Personal Profile

Specialization

History of philosophical, social and political thinking in Slovakia

List of Publications

Chapters

Kollár K. Milan Hodža, Hlasism and T. G. Masaryk. In: Pekník M. Milan Hodža - Statesman and Politician. Veda, Bratislava; 2007. pp. 49-56.
Kollár K. The Development of Understanding of the Problem of Nationalism and the Nation in the Work of M. Hodža. In: Pekník M. Milan Hodža - Statesman and Politician. Veda, Bratislava; 2007. pp. 57-76.
Kollár K. K niektorým aspektom vzťahu Slovákov a Čechov v jednej historickej koncepcii. In: Czarnecki P. Filozofia blizsza zyciu. Tom I. Ksiega Pamiatkowa ofiarowana profesorowi Slomskiemu. Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania, Warszawa; 2005. pp. 359-367.
Kollár K. Milan Hodža, hlasizmus a T. G. Masaryk. In: Pekník M. Milan Hodža. Veda, Bratislava; 2002. pp. 47-53.
Kollár K. Vývin v chápaní problematiky nacionalizmu a národa v diele Milana Hodžu (v predvojnovom a medzivojnovom období). In: Pekník M. Milan Hodža. Veda, Bratislava; 2002. pp. 55-74.
Kollár K. Andrej Sirácky. In Slovník českých filozofů. Masarykova univerzita, Brno; 1998. pp. 510-511.
Kollár K. K filozofickej tvorbe Andreja Siráckeho. In: Kollár K, Kopčok A, Pichler T. Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí. Infopress, Bratislava; 1998. pp. 304-313.

Journal Articles

Kollár K. Hollý, K., Martinkovič, M. (ed).: Slovenské politické myslenie 1848 - 1914. FilozofiaFilozofia. 2014;69:806-808.
Kollár K. K novšiemu výskumu dejín slovenského filozofického myslenia. FilozofiaFilozofia. 2014;69:797-805.
Kollár K. Turčan, Ľ. - Klobucký, R. (ed.): Anton Štefánek - vedec, politik, novinár. FilozofiaFilozofia. 2013;68:816-818.
Novosád, F.: Fragments about Slovakia. Our Era Rendered Apolitical
Kollár K. Novosád, F.: Útržky o Slovensku. Apolitické úvahy o súčasnosti. Filozofia. 2012;67:854-857.
Pichler, T.: Ethnos and Polis. From Slovak and Hungarian Political Thought
Kollár K. Pichler, T.: Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického myslenia. Filozofia. 2012;67:852-854.
Remarks on Environmentalism in Slovak Philosophy
Kollár K. Poznámky k problematike environmentalizmu v slovenskej filozofii. Filozofia [Internet]. 2011;66:1031-1038. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/10/1031-1038.pdf
Bakoš, V.: Philosophical Initiatives of Igor Hrušovský (in Slovak)
Kollár K. Bakoš, V.: Filozofické iniciatívy Igora Hrušovského. Filozofia [Internet]. 2010;65:1007-1010. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/10/1007-1010.pdf
Kiliánová, G. – Kowalská, E. – Krekovičová, E. (eds.): We and the Others in Modern Society
Kollár K. Kiliánová, G. – Kowalská, E. – Krekovičová, E. (eds.): My a tí druhí v modernej spoločnosti. Filozofia [Internet]. 2009;64:1005-1007. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/10/1005-1007.pdf
Mészáros, O.: School Philosophy in the Former Upper Hungary
Kollár K. Mészáros, O.: Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku. Filozofia [Internet]. 2008;63:939-941. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/10/939-941.pdf
On the Boundary, but not on the Margin... (A. Kopčok)
Kollár K. Na pomedzí, ale nie na okraji.. (Andrej Kopčok). Filozofia. 2007;62:935-937.
The Contribution of the „Hlasists“ to the Development of Modern Thinking in Slovakia (R. Klobucký)
Kollár K. O príspevku hlasistov k vývinu moderného myslenia na Slovensku (Róbert Klobucký). Filozofia [Internet]. 2007;62:937-939. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/10/937-939.pdf
On the History of the First Philosophical Journal in Slovakia II
Kollár K. K dejinám prvého filozofického časopisu na Slovensku II. Filozofia. 2006;61:819-826.
On Recent History of Logic and Methodology of Science in Slovakia and Bohemia (P. Cmorej – V. Černík – J. Viceník (eds.))
Kollár K. K novším dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách (P. Cmorej – V. Černík – J. Viceník (ed.)). Filozofia. 2006;61:881-885.
Towards Researching the Cultural-Nation Making Conception of Ján Kollár (T. Ivantyšynová (ed.))
Kollár K. K výskumu kultúrno-národotvornej koncepcie Jána Kollára (T. Ivantyšynová (ed.)). Filozofia. 2006;61:885-889.
On the History of the First Philosophical Journal in Slovakia I
Kollár K. K dejinám prvého filozofického časopisu na Slovensku I. Filozofia. 2005;60:774-783.
A Contribution to the History of the "World of Thought" in Slovakia (E. Várossová)
Kollár K. Príspevok k dejinám „sveta myslenia“ na Slovensku (E. Várossová). Filozofia. 2005;60:829-832.
Fragments from the Year-Book Philosophica slovaca
Kollár K. Fragmenty z histórie Philosophica slovaca. Filozofia. 2004;59:707-714.
An Instructive Contribution to the History of Logic
Kollár K. Inštruktívny príspevok k dejinám logiky a metodológie vied. Filozofia. 2003;58:755-757.
Towards the Place and Relationship of Philosophy and Sociology in One Theoretical Conception
Kollár K. K miestu a vzťahu filozofie a sociológie v jednej teoretickej koncepcii. Filozofia. 2003;58:727-735.
Toward the Theoretical Activity od the Slovak Sociologist and Philosopher A. Sirácky in the 1960s
Kollár K. K teoretickej činnosti A. Siráckeho v 60-tych rokoch 20. storočia. Filozofia. 2002;57:725-734.
The Slovak Philosopher Andrej Sirácky and the Problem of Ethic Value
Kollár K. Andrej Sirácky a problém etickej hodnoty. Filozofia. 2001;56:452-462.
Several Remarks on Štúr's Struggles and Wrong Paths of Modern Humans (Zápasy a scestia moderného človeka)
Kollár K. Niekoľko poznámok k Štúrovej práci Zápasy a scestia moderného človeka. Filozofia. 2001;56:636-639.
The Specificity of the Identity Forming Process (M. Czáky, E. Mannová)
Kollár K. O špecifickosti procesu formovania identít (M. Csáky, E. Mannová). Filozofia. 2001;56:69-71.
The Sources of the Philosophical Thinking in Slovakia (R. Dupkala)
Kollár K. Ku koreňom filozofického myslenia na Slovensku (R. Dupkala). Filozofia. 2000;55:592-594.

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page