svetle Rozpravy o cnostiach. Filozofia [Internet]. 2010;65:336-342. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/4/336-342.pdf
Bal, K. – Wilková, J. (eds.): Gadameriana. Hans-Georg Gadamer w zbliżeniach Połska-Niemcy. Annäherungen Polen-Deutschland
Sivák J. Bal, K. – Wilková, J. (eds.): Gadameriana. Hans-Georg Gadamer w zbliżeniach Połska-Niemcy. Annäherungen Polen-Deutschland. Filozofia [Internet]. 2009;64:286-287. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/3/286-287.pdf
Dominique Janicaud on Time: Remarks on One Critique
Sivák J. Dominique Janicaud o čase. Na okraj jednej kritiky. Filozofia [Internet]. 2009;64:219-228. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/3/219-228.pdf
Sivák J. Jan Patočka mint Husserl kritikusa. Magyar Filozófiai Szemle. 2009;53:498-524.
Tonkli-Komelová, A. (ed.): Europe, World and Humanity in the 21st Century. Phenomenological Perspectives
Sivák J. Tonkli-Komelová, A. (ed.): Europe, World and Humanity in the 21st Century. Phenomenological Perspectives. Filozofia [Internet]. 2009;64:288-290. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/3/288-290.pdf
Sivák J. L. Chvátal - V. Hušek (vyd.): Přirozenost ve filosofii minulosti a současnosti. Sborník z konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. Studia Comeniana et historica. 2008;38:183-185.
A New Way of Philosophical Thinking
Sivák J. Filozofovať po novom (Správa z medzinárodného kolokvia). Filozofia [Internet]. 2007;62:181-182. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/2/181-182.pdf
Igor Hrušovský as a Philosopher (In the Light of His Problems of Philosophy)
Sivák J. Igor Hrušovský ako filozof (Vo svetle Problémov filozofie). Filozofia [Internet]. 2007;62:870-878. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/10/870-878.pdf
O jednej metafyzickej lektúre Husserlovej fenomenológie
Sivák J. Jan Patočka – kritik Husserla (O jednej metafyzickej lektúre Husserlovej fenomenológie). Filozofia [Internet]. 2007;62:507-523. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/6/507-523.pdf
Homage to Roman Ingarden (Czesław Głombik (ed.))
Sivák J. Pocta Romanovi Ingardenovi (Czesław Głombik (ed.)). Filozofia [Internet]. 2007;62:562-564. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/6/562-564.pdf
Phenomenology in Poland (C. Głombik); (C. Głombik – A. J. Noras)
Sivák J. Fenomenológia v Poľsku (C. Głombik); (C. Głombik, – A. J. Noras). Filozofia. 2006;61:73-76.
Husserl’s Lovain in Past and at Present
Sivák J. Husserlova Lovaň včera a dnes. Filozofia. 2006;61:56-62.
Introduction
Sivák J. Na úvod. Filozofia. 2006;61:2-3.
Paul Ricœur (1913 – 2005)
Sivák J. Paul Ricœur (1913 – 2005). Filozofia. 2006;61:30-45.
Observations from Leuven
Sivák J. Postrehy z Lovane. Filozofia. 2006;61:890-891.
A Report from the 10-th International Conference on Law and Language
Sivák J. Správa z 10. medzinárodnej konferencie o práve a jazyku. Filozofia. 2006;61:770-771.
Jean-Paul in the Light of Sartre's Century
Sivák J. Jean-Paul vo svetle Sartrovho storočia. Filozofia. 2005;60:311-333.
Sivák J. Sobstvennoje byťje Ja (byťje dľa meňja). Vestnik Volgogradskovo gosudarstvennovo univerziteta. Serija 7. 2005;10:143-148.
In memory of Jean-Toussaint Dessanti
Sivák J. In memoriam Jean-Toussaint Desanti. Filozofia. 2003;58:115-118.
Comments on 21st World Philosophical Congress
Sivák J. Postrehy z 21. svetového filozofického kongresu. Filozofia. 2003;58:751-754.
Husserl and Institutions (K. Schuhmann, E. Schuhmann, eds.)
Sivák J. Husserl a inštitúcie (K. Schuhmann, E. Schuhmannová, eds.). Filozofia. 2002;57:218-220.
Husserl in Family Correspondence (K. Schuhmann, E. Schuhmann, eds.)
Sivák J. Husserl v rodinnej korešpondencii (K. Schuhmann, E. Schuhmannová, eds.). Filozofia. 2002;57:372-373.
Towards the Hermeneutic Phenomenology of P. Ricoeur
Sivák J. K Ricœurovej hermeneutickej fenomenológii osoby. Filozofia. 2002;57:571-581.
The Letters of Philosophers (K. Schuhmann, E. Schuhmann, eds.)
Sivák J. Listy filozofov (K. Schuhmann, E. Schuhmannová, eds.). Filozofia. 2002;57:144-148.
The Fourth Volume of Husserl's Correpsondence (K. Schuhmann, E. Schuhmann, eds.)
Sivák J. Štvrtý diel Husserlovej korešpondencie (K. Schumann, E. Schumannová, eds.). Filozofia. 2002;57:138-141.
Sivák J. 90 rokov od narodenia Mauricea Merleau-Pontyho. Filozofia. 1998;53:407-413.
Sivák J. Poznámka k Husserlovmu výroku "Der Traum ist ausgeträumt". Filozofia. 1993;48:457-458.

Conference Papers

Sivák J. The Citizen by Husserl and the Postmodern Citizenship. In: Javorská A, Mitterpach K, Sťahel R. Philosophica 14: Rendering Change in Philosophy and Society. UKF Nitra; 2014. pp. 123-142.
Sivák J. Jean-Jacque Rousseau avant et apres la Révolution française. In: Pružinec T, Kohlhauser M. La Révolution française (1789). Réactions philosophiques et littérairesLa Révolution française (1789). Réactions philosophiques et littéraires. Université de Savoie - Univerzita Konštantína Filozofa Chambéry - Nitra; 2013. pp. 133-150.
Sivák J. Meditácia o slove Paula Ric?ura: "Sloboda nie je sloboda chcenia, ale konania". In: Javorská A, Sťahel R, Mitterpach K. Philosophica 13: Metamorfózy slobody v dejinách mysleniaPhilosophica 13: Metamorfózy slobody v dejinách myslenia. FF UKF Nitra; 2013. pp. 129-150.
Sivák J. Husserlova fenomenológia: redukcia, konštitúcia, "vec" sama. In: Javorská A, Sťahel R. Philosophica 10. Pohľady do súčasnej filozofie. Nitra: Filozofická fakulta UKF; 2012. pp. 9-32.
Sivák J. O kríze autority. In Filozofia, kultúra a spoločnosť v 21. storočí. Nitra: UKF Nitra; 2012. pp. 185-192.
Sivák J. T. G. Masaryk vo svetle dizertácie Alaina Soubigoua. In T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého štátu, sborník příspěvků z XIII. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně 11. - 12. listopadu 2008. Masarykovo muzeum Hodonín; 2009. pp. 112-124.
Sivák J. The Personal Ambient World by Husserl. In: Omelchenko N. The Human Being in Contemporary Philosophical Conceptions. Cambridge Scholars Publishing Newcastle upon Tyne; 2009. pp. 115-124.
Sivák J. Domov, svet a hviezdna obloha podľa Jaromíra Daněka. In: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Vnímať, konať, myslieť. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2008. pp. 142-159.
Sivák J. Husserl comme théologien. In Yearbook of the "George Bariţiu" Institute of History in Cluj-Napoca. The Publishing House of the Romanian Academy Cluj-Napoca; 2008. pp. 253-264.
Sivák J. Hrušovský a jeho filozofická problematika. In: Plašienková Z, Lalíková E. Igor Hrušovský - osobnosť slovenskej filozofie, zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a 7. výročného stretnutia SFZ pri SAV 2. a 3. mája 2007, Bratislava - Smolenice Iris Bratislava; 2007. pp. 123-129.
Sivák J. Niekoľko poznámok k synkriticizmu. In: Maco R. Znak a fenomén, zborník z konferencie konanej dňa 8. februára 2007 na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave (pri príležitosti životných jubileí Miroslava Marcelliho a Jozefa Piačeka). All Acta Bratislava; 2007. pp. 106-116.
Sivák J. On the Notion of Phenomenological Anthropology. In: Omeľčenko NV. Čelovek v sovremennych filosofskich koncepcijach : materialy Četvertoj meždunarodnoj konferencii, g. Volgograd, 28.-31. maja 2007 g. Tom 1. Izd-vo VolGU Volgograd; 2007. pp. 186-192.
Sivák J. Analyser et penser chez Husserl. In L'Homme et la réflexion, actes du XXX. Congres de l'Association des Sociétés de Philosophie de Langue Francaise (A.S.P.L.F.) (Nantes, 24-28 aout 2004). Librairie Philosophique J. Vrin Paris; 2006. pp. 186-190.
Sivák J. Breviár politického vychovávateľa podľa P. Ricoeura. In: Andreanský E. Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta, zborník príspevkov z 3. slovenského filozofického kongresu konaného v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 7. - 9. novembra 2005. Iris Bratislava; 2006. pp. 87-93.
Sivák J. Husserl, Wittgenstein a intersubjektivita. In: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Intersubjektivita v globálnej situácii. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2006. pp. 108-127.
Sivák J. Oneskorená recenzia alebo iný pohľad na Kanta. In: Muránsky M, Karul R. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Fox&Col Bratislava; 2006. pp. 65-83.
Sivák J. K pojmu virtuálnej reality. In: Gálik S. Hodnotové aspekty súčasného sveta, zborník príspevkov z interdisciplinárnej vedeckej konferencie s medz. účasťou konanej v rámci 5. výročného stretnutia SFZ v dňoch 18. - 19. septembra 2003 v Nitre. Iris Bratislava; 2003. pp. 461-467.
Sivák J. La réconciliation occidentalo-slave: une tache pour le XXIe siecle. In Actes du XXVIII-e Congres de l'Association des Sociétés de Philosophie de Langue Francaise, Bologne 2000. J. Vrin Paris; 2002.
Sivák J. O pojme demokracie v jeho dnešnom kontexte. In: Balážová J, Remišová A. Filozofia a doba, zborník príspevkov z 2. slovenského filozofického kongresu konaného v dňoch 26. - 28. októbra 2000 v Bratislave. Iris Bratislava; 2001. pp. 396-405.

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page